KIỂU CẤU TRÚC TRONG C

12K 2 0

mongem_hieulong2000@yahoo.com

KIEU NAM BAN

CDSP DALAT

Kiểu cấu trúc

Module by: ThS. Nguyễn Văn Linh

Summary: Học xong chương này, sinh viên sẽ nắm được các vấn đề sau: + Khái niệm về kiểu cấu trúc. + Cách sử dụng kiểu cấu trúc. + Con trỏ cấu trúc.

KIỂU CẤU TRÚC TRONG C

Khái niệm

Kiểu cấu trúc (Structure) là kiểu dữ liệu bao gồm nhiều thành phần có kiểu khác nhau, mỗi thành phần được gọi là một trường (field)

Sự khác biệt giữa kiểu cấu trúc và kiểu mảng là: các phần tử của mảng là cùng kiểu còn các phần tử của kiểu cấu trúc có thể có kiểu khác nhau.

Hình ảnh của kiểu cấu trúc được minh họa:

1 2 3 4 5 6 Trường7

Đây là cấu trúc có 7 trường

Còn kiểu mảng có dạng:

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 Phần tử14

Đây là mảng có 15 phần tử

Định nghĩa kiểu cấu trúc

Cách 1:

struct <Tên cấu trúc>

{

<Kiểu> <Trường 1>;

<Kiểu> <Trường 2>;

........

<Kiểu> <Trường n>;

};

Cách 2: Sử dụng từ khóa typedef để định nghĩa kiểu:

typedef struct

{

<Kiểu> <Trường 1>;

<Kiểu> <Trường 2>;

........

<Kiểu> <Trường n>;

} <Tên cấu trúc>;

Trong đó:

- <Tên cấu trúc>: là một tên được đặt theo quy tắc đặt tên của danh biểu; tên này mang ý nghĩa sẽ là tên kiểu cấu trúc.

- <Kiểu> <Trường i> (i=1..n): mỗi trường trong cấu trúc có dữ liệu thuộc kiểu gì (tên của trường phải là một tên được đặt theo quy tắc đặt tên của danh biểu).

Ví dụ 1: Để quản lý ngày, tháng, năm của một ngày trong năm ta có thể khai báo kiểu cấu trúc gồm 3 thông tin: ngày, tháng, năm.

struct NgayThang

{

unsigned char Ngay;

unsigned char Thang;

unsigned int Nam;

};

typedef struct

{

unsigned char Ngay;

unsigned char Thang;

unsigned int Nam;

KIỂU CẤU TRÚC TRONG CĐọc truyện này MIỄN PHÍ!