Tính tất yếu và đặc trưng cơ bản của CNXH

8.7K 2 6

1. Khái quát các hình thái kinh tế xã hội trong lịch sử

- xu hướng phát triển của các hình thái kinh tế xã hội: xã hội nguyên thủy, xã hội chiếm hữu nô lệ, phong kiến, tư bản, XHCN.

2. Tính tất yếu và đặc trưng CNXH: Sự ra đời của CNXH không phải là hiện tượng tự phát, ngẫu nhiên mà có nguồn gốc kinh tế và xã hội sâu xa của nó.

-Kinh tế: Đó là mâu thuẫn giữa LLSX đã xã hội hóa cao với QHSX chiếm hữu tư nhân TBCN về TLSX.

- Xã hội: Đó là mâu thuẫn giữa giai cấp công nhân với giai cấp tư sản ngày càng phát triển. Cuộc đấu tranh của giai cấp công nhân chống lại giai cấp tư sản phát triển đến mức cao là cách mạng xã hội nổ ra, chế độ xã hội mới ra đời.

3. Đặc trưng cơ bản:

- Cơ sở vật chất kỹ thuật là nền sản xuất công nghiệp hiện đại.

- XHXHCN đã xóa bỏ chế độ tư hữu TBCN, thiết lập chế độ công hữu về những tư liệu sản xuất chủ yếu.

- XHXHCN tạo ra cách tổ chức lao động kỷ luật mới.

- XHXHCN thực hiện nguyên tắc phân phối theo lao động- nguyên tắc phân phối cơ bản nhất

- Nhà nước mang bản chất giai cấp công nhân, tính nhân dân rộng rãi và tính dân tộc sâu sắc. thực hiện quyền lực và lợi ích của nhân dân.

- XHXHCN là chế độ đã giải phóng con người thoát khỏi áp bức bóc lột, thực hiện công bằng, bình đẳng tiến bộ xã hội, tạo điều kiện cơ bản để con người phát triển toàn diện.

4. Đặc trưng CNXH ở VN

- Dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh.

- Do nhân dân lao động làm chủ

- Có nền kinh tế phát triển cao, dựa trên LLSX hiện đại

- Có nền văn hóa tiên tiến đậm đà bản sắc dân tộc

- Con người được giải phóng khỏi áp bức bóc lột, có đk phát triển toàn diện

- Các dân tộc trong cộng đồng VN đoàn kết, bình đẳng

- Có nhà nước pháp quyền XHCN của nhân dân, do nhân dân, vì nhân dân, dưới sự lãnh đạo của ĐCSVN

- Có quan hệ hữu nghị và hợp tác với nhân dân các nước trên thế giới

Tính tất yếu và đặc trưng cơ bản của CNXHĐọc truyện này MIỄN PHÍ!