For every story tagged #WattPride this month, Wattpad will donate $1 to the ILGA
Pen Your Pride

CÁC THÀNH NGỮ THÔNG DỤNG TRONG TIẾNG ANH

8.2K 23 1

CÁC THÀNH NGỮ THÔNG DỤNG TRONG TIẾNG ANH

(Everyday English Idioms)

Tác giả: Anthony Foster Carney

Bản dịch tiếng Việt: Lê Huy Lâm

Biên tập: Nguyễn Ngọc Tâm

1. A little bird told me

Meaning: (someone secretly told me)

-    Có người nói riêng cho tôi biết

Example: A little bird told me that you and Cindy are going to get married.

-    Có người nói riêng cho tôi biết rằng anh và Cindy sắp lấy nhau.

2. A pain in the neck

Meaning: (annoying)

-    Cái của nợ, làm phiền

Example: Sometimes my younger brother can be a pain in the neck.

-    Đôi khi em trai tôi có thể là cái của nợ.

3. A piece of cake

Meaning: (very easy)

-    Rất dễ

Example: Learning to speak English is a piece of cake.

-    Học nói tiếng Anh rất dễ.

4. To lay off

Meaning: (when an employer forces employees to leave their jobs)

-    Sa thải

Example: The company laid off 50 workers last week. Now they have no job.

-    Tuần trước công ty đó đã sa thải 50 công nhân. Hiện giờ họ không có việc làm.

5. And pigs might fly

Meaning: (to think something is impossible or unbelievable)

-    Chuyện / điều khó tin

Example:

A: I think I can win the lottery.

-    Tôi nghĩ là tôi có thể trúng vé số.

B: Yeah? And I think pigs might fly!

-    Vậy sao? Tôi nghĩ quả là chuyện lạ!

6. To be dead tired

Meaning: (to be exhausted)

-    Mệt nhừ

Example: I’ve worked for 15 hours already today and I’m dead tired.

-    Hôm nay tôi đã làm việc 15 tiếng rồi và tôi mệt nhừ.

7. To call it a day

Meaning: (stop working)

-    Ngừng làm việc

Example: It’s already 5:00 pm. Let’s call it a day and go home.

-    5 giờ chiều rồi. Chúng ta hãy ngừng làm việc và về nhà thôi.

8. To be in charge of

Meaning: (to be the leader of)

-    Phụ trách, điều hành, chỉ huy

Example: Do what Linda tells you to do because she’s in charge of this office.

-    Hãy làm những việc Linda bảo anh làm bởi vì cô ấy điều hành văn phòng này.

CÁC THÀNH NGỮ THÔNG DỤNG TRONG TIẾNG ANHĐọc truyện này MIỄN PHÍ!