Dedication

240 18 2
                  

For Meggy, Kali, and Izzie, for giving me the space to (rage!) write and allowing me to be vulnerable

Oops! Ang larawang ito ay hindi sumusunod sa aming mga alituntunin sa nilalaman. Upang magpatuloy sa pag-publish, subukan itong alisin o mag-upload ng bago.

For Meggy, Kali, and Izzie, for giving me the space to (rage!) write and allowing me to be vulnerable.

And Ace, for being the first to believe that Rigo and Fatima had a story to tell. You believed in them more than I did, and for that you deserve my endless gratitude.

#smdysnwp

#smdysnwp

Oops! Ang larawang ito ay hindi sumusunod sa aming mga alituntunin sa nilalaman. Upang magpatuloy sa pag-publish, subukan itong alisin o mag-upload ng bago.
Someday SoonTahanan ng mga kuwento. Tumuklas ngayon