bom ly tam

1.8K 0 2

BOM LY TAM

1 Phan loai bom ly tam

+dua vao so cap nguoi ta chian bom lt thanh nhieu cap

+dua theo ap suat cua bom tao ra nguoi ta phan ra bom tao ap suat thap, ap suat vua , ap suat cao:

-bom tao ap suat thap neu chieu cao H<20m H2O

-bom tao ap suat vua neru chieu cao 20m h2o< h<60m h2o

-bom tao ap suat cao neu h>60m h2o

+dua heo chat long duoc van chuyen nguoi ta phan ra bom nuoc, bom dau. bom cac dung dich hoa hoc nhu axit bazo , phen, dd muoi

+dua theo cach sap xep cua truc bom nguoi ta phan ra bom co truc thang dung hay truc nam ngang

2 so do lap dat cua bom ly tam

+1 van moi chat long 2 van xa khi 3van chan day 4van chan hut 5luoi loc va van mot chieu

+luoi loc va van mot chieu: -luoi loc co tac dung loc cac can ban cho vao ong bom lam tac ong guong va lam hong bom.trong luoi loc co van mot chieu lam nhiem vu:khi bom dung van mot chieu dong lai lam cho chat long trong bom va duong ong hut ko chay wa be hut de lan khoi dong tiep theo ko can phai moi chat long cho bom -van mot chieu tren ong day co tac dung khi bom dung van mot chieu ngan ko cho chat long tren duong ong day chay dot ngot don ve bom gay va dap thuy luc lam hong bom

+van chan day 3 co nhiem vu dieu chinh luu luong bom

+van chan hut 4 khi can sua chua thi dong lai

3 cau tao va nguyen ly hoat dong

+cau tao: gom mot banh guong duoc tao len tu hai dia,trong ko gian giua 2 dia co cac canh cong, banh guong duoc gan truc tiep vao truc cua moto khi moto way thi banh guong cung way

+nguyen ly hoat d: khi banh guong way duoi atc dong cua luc ly tam ma chat long duoc hut vao va day di. vong dem kin co tac dung ko cho chat long trong bomn chay ra ngoai

4 de tang chieu cao hut

+lam giam ton that ap suat tren duopng ong hut. muon vay ta phai thiet ke duong ong don gian ngan gon

+lam jam van toc cua dong chat long trong duong ong hut muon vay ta tron kich thuoc duong ong cho phu hop

+lam jam ap suat hoi bao hoa cua chat long can bom bang cach lam jam nhiet do cua chat long

+tang ap suat tren be mat hthoang cua chat long

5 hien tuong xam thuc: neu tren duong ong hut cua bom tai mot vi tri nao do ma ap suat cua chat long p1 nho hon ap suat hoi bao hoa cua chat long ung voi nhiet do cho truoc khi do chat long bi hoa hoi tao thanh cac tuin khi hoa tan vao chat long cung di ra ngaoai. khi va hoi nay di den cua canh guong co ap suat lon hon se ngung tu, pha vo cac tui khi tao thanh nhung khoang trong,chat long don ve gay va dap yhuy luc lam hong bom hien tuong do goi la hien tuong xam thuc cua bom. ndeu hien tuong xam thuc cung voi hien tuong an mon hoa hoc dong thoi xay ra thi bom bi pha huy nhanh hon

+tranh hien tuonh xam thuc: tang ap suat chat long o cua vao cua bom(tang p1) bang cach jam chieu cao hut

+ che tao banh guong bang nhung vat lieu co do ben co hoc cao chiu duoc va dap manh

6 cac phuong phap dieu chinh bom lt

+pp thay doi so vong way cua truc bom:n1<n2<n3,Qm1<Qm2<Qm3

-uu diem: khi dieu chinh bom bang hpuong phap nay thi hieu suat cua bom thay doi it

-nhuoc diem : cau tao thiet bi dieu chinh phuc tap

-dinh luat ti le: Q1/Q2=n1/n2;Hb1/Hb2=(n1/n2)binh phuong; Ndc1/Ndc2=(n1/n2)lap phuong

+dieu chinh bang van chan day: muon luu luong tang thi mo van chan day, jam thi dong van chan day lai

