He thong muc tieu CSTT

1.2K 0 1

Cau 7: He thong muc tieu CSTT

NHTW tac dong den CCCSTT( muc tieu hoat dong ( muc tieu ti gia ( muc tieu cuoi cung.

muc tieu cuoi cung

khai niem: la cai dich dai han ma CSTT theo duoi do la on dinh gia ca, tren co so do gop phan tang truong kinh te,con an viec lam. Trong do muc tieu on dinh gia ca la muc tieu so 1.

A, on dinh gia

- k/n: la on dinh suc mua cua tien te the hien o su on dinh gia ca.

- do luong: ty le lam phat.

- tam quan trong:

+ doi voi nen kinh te: lam tang kha nang du doan nhung bien dong cua moi truong kinh te vi~ mo, muc lam phat thap va on dinh se tao nen moi truong dau tu on dinh, thuc day, nang cao dau tu dam bao su phan bo nguon luc XH

lam phat cao hay thie?u phat lien tuc la rat ton kem cho XH, lam meo mo sai lech thong tin ( quyet dinh KT khong chinh xac, phan phoi lai khong dan chu cac nguong KT trong XH giua cac nhom dan cu.

+ doi voi he thong tai chinh NH: la can cu de on dinh tien te trong nuoc vi cung cau tien ( quyet dinh den lai suat( quyet dinh dau tu (AD( P.

gia ca v alai suat co moi quan he nguoc chieu nhau.

+ doi voi CSTT: cai thien CSTT quoc te, khang dinh vi tri cua nen kinh te thi truong quoc te.

- muc tieu dai han:

+ neu lam phat co the du doan dc khong anh huong den nen kinh te, nhung gia trong ngan han khong anh huong den nen KT, neu dat muc tieu kiem soat gia trong ngan han ( khong hieu qua

+ muc tieu,chinh sach nao cung co do tre ( khong the kiem soat trong ngan han, mat khac tac dong , su dan truyen cua CS mang tinh dai han.

( vi vay on dinh gia ca la muc tieu dai han, CSTT that chat.

B, tang truong kinh te.

- khai niem: la su tang len ve so luong GDP thuc te

- do luong: GDP, GNP va su thay doi co cau nganh KT

- tam quan trong:

+doi voi nen kinh te: dam bao cac chinh sach XH dc thoa man

can cu de on dinh tien te trong nuoc

cai thien tinh trnag cong cu thanh toan quoc te

khang dinh vi the cua nen kinh te tren thi truong quoc te

- dieu hanh: CSTT mo rong

C, cong an viec lam

- khai niem: gop phan giam that nghiep va tao nen cong an viec lam moi.

- Do luong: ty le that nghiep/ky, so cong an viec lam moi tao ra.

- Tam quan trong: chi so that nghiep la mot trong nhung chi tieu ohan anh su thinh vuong xa hoi vi phan anh kha nang su dung co hieu qua nguon luc xa hoi

+ gay nen tinh trang stress cho moi ca nhan va gia dinh cua ho la mam mong cua te nan xa hoi

+ cac khoan tro cap that nghiep tang ( cang thang tinh trang ngan sach

+ moi quan he cua cac muc tieu

+ ngan han: danh doi cho nhau , dien bien nguoc nhau, tang truong kinh te, cong an viec lam dien bien cung chieu, on dinh gia va tang truong kinh nguoc chieu nhau

+ trungva dai han: cac muc tieu nay dc thong nhat voi nhau de dat dc muc tieu nay la co hoi dat dc cac muc dieu khac vi vay NHTW chi can dat dc 1 muc tieu la du

He thong muc tieu CSTTĐọc truyện này MIỄN PHÍ!