bom ly tam

1.7K 0 2

BOM LY TAM

1 Phan loai bom ly tam

+dua vao so cap nguoi ta chian bom lt thanh nhieu cap

+dua theo ap suat cua bom tao ra nguoi ta phan ra bom tao ap suat thap, ap suat vua , ap suat cao:

-bom tao ap suat thap neu chieu cao H<20m H2O

-bom tao ap suat vua neru chieu cao 20m h2o< h<60m h2o

-bom tao ap suat cao neu h>60m h2o

+dua heo chat long duoc van chuyen nguoi ta phan ra bom nuoc, bom dau. bom cac dung dich hoa hoc nhu axit bazo , phen, dd muoi

+dua theo cach sap xep cua truc bom nguoi ta phan ra bom co truc thang dung hay truc nam ngang

2 so do lap dat cua bom ly tam

+1 van moi chat long 2 van xa khi 3van chan day 4van chan hut 5luoi loc va van mot chieu

+luoi loc va van mot chieu: -luoi loc co tac dung loc cac can ban cho vao ong bom lam tac ong guong va lam hong bom.trong luoi loc co van mot chieu lam nhiem vu:khi bom dung van mot chieu dong lai lam cho chat long trong bom va duong ong hut ko chay wa be hut de lan khoi dong tiep theo ko can phai moi chat long cho bom -van mot chieu tren ong day co tac dung khi bom dung van mot chieu ngan ko cho chat long tren duong ong day chay dot ngot don ve bom gay va dap thuy luc lam hong bom

+van chan day 3 co nhiem vu dieu chinh luu luong bom

+van chan hut 4 khi can sua chua thi dong lai

3 cau tao va nguyen ly hoat dong

+cau tao: gom mot banh guong duoc tao len tu hai dia,trong ko gian giua 2 dia co cac canh cong, banh guong duoc gan truc tiep vao truc cua moto khi moto way thi banh guong cung way

+nguyen ly hoat d: khi banh guong way duoi atc dong cua luc ly tam ma chat long duoc hut vao va day di. vong dem kin co tac dung ko cho chat long trong bomn chay ra ngoai

4 de tang chieu cao hut

+lam giam ton that ap suat tren duopng ong hut. muon vay ta phai thiet ke duong ong don gian ngan gon

+lam jam van toc cua dong chat long trong duong ong hut muon vay ta tron kich thuoc duong ong cho phu hop

+lam jam ap suat hoi bao hoa cua chat long can bom bang cach lam jam nhiet do cua chat long

+tang ap suat tren be mat hthoang cua chat long

5 hien tuong xam thuc: neu tren duong ong hut cua bom tai mot vi tri nao do ma ap suat cua chat long p1 nho hon ap suat hoi bao hoa cua chat long ung voi nhiet do cho truoc khi do chat long bi hoa hoi tao thanh cac tuin khi hoa tan vao chat long cung di ra ngaoai. khi va hoi nay di den cua canh guong co ap suat lon hon se ngung tu, pha vo cac tui khi tao thanh nhung khoang trong,chat long don ve gay va dap yhuy luc lam hong bom hien tuong do goi la hien tuong xam thuc cua bom. ndeu hien tuong xam thuc cung voi hien tuong an mon hoa hoc dong thoi xay ra thi bom bi pha huy nhanh hon

+tranh hien tuonh xam thuc: tang ap suat chat long o cua vao cua bom(tang p1) bang cach jam chieu cao hut

+ che tao banh guong bang nhung vat lieu co do ben co hoc cao chiu duoc va dap manh

6 cac phuong phap dieu chinh bom lt

+pp thay doi so vong way cua truc bom:n1<n2<n3,Qm1<Qm2<Qm3

-uu diem: khi dieu chinh bom bang hpuong phap nay thi hieu suat cua bom thay doi it

-nhuoc diem : cau tao thiet bi dieu chinh phuc tap