ERP-hệ thống hoạch định nguồn lực Doanh nghiệp (ERP)-hệ thống thông tin

5K 3 0

I.Khái niệm,vai trò,chức năng,lợi ích...của hệ thống ERP:

1.Khái niệm và đặc trưng

2.Chức năng

3.Vai trò và lợi ích 

4.Một số điểm lưu ý khi áp dụng ERP

5.Các giai đoạn phát triển ERP

II.Ví dụ minh họa với một hệ thống cụ thể trên công ty TNHH Đông Đô:

1.Phân tích các chức năng và tác nhân của quá trình quản lý:

1.1Các chức năng của hệ thống như sau: 

1.2Sơ đồ phân rã chức năng của hệ thống:

2.Sơ đồ luồng dữ liệu mức khung cảnh của hệ thống:

3.Sơ đồ luồng dữ liệu mức đỉnh của hệ thống: 

4.Sơ đồ luồng dữ liệu mức dưới đỉnh của hệ thống

4.1Sơ đồ luồng dữ liệu của chức năng tuyển lao động của hệ thống:

4.2Sơ đồ luồng dữ liệu của chức năng theo dõi quá trình công tác của hệ thống

4.3Sơ đồ luồng dữ liệu của chức năng theo dõi quá trình diễn biến lương của hệ thống

4.4Sơ đồ luồng dữ liệu của chức năng giải quyết chính sách của hệ thống

4.5Sơ đồ luồng dữ liệu của chức năng báo cáo của hệ thống

5.Mô hình dữ liệu quan hệ thực thể

I.Khái niệm, vai trò,chức năng,lợi ích...:

1.Khái niệm và đặc trưng:

Hệ thống Hoạch định Nguồn lực Doanh nghiệp- Enterprise Resource Planning (ERP) là một thuật ngữ được dùng liên đến đến một loạt hoạt động của doanh nghiệp, do phần mềm máy tính hỗ trợ , để giúp cho công ty quản lý các hoạt động chủ chốt của nó, bao gồm: kế toán, phân tích tài chính, quản lý mua hàng, quản lý tồn kho, hoạch định và quản lý sản xuát, quản lý hậu cần, quản lý quan hệ với khách hàng, v.v... Mục tiêu tổng quát của hệ thống này là đảm bảo các nguồn lực thích hợp của doanhnghiệp như nhân lực, vật tư, máy móc và tiền bạc có sẵn với số lượng đủ khi cần, bằn cáhc sử dụng các công cụ hoạch định và lên kế hoạch.

ĐỊNH NGHĨA ERP CỦA TẠP CHÍ CIO: ERP là "một thế hệ hệ thống sản xuất mới" bao gồm hệ MRP (Material Resource Planning), tài chính (finance) và nguồn nhân lực (human resources) được tích hợp toàn diện với nhau trên một cơ sở dữ liệu thống nhất. Hiểu một cách đơn giản, ERP chỉ là việc đóng những ứng dụng CNTT trong kinh doanh vào một gói.

Sau này, ERP được mở rộng và kết nối thêm các hệ như APO (tối ưu hóa kế hoạch), CRM (quản trị quan hệ khách hàng). Hệ thống ERP mở rộng như vậy được gọi bằng một cái tên khác: CEA (comprehensive enterprise applications).

Đặc trưng của phần mềm ERP là có cấu trúc phân hệ (module). Phần mềm có cấu trúc phân hệ là một tập hợp gồm nhiều phần mềm riêng lẻ, mỗi phần mềm có một chức năng riêng. Từng phân hệ có thể hoạt động độc lâp nhưng do bản chất của hệ thống ERP, chúng kết nôi với nhau để tự động chia sẻ thông tin với các phân hệ khác nhau nhằm tạo nên một hệ thống mạnh hơn. Các phân hệ cơ bản của một phần mềm ERP điển hình có thể như sau:

ERP-hệ thống hoạch định nguồn lực Doanh nghiệp (ERP)-hệ thống thông tinĐọc truyện này MIỄN PHÍ!