ki thuat nuoi trun que

894 0 0

Kù thu­t nuôi trùn qu¿

[15 - Nov - 2007 ::: HYPERLINK "http://agriviet.com/home/search.php?do=finduser&u=5" \t "_blank" buiviethung]

HYPERLINK "http://agriviet.com/nd/1096-ky-thuat-nuoi-trun-que/" \o "Kù thu­t nuôi trùn qu¿" \t "_blank" Tuy nhìn bÁ ngoài thì r¥t nhÏ và mÏng manh, nh°ng thñc ra trùn qu¿ là "nguÓn máy" tiêu thå théc n. M×i ngày trùn tiêu thå mÙt l°ãng théc n t°¡ng °¡ng vÛi trÍng l°ãng c¡ thà chúng, nên chúng ta ph£i ch¯c r±ng ç l°ãng théc n c§n thi¿t à nuôi trùn.

Théc n trùn gÓm: Phân bò, trâu, dê, heo, gà, vËt, r¡m, r¡ ... trong ó phân bò t°¡i và phân trâu t°¡i là món khoái kh©u nh¥t cça trùn, còn l¡i phân gà, phân heo, phân vËt c§n ph£i ç cho hoai tr°Ûc khi cho trùn n.

N¿u chúng ta ngh) nuôi trùn dùng à c£i t¡o kh©u ph§n n cho àn gia súc, gia c§m thì quá dÅ. ChÉ c§n mua vài kg trùn giÑng ß các tr¡i chn nuôi sau ó bÏ vào ch­u ho·c có thà bÏ vào bao cám à nuôi...Nh°ng n¿u nuôi theo mô hình quy mô, thì chúng ta c§n ¿n các c¡ sß chn nuôi ho·c xem kù ph§n Kù thu­t nuôi trùn qu¿ phía d°Ûi. Bà con l°u ý: ëng ng§n ng¡i liên hÇ ho·c hÏi chúng tôi, nhïng iÁu th¯c m¯c s½ °ãc gi£i áp mÙt cách mau chóng trong ph¡m vi kh£ nng.

3. GiÑng:

Kù Thu­t nuôi trùn qu¿:

I. ChuÓng tr¡i:

II. Nuôi & Chm sóc:

1. Ch¥t nÁn:

2. NhiÇt Ù:

3. Ù ©m:

4. Ánh N¯ng:

5. Không khí:

6. Cho n:

7. Nhân luÑng:

8. Thu ho¡ch:

INCLUDEPICTURE "http://www.trunque.net/images/23.jpg" \* MERGEFORMATINET INCLUDEPICTURE "http://www.trunque.net/images/3.jpg" \* MERGEFORMATINET Có nhiÁu ph°¡ng pháp thu ho¡ch nh°ng nhí mÓi là ph°¡ng pháp hïu hiÇu nh¥t. Sau khi cho trùn n °ãc 3 ngày, dùng tay hÑt trên bÁ m·t luÑng, n¡i chúng ta ã bÏ phân bò (vì chúng s½ t­p trung vào ây à n). Tr£i t¥m nilon ngoài sân trÑng có ánh n¯ng càng tÑt. Õ ph§n h×n hãp này lên t¥m nilon, sau ó g¡t bÏ ph§n phân trùn bên trên l§n l°ãt vì khi trùn ra ngoài sã ánh n¯ng nên trÑn xuÑng phía d°Ûi cho ¿n khi chÉ còn trùn. Chú ý r±ng lÛp phân trùn bên trên này không °ãc bÏ làm phân mà cho trß l¡i luÑng à ti¿p tåc nuôi nh° là sinh khÑi, và trùn s½ °ãc nhân luÑng r¥t mau vì trong sinh khÑi này chéa r¥t nhiÁu kén trùn. Ñi vÛi bà con nuôi trùn vào måc ích c£i t¡o ¡m cho v­t nuôi ß nhà, bà con nên áp dång hình théc thu ho¡ch cuÑng chi¿u .L¥y ph§n phân còn l¡i ta có °ãc phân trùn.

Trong tr°Ýng hãp luÑng ã §y phân mà chúng ta không có chuÓng mÛi (chuÓng trÑng) à nhân giÑng ho·c vì trÝi m°a nhiÁu quá chúng ta không thà tách °ãc trùn và ph¡i phân chúng ta có thà làm nh° sau: Xúc toàn bÙ sinh khÑi trong chuÓng Õ cao lên qua mÙt bên chuÓng, sau ó dùng phên tre (là lo¡i bÓ °ãc an b±ng tre) à ch¯n giï l¡i, dùng cÍc tre à giï phên. BÏ théc n mÛi vào ph§n bên chuÓng trÑng, trùn s½ nghe °ãc mùi théc n mÛi và s½ chui qua ph§n bên này à sÑng. Khi có iÁu kiÇn thích hãp ta s½ b¯t trùn ho·c trÝi n¯ng s½ ph¡i phan trun dÅ dàng h¡n.

Ñi vÛi luÑng mÛi, sau 2 tháng chúng ta mÛi có thà thu ho¡ch °ãc, nh°ng ãt thu ho¡ch thé 2 trß i s½ rút ng¯n còn 25 35 ngày, iÁu này .XZôö

ki thuat nuoi trun queĐọc truyện này MIỄN PHÍ!