For every story tagged #WattPride this month, Wattpad will donate $1 to the ILGA
Pen Your Pride

Câu 23 phân tích nội dung đường lối đối ngoại

5.8K 3 3

Câu 23 phân tích nội dung đường lối đối ngoại hội nhập kinh tế quốc tế theo thời kì đổi mới ??

*Tư tưởng chỉ đạo

- Bảo đảm lợi ích dân tộc chân chính là xây dựng thành công và bảo vệ vững chắc tổ quốc XHCN, đồng thời thực hiện nghĩa vụ quốc tế theo khả năng của VN.

- Giữ vững độc lập tự chủ, tự cường đi đôi với đẩy mạnh đa phương hóa, đa dạng hóa quan hệ quốc tế.

- Mở rộng quan hệ với mọi quốc gia và vùng lãnh thổ trên thế giới, không phân biệt chế độ chính trị xã hội.

- kết hợp đối ngoại của đảng, ngoại giao Nhà nước và đối ngoại nhân dân. Xác định hội nhập kinh tế quốc tế là công việc của toàn dân.

- Giữ vững ổn định chính trị, kinh tế xã hội, giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc, bảo vệ môi trường sinh thái.

- Phát huy tối đa nội lực đi đôi với thu hút và sử dụng có hiệu quả các nguồn lực bên ngoài, xây dựng nền kinh tế độc lập, tự chủ.

- Giữ vững và tăng cường sự lãnh đạo của đảng, phát huy vai trò của nhà nước, mặt trận tổ quốc và quyền làm chủ của nhân dân, tăng cường sức mạnh của khối đại đoàn kết toàn dân.

*Một số chủ trương, chính sách lớn về mở rộng quan hệ đối ngoại, hội nhập kinh tế quốc tế.

- Đưa các quan hệ quốc tế đã được thiết lập đi vào chiều sâu, ổn định và bền vững để nâng địa vị của nước ta lên bình đẳng với các thành viên khác trong việc hình hoạch định chính sách thương mại và bảo vệ quyên lợi của các doanh nghiệp VN trong những tranh chấp thương mại quốc tế.

- Chủ động và tích cực hội nhập kinh tế, quốc tế theo lộ trình phù hợp, tận dụng các ưu đãi mà WTO giành cho các nước đang phát triển và kém phát triển, chủ động và tích cực nhưng phải hội nhập từng bước, dần dần mơt cửa thị trường theo 1 lộ trình hợp lí.

- Bổ sung và hoàn thiện hệ thống pháp luật và thể chế kinh tế phù hợp với các nguyên tắc, quy định của WTO.

- Đẩy mạnh cải cách hành chính, nâng cao hiệu quả hiệu lực cảu bộ máy Nhà nước, kiên quyết loại bỏ các thủ tục hành chính không phù hợp.

- Nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia, doanh nghiệp và sản phẩm trong hội nhập kinh tế quốc tế, nâng cao năng lực điều hành của chính phủ, tích cực thu hút nguồn vốn đầu tư của nước ngoài để nâng cao sức cạnh tranh của nền kinh tế.

- Giải quyết tốt các vấn đề VH,XH và môi trường trong quá trình hội nhập.

- Xây dựng và vận hành có hiệu quả mạng lưới an sinh XH như giáo dục,y tế, bảo hiểm… đẩy mạnh công tác quốc tế trong vấn đề môi trường.

- Giữ vững và tăng cường quốc phòng, an ninh trong quá trình hội nhập, xây dựng nền quốc phòng toàn dân, an ninh nhân dân vững mạnh.

- Phối hợp chặt chẽ hoạt động đối ngoại của đảng ngoại giao Nhà nước, và đối ngoại nhân dân, kinh tế đối ngoại, chính trị đối ngoại.

- Đổi mới và tăng cường sự lãnh đạo của đảng sự quản lí của nhà nước đối với các hoạt động đối ngoại.

Câu 23 phân tích nội dung đường lối đối ngoạiĐọc truyện này MIỄN PHÍ!