17. Thê nao la dân chu va dân chu xa hôi chu nghĩa? Ban chât dân chu xa hôi chu nghĩa la gì?

21.7K 0 0

17. Thê nao la dân chu va dân chu xa hôi chu nghĩa? Ban chât dân chu xa hôi chu nghĩa la gì?

a) Dân chu

- Dân chu, trươc hêt, la môt pham tru chính trị liên quan đên quyên lưc cua nhân dân, quyên tư do va bình đăng cua công dân. (Dân chu, theo tiêng Hy Lap, gôm hai tư ghep lai: demos - nhân dân va kratos - sưc manh, quyên lưc).

- Dân chu vơi tư cach la chê đô nha nươc, la san phâm cua quan hê giai câp va đâu tranh giai câp, phan anh ban chât cua giai câp câm quyên va bị quy định bơi quan hê san xuât đăc trưng cho xa hôi đo. Vân đê dân chu bao giơ cung đươc đăt ra la: dân chu vơi giai câp nao, tâng lơp nao va chuyên chính vơi ai, vơi giai câp nao.

- Nhiêu thanh qua dân chu ma nhân loai đat đươc trơ thanh nhưng gia trị nhân văn chung cua qua trình giai phong con ngươi va tiên bô xa hôi.

Đo la nhưng nôi dung chu yêu cua khai niêm "dân chu" ơ giac đô cua môn hoc.

b) Dân chu xa hôi chu nghĩa

- Dân chu xa hôi chu nghĩa ra đơi như la kêt qua tât yêu cua lịch sư đâu tranh lâu dai cua nhân dân laođông vì sư nghiêp giai phong toan thê nhân dân lao đông. Lân đâu tiên trong lịch sư, nên dân chu cho đai đa sô nhân dân lao đông đa đươc hình thanh.

- Dân chu xa hôi chu nghĩa la nên dân chu ma trong đo moi quyên lưc thuôc vê nhân dân, trươc hêt la nhân dân lao đông: xa hôi đươc quan ly bơi nhân dân va vì nhân dân thông qua nha nươc xa hôi chu nghĩa do chính nhân dân lâp ra; moi ngươi đêu đươc bao đam trên thưc tê quyên tư do, bình đăng va cac quyên cơ ban khac.

c) Ban chât cua dân chu xa hôi chu nghĩa

Ban chât cua dân chu xa hôi chu nghĩa thê hiên trên cac khía canh sau:

- Dân chu xa hôi chu nghĩa la chê đô dân chu rông rai nhât trong lịch sư nhưng no vân la nên dân chu mang tính giai câp - đo la tính giai câp công nhân, dân chu đi đôi vơi tâp trung, vơi ky cương, ky luât, trach nhiêm cua công dân trươc phap luât.

- Dân chu xa hôi chu nghĩa co cơ sơ kinh tê - xa hôi bao đam, trong đo chê đô sơ hưu công công vê tư liêu san xuât đam bao sư thông nhât lơi ích cơ ban giưa cac giai câp, tâng lơp, ca nhân vơi xa hôi. Trong cac lĩnh vưc cua dân chu xa hôi chu nghĩa thì dân chu trong lĩnh vưc kinh tê co y nghĩa cơ ban.

- Dân chu xa hôi chu nghĩa phat huy cao đô tính tư giac va năng lưc sang tao cua quân chung trong sư nghiêp xây dưng chu nghĩa xa hôi va bao vê Tô quôc. Dân chu xa hôi chu nghĩa không đông nhât vơi cơ chê chính trị đa nguyên, đa đang đôi lâp: chê đô môt đang hay nhiêu đang la san phâm cua nhưng điêu kiên lịch sư cu thê cua tưng nươc.

17. Thê nao la dân  chu va dân  chu xa hôi chu nghĩa? Ban  chât dân chu xa hôi chu nghĩa la gì?Đọc truyện này MIỄN PHÍ!