For every story tagged #WattPride this month, Wattpad will donate $1 to the ILGA
Pen Your Pride

Trac nghiem tin hoc va dap an

7.2K 2 3

De 1

1 - Trong ngôn ngữ lập trình Pascal, xâu ký tự là gì?

 [a]--Mảng các ký tự;

 [b]--Dãy các ký tự trong bảng mã ASCII;

 [c]--Tập hợp các chữ cái trong bảng chữ cái tiếng anh;

 [d]--Tập hợp các chữ cái và các chữ số trong bảng chữ cái tiếng anh;

2 - Trong ngôn ngữ lập trình Pascal cách khai báo xâu ký tự nào sau đây là đúng:

 [a]--S: file of String;

 [b]--S: file of char;

 [c]--S: String;

 [d]--S: Strings[255];

3 - Trong ngôn ngữ lập trình Pascal, xâu ký tự có tối đa là:

 [a]--8 Ký tự

 [b]--256 ký tự

 [c]--16 Ký tự

 [d]--255 ký tự

4 - Trong ngôn ngữ lập trình Pascal xâu ký tự không chứa ký tự nào gọi là:

 [a]--Xâu trắng;

 [b]--Xâu không;

 [c]--Xâu rỗng;

 [d]--Không phải là xâu ký tự

5 - Trong ngôn ngữ lập trình Pascal phần tử đầu tiên của xâu ký tự mang chỉ số là:

 [a]--0

 [b]--1

 [c]--Do người lập trình khai báo

 [d]--Không có chỉ số

6 - Trong ngôn ngữ lập trình Pascal, khai báo nào trong các khai báo sau là sai khi khai báo xâu ký tự.

 [a]--S: String;

 [b]--X1: String[100];

 [c]--S: String[256];

 [d]--X1:String[1];

7 - 20. Trong ngôn ngữ lập trình Pascal sau khi thực hiện đoạn chương trình sau, giá trị của biến S là:

S:=’Ha Noi mua thu’;

Delete(S,7,8);

Insert(’Mua thu’,S,1);

 [a]--Ha Noi Mua thu;

 [b]--Mua thu Ha Noi mua thu;

 [c]--Mua thu Ha Noi;

 [d]--Ha Noi;

8 - Trong ngôn ngữ lập trình Pascal, với xâu ký tự ta có thể:

 [a]--So sánh hai xâu ký tự;

 [b]--So sánh hai xâu ký tự, gán biến xâu cho biến xâu và gán một ký tự cho biến xâu;

 [c]--Gán biến xâu cho biến xâu và gán một ký tự cho biến xâu;

 [d]--So sánh và gán một biến xâu cho biến xâu.

9 - Trong ngôn ngữ lập trình Pascal, hai xâu ký tự được so sánh dựa trên:

 [a]--Mã của từng ký tự trong các xâu lần lượt từ trái sang phải;

 [b]--Độ dài tối đa của hai xâu;

Trac nghiem tin hoc va dap anĐọc truyện này MIỄN PHÍ!