bao gia sua vinamilk

5.4K 1 1

Note: Vùng được nhập dữ liệu

Nhóm SP Mã SP Tên sản phẩm Đơn vị tính Qui cách Đơn giá T7 (chưa VAT) Đơn giá T7 (VAT)

A 02AA10 SBot Dielac Alpha Step 1 HT 400g Hop 24 58,188 64,007

A 02AA20 SBot Dielac Alpha Step 2 HT 400g Hop 24 57,004 62,704

A 02AA30 SBot Dielac Alpha 123 HT 400g Hop 24 55,458 61,004

A 02AA40 SBot Dielac Alpha 456 HT 400g Hop 24 55,458 61,004

A 02AC10 SBot Dielac Canxi HT 400g Hop 24 45,881 50,469

A 02AC11 SBot Vinamilk Canxi HT 400g Hop 24 60,455 66,501

A 02AD10 SBot Dielac Diecerna HT 400g Hop 24 116,503 128,153

A 02AG10 Sua Giam Can HT 300g Hop 24 85,818 94,400

A 02AM10 SBot Dielac Mama Vanilla HT 400g Hop 24 45,881 50,469

A 02AP10 SBot Dielac Pedia HT 400g Hop 24 88,589 97,448

A 02AS10 SBot Dielac Star Step 1 HT 400g Hop 24 47,684 52,452

A 02AS20 SBot Dielac Star Step 2 HT 400g Hop 24 47,684 52,452

A 02AS30 SBot Dielac Star 123 HT 400g Hop 24 47,684 52,452

A 02AS40 SBot Dielac Star 456 HT 400g Hop 24 47,684 52,452

A 02AU10 SBot Dielac Sure HT 400g-Ly Sua Hop 24 77,718 85,490

A 02BA10 SBot Dielac Alpha Step 1 HG 400g Hop 24 50,634 55,697

A 02BA20 SBot Dielac Alpha Step 2 HG 400g Hop 24 49,650 54,615

A 02BA30 SBot Dielac Alpha 123 HG 400g Hop 24 47,685 52,454

A 02BA40 SBot Dielac Alpha 456 HG 400g Hop 24 45,719 50,291

A 02BC10 SBot Dielac Canxi HG 400g Hop 24 39,327 43,260

A 02BM10 SBot Dielac Mama Vanilla HG 400g Hop 24 40,731 44,804

A 02BN10 SB Nguyen Kem Dielac HG 400g Hop 24 30,927 34,020

A 02BN20 SBot Nguyen kem CD Dielac HG 400g Hop 24 30,927 34,020

A 02BS10 SBot Dielac Star Step 1 HG 400g Hop 24 41,294 45,423

A 02BS20 SBot Dielac Star Step 2 HG 400g Hop 24 41,294 45,423

A 02BS30 SBot Dielac Star 123 HG 400g Hop 24 41,294 45,423

A 02BS40 SBot Dielac Star 456 HG 400g Hop 24 41,294 45,423

A 02DA03 SB Dielac Alpha 3 Hop450Gr P99 Hop 24 53,000 58,300

A 02DA04 SB Dielac Alpha 1 Hop 900 Gr Hop 12 95,000 104,500

A 02DC09 SB Dielac Canxi Pr 2000 HT 400 Hop 24 44,545 49,000

A 02DL03 SB Dielac 3 Hop 450 Gr P99 Hop 24 40,909 45,000

A 02DL09 SB Dielac 3 Hop Giay 400 Gr Hop 24 33,182 36,500

A 02DS02 SB Dielac Star 2 Hop 450Gr P99 Hop 24 44,091 48,500

bao gia sua vinamilkĐọc truyện này MIỄN PHÍ!