Xây dựng đảng trong giai đoạn hiện nay

35.6K 1 2

3.Xây dựng đảng trong giai đoạn hiện nay

a.Những yêu cầu mới đặt ra trong công tác xây dựng đảng

-Trong suốt thời gian qua,CM đặt dưois sự chỉ đạo của đảng đã đạt được nhưungx thắng lợi thiết thực hết sức to lớn.Sự lãnh đảo của đảng luôn có sự thay đổi kịp thời theo từng thời kỳ lịch sử

Trong gdd hiên nay đảng ta luôn đặt ra ĐK khác hẳn gd trước

-Để xd thành công CNXH thì đảng phải đổi mới tư duy về CNXH.Đây là yếu tố quan trọng nhất trong xây dựng đảng

-chuyển từ chế độ tập trung bao cấp sang nền kinh tế thị trường dịnh huowng xhcn đòi hỏi đảng phải năng động nhạy bén

-đảng lãnh đạo nhà nước quản ly nhân dân lao động làm chủ là quan điểm đc đảng đề ra nhưng còn rất hạn chê

-Trình độ dân trí ngày càng cao ý thuwcs trách nhiệm và quyền nhân dân ngày càng lớn.Do vây đòi hỏi phải xây dựng nền dân chủ XHCN

-TÌnh hình thế giới diễn biến rất phức tạp

từ những đk trên đặt ra yêu cầu xây dựng đảng để đáp ứng đc yeu caauf lãnh đạo của công cuộc xây dựng dất nước

b.Thành tựu mà đảng đã đạt đươc trong thời gian qua

-Từng bước đề ra và bổ sưng hoàn thiện đờng lối mới đúng đắn

-khẳng định CN mac lenin và tư tưởng HCM,coi đây là nền tảng tư tưởng là kim chỉ nam cho moij hành động của đảng

-giũ vững nguyên tắc tập trung dân chủ tập thể lãnh đạo

-đã có chủ trương và biện pháp đổi mới chỉnh đốn đảng gắn liền với nv phats triển ktxh kiện toàn he thống chính tri

c.Tốn tại và khuyết điểm'

-việc giữ vưng bản chất giai cấp công nhân của đảng đang đứng trước nguy cơ thử thách to lớn

- đảng chưa chu ý đến việc rèn luyện phẩm châts chính trị đạo đức cho cán bộ đảng viên

-trình độ kiến thức năng lực lãnh đạo cảu đảng chưa theo kịp yêu cầu của sự nghiệp đổi mới

- Tổ chức cơ sở đảng nhiều nơi yếu kém tê liệt phương thức lãnh đạo và sinh hoạt lung túng

-Công tác kiểm tra việc chấp hành chỉ thị của đảng chưa đc chú trọng

d Nội dung công tác xây dựng đảng

-toàn bộ thành tựu khuyết điemr của công cuộc đổi mới gắn với trách nhiem lãnh đạo và hoạt động của đảng ta .sự lãnh đạo của đảng là nhân tô quyết định tạo ra những thanh tựu lớn.trong qua trinhf lãnh đạro sự nghiệp đổi mới đãng ta ngày càng trưởng thành và cũng nhận thuức rõ hơn trong thành tựu và những khuyết đi ểm khác phục những nhược điểm

-đổi mới về tư duy lý luận tu duy kinh tế nâng cao năng lực trí tuệ đề ra cương lĩnh đúng đắn.Đó là đảng trung thành với ly tưởng thôi chưa đủ đảng ấy cần có đủ trí tuệ đẻ nhận thức được quy luật kahsh quancon dường đi đúng đắn cho CM

-phát huy dân chủ trong đản thực hiện đúng nguyên tác tổ chức và sinh hoạt của đảng nhà nước và các đoàn thể

-Đổi mới nội dung phương thức lãnh đạo của đảng

-chăm lo xây dựng đội ngũ cán bộ đảng đủ năng lực và phẩm chất .Đọi ngũ cán bộ đảng viện phải trung thành tận tụy có phẩm chất đạo đức tốt...

Thường xuyên làm trong sạch đội ngũ cán bộ đảng viên,đồng thời kết nạp những ng ưu tú vào đảng

Như vậy đảng cộng sản VN đảng do chủ tịch HCM sáng lập và rèn luyện là đội tiên phong chiến đấu đầy đặn kinh nghiệm của gc công nhân đại biểu trung thành cho lợi ích của gc CN,nd ld và cả 1 dân tộc,được vũ trang bằng CN mác lênin,tu tưởng HCM và những truyền thống tót đẹp

Xây dựng đảng trong giai đoạn hiện nayĐọc truyện này MIỄN PHÍ!