Authors Note

72 0 0
                  


Hmmmmm May i ask Ok Lang po ba yung Prologue ?

Should I Continue this ? :)

Comment then i will Proceed to the story .

Salamat .


His RegretsTahanan ng mga kuwento. Tumuklas ngayon