5.hinh thai kt-xh

981 1 0

Hinh thai KT -XH CSCN

Hinh thai kinh te - xa hoi la mot he thong, trong do, cac mat khong ngung tac

dong qua lai lan nhau tao thanh cac quy luat van dong, phat trien khach quan cua xa hoi.

Do la quy luat ve su phu hop cua quan he san xuat voi trinh do phat trien cua luc luong san xuat, quy luat co so ha tang quyet dinh kien truc thuong tang va cac quy luat xa hoi khac. Chinh su tac dong cua cac quy luat khach quan do ma cac hinh thai kinh te - xa hoi van dong phat trien tu thap den cao.

Nguon goc sau xa cua su van dong phat trien cua xa hoi la o su phat trien cua luc

luong san xuat. Chinh su phat trien cua luc luong san xuat da quyet dinh, lam thay doi quan he san xuat. Den luot minh, quan he san xuat thay doi se lam cho kien truc thuong tang thay doi theo, va do do ma hinh thai kinh te - xa hoi cu duoc thay the bang hinh thai kinh te - xa hoi moi cao hon, tien bo hon. Qua trinh do dien ra mot cach khach quan chu khong phai theo y muon chu quan. Su tac dong cua cac quy luat khach quan lam cho cac hinh thai kinh te - xa hoi phat trien thay the nhau tu thap den cao - do la con duong phat trien chung cua nhan loai. Song, con duong phat trien cua moi dan toc khong chi bi chi phoi boi cac quy luat chung, ma con bi tac dong boi cac dieu kien ve tu nhien, ve chinh tri, ve truyen thong van hoa, ve dieu kien quoc te, v.v.. Chinh vi vay, lich su phat trien cua nhan loai het suc phong phu, da dang. Moi dan toc deu co net doc dao rieng trong lich su phat trien cua minh. Co nhung dan toc lan luot trai qua cac hinh thai kinh te - xa hoi tu thap den cao; nhung cung co nhung dan toc bo qua mot hay mot so hinh thai kinh te - xa hoi nao do.

Tuy nhien, viec bo qua do cung dien ra theo mot qua trinh lich su - tu nhien chu khong phai theo y muon chu quan.

Nhu vay, qua trinh lich su - tu nhien cua su phat trien xa hoi chang nhung dien ra

bang con duong phat trien tuan tu, ma con bao ham ca su bo qua, trong nhung dieu kien nhat dinh, mot hoac mot vai hinh thai kinh te - xa hoi nhat dinh.

**De xay dung dc hinh thai kinh te xa hoi CSCN phai trai qua thoi ki qua do tu CNTB len CNXH vi tinh tat yeu cua thoi kia wa do len CNXH:

De chuyen tu xa hoi TBCN len xa hoi XHCN can phai trai qua mot thoi ky qua do nhat dinh. Tinh tat yeu cua TKQD len CNXH duoc ly giai tu cac can cu sau day:

- Mot la, CNTB va CNXH khac nhau ve ban chat. CNTB duoc xay dung tren co so che do tu huu TBCN ve cac tu lieu san xuat; dua tren che do ap buc va boc lot. CNXH duoc xay dung tren co so che do cong huu ve tu lieu san xuat chu yeu, ton tai duoi 2 hinh thuc la nha nuoc va tap the; khong con cac giai cap doi khang, khong con tinh trang ap buc, boc lot. Muon co xa hoi nhu vay can phai co mot thoi ky lich su nhat dinh.

- Hai la, CNXH duoc xay dung tren nen san xuat dai cong nghiep co trinh do cao. Qua trinh phat trien cua CNTB da tao ra co so vat chat - ky thuat nhat dinh cho CNXH, nhung muon co co so vat chat - ky thuat do can phai co thoi gian to chuc, sap xep lai.

- Ba la, cac quan he xa hoi cua CNXH khong tu phat nay sinh trong long CNTB, chung la ket qua cua qua trinh xay dung va cai tao XHCN. Su phat trien cua CNTB du da o trinh do cao cung chi co the tao ra nhung dieu kien, tien de cho su hinh thanh cac quan he xa hoi XHCN, do vay cung can phai co thoi gian nhat dinh de xay dung va phat trien cac quan he do.

- Bon la, cong cuoc xay dung CNXH la mot cong viec moi me, kho khan va phuc tap, can phai co thoi gian de GCCN tung buoc lam quen voi nhung cong viec do.

**Lien he voi viet Nam:

Dang ta xd dung dan, bdau tu doi moi tu duy li luan, nhat la tu duy KT. Doi moi toan dien nhung co trong diem dung: tren co so on dinh, fat trien KT, cai thien tung buoc ds nhan dan, dong thoi va tung bc' doi moi he thong chinh tri...de fat trien dat nc' dung dinh huong XHCN

Chung ta co the thay ro nhung bc' cu the hoa ve fat trien "bo qua jai doan TBCN". Duong loi doi moi cua Dang ta da KD do la "bo qua che do TBCN". Den DH I Dang ta co nhan thuc cang ro hon nua: "bo qua che do TBCN, tuc la bo qua viec xac lap vi tri thong tri cua QHSX va KTTT TBCN, nhung tiep thu, ke thua nhung thanh tuu ma nhan loai da dat dc duoi che do TBCN, dbiet ve khoa hoc cong nghe de fat trien nhanh luc luong sx, xay dung nen KT hien dai"

5.hinh thai kt-xhĐọc truyện này MIỄN PHÍ!