cau 4_CNXH(su menh giai cap cong nhan)

1.4K 0 0

Câu 4: phan tich nhung dieu kien khach quan qui dính sư menh lich su cua GCCN?

1.Đơn vị kinh tế - xã họi của GCCN

GCCN là mot bo phan quan trongnhat va cach mang nhat trong cac bo phan cu thanh LLSX cua XH TB. Họ đại diện cho LLSX xã hội tiến bộ có trinh độ xh hóa ngay cang cao.

Chung ta thay rang trong LLSX cua phuong thuc sx TBCN, GCCN chinh la luc luong lđ su dung cong cu lđ tác động vào đối tuong để tao ra cua cai vat chat nuoi song xh, phuc vu cho su ptrien cua xh. Luc luong lđ nay la yeu to het suc cach mang, v luon bien doi ve chat luong va so luong de dap ung voi su phat trien cua nen đại công nghiệp. vì vay nó đại dien cho nen sx tien tiến nhat.

Trong xh TBCN voi su xuat hien cua nen dại congnghiep, cua nen sx lon, hh sx giá rẻ chat luong cao cạnh tranh voi hh cua nhung ng sx nhỏ làm cho họ da bi pha san va roi vao tinh trang vo san, ho o co TLSX, ho phai lam thue cho gc TS va bị bóc lot gtri thang du nag nề. họ bị lệ thuoc hoan toan trong qua trinh phan phoi ket qua lđ cua chinh ho, tuy nhien ket qua ay cung ko đủ nuoi song chinh ban than ho chu chua noi den gia đình họ.

GCCN la giai cap đại dien cho LLSX đc xh hóa ngay cang cao va ngay cang lon manh trong quy trinh cong nghiep ngay cang hien dai và lđ cua ho lam ra đại bộ phan cua cai vat chat trong XH. Tính chat xh hóa ngay cang cao thì mau thuan giua LLSX và QHSX TBCN cũ ngay cang gay gat.mot yeu cau khach quan xay ra đó là fai xoa bo QHSX cũ, xd QHSX moi XHCN phu hop voi trinh do phat trien cua LLSX. Đó là dieu tat yeu khach quan. Nhu vay chinh diều đó lam cho GCCN ko chiu song cuoc song bi boc lot ma quyet tam dung len lat do giai cap tu san. Dia vi nay qui dinh su menh lich su cua GCCN.

Trong che do TBCN GCCN có loi ich co ban mau thuan voi loi ich co ban cua giai cap tu san va thong nhat voi loi ich cua nhan dan lđ. Họ đều bị nhà tu ban boc lot va co nhu cau giai phong thu tieu che do tu huu, thiet lap che do cong huu ve TLSX. Chính điều đó đã thống nhất loi ich cua giai cap cong nhan voi loi ich co ban cua cac giai cap khac duoi su ap buc boc lot cua giai cap tu san va ho deu muon giai phong. Mac Anghen viet: " tât ca cac ptrao trc đó deu do thiểu số thuc hien, muu loi cho thieu so, nguoc lai ptrao vo san la ptrao cua khối đại đa số mưu lợi ích cho khối đại đa số".

3. Nhung dac diem chinh tri xa hoi - yeu to khach quan qui định su menh lich su cua giai cap cong nhan.

• GCCN la GC tien tiến nhất

Tinh chat tiên tien bieu hien trong lđsx, trong đấu tranh xd xh mới và qui định su menh lich su cua GCCN. No do cac yeu to khach quan qui định:

Họ là luc luong nam trong guồng máy sx cong nghiep ngay càng hiện đại đòi hỏi GCCN phai ko ngung nag cao ve trinh độ khoa học tri thuc, khoa hoc cong ngệ, kỹ nang..

Tinh chat tiên tien cua GCCN con la do GCCN ngay cang đc bo sung nhung tri thuc do nhân thuc đc qui luat tat yeu cua su hinh thanh va ptrien cua giai cap minh

Mat khac trong đấu tranh chong GC tu san đã cung cấp cho giai cap cong nhan nhung kinh ngiem dau tranh ctri giiup họ tro thanh gc tien tien

Họ co 1 hoc thuyet cach mang va cach mang khoa hoc soi duong đó la chu ngia Mac Lenin

Họ co đội ngũ lãnh đạo là DCS tiên phong trong ctrị chỉ đường dẫn nối cho ptrào cua gccn

• là luc luong co tinh than cach mang triet để

tính triet để trong ptrao CM ko fai la duy tri che độ tu huu ma xóa bỏ chế độ tu huu, xóa bỏ mọi hinh thuc bóc lột, xóa bỏ mọi su khac biet ve giai cap va dau tranh giai cap, xay dung 1 chế độ xã hoi mới, am no hạnh phúc.

Tính chất triệt để CM có đc là do: duoi che do TBCN gccn ko co TLSX bịap buc boc lot nang ne lam cho mau thuan giua gc vo san va tu san ngay cang gay gat ko the dieu hoa đc. Do đó 1 yeu cau đặt ra là: muon giai phong gc vo san thi ohai lam 1 cuoc CM vo san lat đổ su thong trị cua gc tu san thiet lap 1 che độ xh mới - chế đọ XHCN và CSCN; Do gccn đc vũ trang bang hệ tu tuong tiên tiến là học thuyết Mac lenin và đc ĐCS lãnh đạo, giup GCCn nhận thuc the giói quan và cai tao the gioi theo qui luat ptrien cua lich su.

• là giai cap co tinh to chuc va ky luat cao

tính tổ chuc the hien o chỗ: họ đc hợp thành một đội ngũ thống nhất có sự liên kết chặt chẽ, kỷ luật ngiêm minh trong sx cũng như trong chiến đấu. đặc điểm này có đc là do: đk sx tập trung và trinh độ kỹ thuat ngay cang hien đại đã tôi luyện cho gccn tinh tổ chuc va li luat cao; trong dau tranh chong gc tu san , voi bo may đàn áp khổng lồ và nhiều thủ đoạn thâm độc của GC tư sản đòi hỏi gccn phải đoàn kết lại thanh 1 tổ chuc chat chẽ moi chien thang đc kẻ thù.

• Co bản chất quốc tế và bản sắc dân tộc

Thể hiện ở tinh thần đoàn kết chat che và giup đỡ lẫn nhau trên tinh thần đoàn kết quốc tế vô sản chân chính cùng đấu tranh vì muc tieu xoa bo CNTB. Có đc ban chat nay la do: do phuong thuc sx cua CNTB qui định, đó là qui trình quốc tế hóa trong sx đã tạo cho gccn lien minh voi nhau; Do gc Tư san lien minh voi nhau tren pham vi thế giới để chống lại ptrào đấu tranh của gccn và các dân tọc bị áp bức. vì vậy để hoan thanh su nghiep giai phong xã hội, gccn phải đoàn kết lại, phoi hop dau tranh tren pham vi toan xh

 Trên đay la nhung dac diem co ban mang tinh chat pho bien cua gccn trên pham vi toan the gioi đc hinh thanh từ địa vị kte xh trong lòng phuong thuc sx TBCN. Vì thế nó đc giao cho sứ mệnh lích sử trong cuoc dau tranh chong lai gc tu san, xd CNXH va CNCS. Nhung do đk và đặc thù của tung nc mà gccn có the thuc hien đc su menh lich su cua minh o nhung muc độ khác nhau.

cau 4_CNXH(su menh giai cap cong nhan)Đọc truyện này MIỄN PHÍ!