Hoạch định là gì

16.4K 2 3

CHƯƠNG 3: 

1.Hoạch định là gì? Vai trò của hoạch định? Những lợi ích và những hạn chế của hoạch định đối với hoạt động của doanh nghiệp? 

-         Hoạch định là tiến trình trong đó nhà quản trị xác định và lựa chọn mục tiêu của tổ chức và vạch ra những hành động cần thiết nhằm đạt được mục tiêu.

 - Vai trò của hoạch định:

+ Định hướng các chức năng quản trị: tổ chức, lãnh đạo và kiểm tra

+ Hoạch định giúp đề ra mục tiêu, biện pháp,nguồn lực, cách thức

Đảm bảo tổ chức hoạt động một cách có hiệu quả trong môi trường luôn thay đổi

Lợi ích: 

-         Giúp các nhà quản trị:

Phát hiện các cơ hội mới. Lường trước và né tránh những bất trắc trong tương lai. Vạch ra các hành động hữu hiệu. Nhận thức rõ những rủi ro trong hoạt động của tổ chức. Cải tiến, đổi mới, nâng cao năng lực cạnh tranh. Đảm bảo tổ chức hoạt động một cách có hiệu quả trong môi trường luôn thay đổi.  

 1. Sự phối hợp tốt hơn:

+ Nền tảng cho sự phối hợp các hoạt động

+ Định rõ trách nhiệm của từng bộ phận cũng như trong phối hợp các hoạt động

+ Định hướng nỗ lực của các thành viên và bộ phận theo 1 hướng

+ Hiệu quả phối hợp nhóm

2. Tập trung suy nghĩ về tương lai:

+ Luôn cân nhắc các nguồn lực cần thiết

+ Các cơ hội và rủi ro tiềm tàng

+ Gợi mở và sàng lọc để vượt qua những trở ngạu ngắn hạn

+ Chuẩn bị cho tổ chức vận hành hiệu quả hơn trong tương lai

3. Kích thích sự tham gia:

+ Thành công đòi hỏi sự tham gia của tất cả các thàng viên

+ Tạo lập được 1 nền tảng chuyên môn và kiến thức rộng hơn trong việc lập kế hoạch

+ Nhân viên nỗ lực hơn trong việc thực hiện kế hoạch

4. Hệ thống kiểm tra hiệu quả hơn:

+ Nền tảng tiêu chuẩn rõ ràng cho đánh giá

+ Nhân viên biết rõ phải làm gì

+ Tổ chức có thể nhận rõ khoảng cách giữa mục tiêu và thực hiện

Hạn chế của hoạch định:

-         Không lường hết được diễn biến bất lợi. Khi tình huống xấu xảy ra có thể làm đảo lộn kế hoạch.

-         Gò bó trong việc thực hiện, đôi khi không linh hoạt, làm hạn chế sự sáng tạo.

-         Đôi khi kết quả đạt được đúng hoạch định nhưng không phản ánh đúng tiềm năng vốn có của DN. VD: Sản lượng đạt được có thể cao hơn nhiều so với mực thực tế của hoạch định.