9 ban chat cua tu ban

2.5K 0 0

2. Ban chat cua tu ban. Tu ban bat bien va tu ban kha bien

a) Ban chat cua tu ban

tu ban la gia tri mang lai gia tri thang du bang cach boc lot cong nhan lam thue. Nhu vay ban chat cua tu ban la the hien quan he san xuat xa hoi ma trong do giai cap tu san chiem doat gia tri thang du do giai cap cong nhan sang tao ra.

b) Tu ban bat bien va tu ban kha bien

+ bat bien la Bo phan tu ban bien thanh tu lieu san xuat ma gia tri duoc bao toan va chuyen vao san pham, tuc la khong thay doi dai luong gia tri cua no, duoc C.Mac goi la tu ban bat bien, va ky hieu la C.

+ kha bien Bo phan tu ban bien thanh suc lao dong khong tai hien ra, nhung thong qua lao dong truu tuong cua cong nhan lam thue ma tang len, tuc la bien doi ve dai luong, duoc C.Mac goi la tu ban kha bien, va ky hieu la V.

Nhu vay, tu ban bat bien la dieu kien can thiet khong the thieu duoc de san xuat ra gia tri thang du, con tu ban kha bien co vai tro quyet dinh trong qua trinh tao ra gt thag du

3. Ty suat va khoi luong gia tri thang du

Ty suat gia tri thang du la ty so tinh theo phan tram giua gia tri thang du va tu ban kha bien can thiet de san xuat ra gia tri thang du do.

Neu ky hieu m' la ty suat gia tri thang du, thi m' duoc xac dinh bang cong thuc:

m'= 100%.m/v

, co the bieu thi ty suat gia tri thang du theo mot cong thuc khac:

t' (thoi gian lao dong thang du)

m' = 100% .t'/t

t (thoi gian lao dong tat yeu)

Ty suat gia tri thang du noi len trinh do boc lot cua nha tu ban doi voi cong nhan lam thue, no chua noi ro quy mo boc lot. De phan anh quy mo boc lot, C. Mac su dung pham tru khoi luong gia tri thang du.

- Khoi luong gia tri thang du la tich so giua ty suat gia tri thang du va tong tu ban kha bien da duoc su dung.

Neu ky hieu M la khoi luong gia tri thang du, thi M duoc xac dinh bang cong thuc: M = m'. V

V la tong tu ban kha bien.

So sanh

Giong: deu la gia tri thang du - gia tri duoc doi ra ngoai gia tri suc lao dong do cong nhan lam thue sang tao ra, da bi nha tu ban chiem khong

Khac: do phuong phap san suat ra gia tri thang du.

-Gia tri thang du tuyet doi duoc tao ra bang cach keo dai thoi gian lao dong vuot wa thoi gian LD tat yeu, trong khi NSLDXH,gia tri SLD va thoi gian lao dong tat yeu k doi. Phuong phap nay ap dug chu yeu trong gia doan gau cua cntbkhi cog cu thu cong lao dong con thong tri,NSLD con thap.VD

- Gia tri thang du tuong doi tao ra bang cach rut ngan thoi gian lao dong tat yeu bang cach nang cao NSLDXH, nho do keo dai thoi gian lao dong thang du ,con do dai ngay lao dong khong doi.No bieu hien moi quan he boc lot cua gcts voi gccn. Phuong phap nay ra doi khi may moc ra doi thay the lao dong thu cong,NSLD phai dat toi 1 trinh do nhat dinh

Lay vi du ban thue nhan cong lam 8 tieng/ngay. Nhan cong cua ban lam 8 tieng ra 5kg vai, nhan cong duoc tra luong dung voi SLD ho bo ra, ban chang thu dc loi nhuan cho minh. Ban chuyen mon hoa cho nhan cong, 8 tieng lam duoc 10 kg vai, thoi gian lao dong xa hoi can thiet la 4 tieng, 4 tieng la thoi gian lao dong thang du

- TG thang du sieu ngachla phan gt thang du thu dc do tag NSLD ca biet,lam cho gia tri hang hoa ca biet thap hon gia tri thi truong cua no. No bieu hien moi qh giua tu ban va lao dong lam thue va moi qh canh tranh giau cac nha tu ban

9 ban chat cua tu banĐọc truyện này MIỄN PHÍ!