Câu 5:Đường lối kháng chiến chống Mỹ, thống nhất đất nước(1954-1964)

6.2K 4 4

Câu 5:Đường lối kháng chiến chống Mỹ, thống nhất đất nước(1954-1964)

1. Bối  cảnh lịch sử cách mạng Việt Nam sau tháng 7/1954.

Sau Hiệp định Giơ-ne-vơ, CM VN vừa có những thuận lợi mới, vừa đứng trước nhiều khó khăn phức tạp:

vThuận lợi:

-   Hệ thống XHCN tiếp tục lớn mạnh cả về kinh tế, quân sự, KH-KT , nhất là Liên Xô. Pt giải phóng dân tộc tiếp tục phát triển ở châu Á, Phi và khu vực Mỹ La Tinh, pt hòa bình dân chủ lên cao ở các nước tư bản.

-   Miền Bắc hoàn toàn được giải phóng, làm căn cứ địa chung cho cả nước, thế và lực của cm đã lớn mạnh hơn sau 9 năm kháng chiến.

-   Có ý chí độc lập Tổ Quốc của nhân dân từ Bắc chí Nam.

vKhó khăn:

-   Mĩ có tiềm lực về kinh tế, quân sự hùng mạnh, âm mưu làm bá chủ thế giới với các chiến lược toàn cầu phản cm.

-   TG bắt đầu bước vào thời kì chiến tranh lạnh và chạy đua vũ trang.

-   Sự xuất hiện bất đồng trong hệ thống XHCN, nhất là TQ và Liên xô.

-   Đất nước ta chia làm 2 miền: miền Bắc lạc hậu, miền Nam là thuộc địa kiểu mới của Mĩ.

-   Đặc điểm bao trùm của CMVN là 1 Đảng lãnh đạo, thực hiện 2 nhiệm vụ cách mạng khác nhau ở 2 miền từ những đặc điểm và thuận lợi,khó khăn nêu trên là cơ sở để đảng ta hoạch định đường lối chiến lược chung cho cách mạng cả nước trong giai đoạn này.

2. Quá trình hình thành và nội dung, ý nghĩa của đường lối.

vQuá trình hình thành và nội dung đường lối:

Yêu cầu bức thiết đặt ra cho Đảng ta sau tháng 7/1954 là vạch ra được đường lối đúng đắn, vừa phù hợp với tình hình mỗi miền, tình hình cả nước, vừa phù hợp với xu thế chung của thời đại.

- Tháng 9/1954, Bộ Chính trị ra Nghị quyết về “tình hình mới, nhiệm vụ mới và chính sách mới của Đảng”. Nghị quyết đã chỉ ra những đặc điểm chủ yếu của tình hình trong lúc cách mạng Việt Nam “bước vào giai đoạn mới là: Từ chiến tranh chuyển sang hòa bình; nước nhà tạm chia làm hai miền; từ nông thôn chuyển vào thành thị; từ phân tán chuyển đến tập trung.

- Tại Hội nghị lần thứ bảy (tháng 3/1955) và lần thứ tám (tháng 8/1955), Trung ương Đảng nhận định: Muốn chống đế quốc Mỹ và tay sai, củng cố hòa bình, thực hiện thống nhất, hoàn thành độc lập và dân chủ, điều cốt lõi là phải ra sức củng cố miền Bắc, đồng thời giữ vững và đẩy mạnh cuộc đấu tranh của nhân dân miền Nam.

- Tháng 12/1957, tại Hội nghị Trung ương lần thứ mười ba, Đảng ta xác định: “Mục tiêu và nhiệm vụ cách mạng của toàn Đảng, toàn dân ta hiện nay là: củng cố miền Bắc, đưa miền Bắc tiến dần lên chủ nghĩa xã hội. Tiếp tục đấu tranh để thực hiện thống nhất nước nhà trên cơ sở độc lập và dân chủ bằng phương pháp hòa bình.