Khái niệm về tài nguyên và phân loại tài nguyên.

41.2K 8 4

1. Khái niệm về tài nguyên

Dưới tác động mạnh mẽ của cách mạng khoa học và công nghệ, khái niệm tài

nguyên được mở rộng ra trên nhiều lĩnh vực hoạt động của con người.

Hiểu theo nghĩa rộng, tài nguyên bao gồm tất cả các nguồn nguyên liệu, nhiên liệu

- năng lượng, thông tin có trên Trái Đất và trong không gian vũ trụ liên quan mà

con người có thể sử dụng cho mục đích tồn taị và phát triển của mình.

Với nhận thức mới nhất hiện nay, người ta định nghĩa tài nguyên như sau:

"Tài nguyên là tất cả các dạng vật chất, phi vật chất và tri thức được sử dụng để

tạo ra của cải vật chất, hoặc tạo ra giá trị sử dụng mới cho con người"

Như vậy, theo quan niệm mới này tài nguyên là đối tượng sản xuất của con người.

Xã hội loài người càng phát triển, số loại hình tài nguyên và số lượng mỗi loại tài

nguyên được con người khai thác ngày càng tăng.

Trong khuôn khổ của giáo trình, chúng ta chỉ xem xét tới các nguồn tài nguyên

thiên nhiên.

2. Phân loại tài nguyên thiên nhiên.

Hiện nay Quan điểm của các Nhà Kinh tế học môi trương đều thống nhất cách phân

loại tài nguyên thien nhiên như sau:Theo khả năng tái sinh và không có khả năng

tái sinh

- Tài nguyên có khả năng tái sinh là những tài nguyên có thể tự duy trì hoặc bổ

sung một cách liên tục khi được quản lý hợp lý. Tuy nhiên nếu sử dụng, không hợp

lý, tài nguyên này cũng có thể bị cạn kiệt và không thể tái sinh nữa. Ví dụ các

giống loài thực vật, động vật bị giảm sút và tuyệt chủng.

- Tài nguyên không có khả năng tái sinh là những nguồn tài nguyên có một mức độ

giới hạn nhất định trên trái đất, chúng ta chỉ được khai thác chúng ở dạng nguyên

khai một lần, đối với loại tài nguyên này được chia thành ba nhóm:

+ Tài nguyên không có khả năng tái sinh nhưng tạo tiền đề cho tái sinh, ví dụ

như đất, nước tự nhiên....

+ Tái nguyên không có khả năng tái sinh nhưng tái tạo. Ví dụ như kim loại,

thủy tinh, chất dẻo...

+ Tài nguyên cạn kiệt. Ví dụ như than đá, dầu khí....

Khái niệm về tài nguyên và phân loại tài nguyên.Đọc truyện này MIỄN PHÍ!