anh oi em suong qua

24.6K 6 0

HYPERLINK ""

HYPERLINK "http://truyenviet.com/" Trang Chç

HYPERLINK "http://www.truyenviet.com/truyen-nguoi-lon/" TruyÇn Ng°Ýi LÛn

HYPERLINK "http://www.truyenviet.com/video/" Video

HYPERLINK "http://www.bayvn.com/forums/local_links.php?catid=64" Audio TruyÇn

HYPERLINK "http://www.truyenviet.com/component/option,com_jvse/Itemid,18/view,jvse/" Danh B¡

INCLUDEPICTURE "http://www.truyenviet.com/images/M_images/arrow.png" \* MERGEFORMATINET HYPERLINK "http://www.truyenviet.com/truyen-nguoi-lon/" TruyÇn Ng°Ýi LÛn INCLUDEPICTURE "http://www.truyenviet.com/images/M_images/arrow.png" \* MERGEFORMATINET HYPERLINK "http://www.truyenviet.com/truyen-nguoi-lon/a/" A INCLUDEPICTURE "http://www.truyenviet.com/images/M_images/arrow.png" \* MERGEFORMATINET Anh i Em S°Ûng Quá

Anh i Em S°Ûng Quá

HYPERLINK "http://www.truyenviet.com/pdf/truyen-nguoi-lon/a/tnl-anh-oi-em-suong-qua.pdf" \o "PDF." HYPERLINK "http://www.truyenviet.com/truyen-nguoi-lon/a/tnl-anh-oi-em-suong-qua/in.html" \o "In" HYPERLINK "http://www.truyenviet.com/component/option,com_mailto/link,aHR0cDovL3d3dy50cnV5ZW52aWV0LmNvbS90cnV5ZW4tbmd1b2ktbG9uL2EvdG5sLWFuaC1vaS1lbS1zdW9uZy1xdWEuaHRtbA==/tmpl,component/" \o "Email"

Top of Form

Xem k¿t qu£: INCLUDEPICTURE "http://www.truyenviet.com/images/M_images/rating_star.png" \* MERGEFORMATINET INCLUDEPICTURE "http://www.truyenviet.com/images/M_images/rating_star.png" \* MERGEFORMATINET INCLUDEPICTURE "http://www.truyenviet.com/images/M_images/rating_star.png" \* MERGEFORMATINET INCLUDEPICTURE "http://www.truyenviet.com/images/M_images/rating_star.png" \* MERGEFORMATINET INCLUDEPICTURE "http://www.truyenviet.com/images/M_images/rating_star_blank.png" \* MERGEFORMATINET / 6

Bình th°Ýng HTMLCONTROL Forms.HTML:Option.1 HTMLCONTROL Forms.HTML:Option.1 HTMLCONTROL Forms.HTML:Option.1 HTMLCONTROL Forms.HTML:Option.1 HTMLCONTROL Forms.HTML:Option.1 TuyÇt vÝi HTMLCONTROL Forms.HTML:Submitbutton.1 HTMLCONTROL Forms.HTML:Hidden.1 HTMLCONTROL Forms.HTML:Hidden.1 HTMLCONTROL Forms.HTML:Hidden.1 HTMLCONTROL Forms.HTML:Hidden.1

Bottom of Form

Nhïng ngày tháng còn trong quân ngi, tôi th°Ýng hay rç vài ng°Ýi b¡n cÑ v¥n làm viÇc chung ¡n vË, vÁ nhà ch¡i vÛi vã chÓng tôi. Trong sÑ ó có Ryan r¥t vui v» cßi mß, h¯n còn tr» và ¹p trai nh¥t, nên °ãc vã chÓng quí m¿n, và th°Ýng mÝi h¯n ß l¡i ngç qua êm t¡i nhà chúng tôi. MÕi l§n ¿n ch¡i, h¯n Áu luôn luôn có quà n§y quà nÍ t·ng vã tôi, có l½ h¯n muÑn tr£ công cho vã tôi ã th°Ýng xuyên làm nhïng món n ViÇt Nam ãi h¯n, và h¯n °a thích nh¥t là món ch£ giò do vã tôi làm.

Chúng tôi uÑng r°ãu, nghe nh¡c và nh£y §m t¡i nhà, có khi xem phim sex do Ryan mang tÛi. Th°Ýng thì §u hôm cing có thêm vài ng°Ýi b¡n tham dñ, nh°ng sau cùng thì chÉ còn l¡i h¯n và vã chÓng tôi. H¯n khá m¡nh r°ãu, có hôm tôi ã say túy lúy, h¿t bi¿t trÝi trng mây n°Ûc, nh°ng h¯n v©n còn tÉnh táo, ti¿p tåc vëa ngÓi uÑng mÙt mình vëa ¥u láo vÛi vã tôi cho ¿n th­t khuya rÓi l¡i n±m dài ra sofa ngç, vã tôi chÉ uÑng bia chút chút c§m chëng à ti¿p ãi h¯n, và chÝ khi nào h¿t nh­u thì dÍn d¹p xong mÛi i ngç.

Th¿ rÓi h¯n cu×m vã tôi të lúc nào tôi không hÁ bi¿t, mãi cho tÛi mÙt hôm, khi ba ng°Ýi chúng tôi ang xem phim sex °ãc h¡n nía chëng, thì vã tôi khÁu tôi nói nhÏ "em i t¯m....em chËu h¿t nÕi rÓi ". M°Ýi lm phút tôi vào phòng thì nàng ã tr§n truÓng n±m trên gi°Ýng chÝ, ang néng nãy giÝ, chë nhìn th¥y nàng tôi càng néng thêm, nh°ng r°ãu ã làm tôi ngà ngà say, nên tôi chÉ ç séc thÏa mãn nàng mÙt cái, rÓi §u hàng vô iÁu kiÇn, ln ra ngç khò. ¿n lúc vì m¯c tiÃu, nên tôi gi­t mình théc d­y, không th¥y vã bên c¡nh, tôi liÁn b°Ûc l¡i mß cía nhìn ra phòng khách, tôi mÛi tá hÏa tam tinh, khi nhìn th¥y vã tôi n±m dài ra sofa, toàn thân uÑn l°ãn nh° con r¯n bò, còn h¯n thì quì gÑi xuÑng sàn, ang úp m·t vào âm hÙ vã tôi, c£ hai Áu tr§n truÓng.

anh oi em suong quaĐọc truyện này MIỄN PHÍ!