-uu diem: cau tao thiet bi dieu chinh don jan

- nhuoc diem : khi chinh chinh diem lam viec cua bom khoi vi tri da thiet ke thi hieu suat cua bom jam di nhieu. phuong phap nay don jan de thao tac nen trong thuc te thuong su dung phuong phap nay

7 bom ghep noi tep:

+ khi van chuyen chat long tu noi nay sang noui khac ma ap suat cua mot bom tao ra ko dap ung duoc nhu cau thi nguoi ta dung 1 hoac nhieu bom ghep noi tep nhau: Q=Q1+Q2;H=H1+H2. trong do Q1Q2 la luu luong cua bom khi da ghep noointiep(m khoi tren h), H1H2 la chieu cao ap suat cua bom tao ra khi da ghep noi tep

xay dung duong dac tuen cua bom gom 2 bom ghep noi tiep nhau: goi M1,M2 la diem lam viec cua bom hki ghep noi tiep; M1lm, M2lm la diem lam viec cua wat khi ghep noi teap

- wa do thi ta thay HM1>HM1lm va HM2>HM2lm tuc ap suat cua bom sau khi ghep noi tiep nho hom ap suat cua bom khi chua ghep noi tiep. vi vay trong thuc te nguoi ta ghep toi da la 3 bom

8 bom ghep song song: khi van chuyen chat long tu noi nay den noi khac ma luu luong tao ra ko dap ung duoc yeu cau thi ta dung 2 bom hoac nhieu bom ghep song song voi nhau. khi ghep song song thi Q=Q1+Q2, H=H1+H2

-xay dung duong dac tuyen cua bom gom hai bom ghep song song voi nhau

-wa do thi ta thay:QM1>QM1lm va QM2>QM2lm, QM1,QM2 nang suat cua bom khi chua ghep song song,QM1lm,QM2lm nang suat cua bom hki gheop song song vay nang suat cua bom tao ra khi ghep //< chua ghep//. cang ghep nhieu thi hieu wua cang jam len ghep toi da 3 bom

9 van hanh bom ly tam

+khoi dong bom:xem ro so van hanh de biet ro nguyen nhan dung bom lan truoc, kiem tra dau bom tron cho truc bom, kiem tra moi nuoc cho bom xa het ko khi trong bom va trong duong hut ra ngoai, kiem tra dong kin van chan day,dong cau dao dien de cung cap dien cho mach dong luc va dieu khien, kiem tra dien ap nguon, an nut khoi dong bom va cho so vong way moto on dinh,tu tu mo van chan day dieu chinh cho den diem lam viec cua bom ghi vao so nhat ky van hanh va theo doi lam viec cua bom

+dung bom:truoc khi dung bom can dong kin van chan day,an nut dung bom va hgi vao so nhat ky van hanh, ngat cau dao dien

luu y: 1 so bom co cong suat lon tren duong ong day co van 1 chieu thi luc khi khoi dong va dunbg bom ko can dong kin van chan day

10 cac su co thuong gap:1bom van chay ma chat long kom bom klen duoc:-truc bom way nguoc chieu nhu vay canh guong way ve phia truoc vi the nuoc ko len duoc- chat long moi chua du hoac chua xa het ko khi trong bom va trong duong ong hut ra ngoai- luoi loc hut bi nghet hoac van 1 chieu trong luoi loc ko mo ra duoc, van 1 chieu tren duong ong day nghet ko mo ra duoc hoac wen chua mo van chan hut va chan day-duong ong hut bi ho do do ko khi bi lot vao- vong dem kin pasituc di ho vi the ko khi lot vao. ngoai ra con nguyen nhan khac nhu chieu cao hut wa lon, chieu cao hinh hoc wa lon

+b0m dang chay bi wa tai:duoc the hien wa dong ho ampe ke bao gom cac nguyen nhan sau:- moto hong hoac dien luoi bi mat 1 pha hoac 1 bo phan co ma sat lon hoac bom hoac banh guong ket hoac thieu dau boi tron hoac van chan day mo wa lon- khi Q tang dan den Ndc tang- dien ap nguon wa lon hoac ro le bao ve dong wa tai dieu chinh ko dung hoac chat long co nhieu can ba no lam cho khoi luong rieng chat long tang dan den tai tang len

bom ly tamĐọc truyện này MIỄN PHÍ!