xay dung nen quoc phong an ninh

5.4K 1 0

a, Môc ®Ých x©y dùng nÒn quèc phßng toµn d©n an ninh nh©n d©n v÷ng m¹nh hiÖn nay

- T¹o søc m¹nh tæng hîp cña ®Êt n¬íc c¶ vÒ chÝnh trÞ, qu©n sù,an ninh ,kinh tÕ,v¨n ho¸,x• héi,khoa häc,c«ng nghÖ ®Ó gi÷ v÷ng hoµ b×nh æn ®Þnh ®Èy lïi ng¨n chÆn nguy c¬ chiÕn tranh s½n sµng ®¸nh th¾ng chiÕn th¾ng chiÕn tranh x©m l¬îc d¬íi mäi h×nh thøc

- T¹o thÕ chñ ®éng cho sù nghiÖp x©y dùng vµ b¶o vÖ Tæ Quèc nh»m b¶o vÖ v÷ng ch¾c ®éc lËp chñ quyÒn thèng nhÊt toµn vÑn l•nh thæ. B¶o vÖ §¶ng Nhµ n¬íc nh©n d©n vµ chÕ ®é x• héi chñ nghÜa b¶o vÖ sù nghiÖp ®æi míi sù nghiÖp c«ng nghiÖp ho¸,hiÖn ®¹i ho¸ ®Êt n¬íc;b¶o vÖ lîi Ých quèc gia d©n téc;b¶o vÖ an ninh chÝnh trÞ,an ninh kinh tÕ, an nih t¬ t¬ëng v¨n ho¸ x• héi;gi÷ v÷ng æn ®Þnh chÝnh trÞ,m«i tr¬êng hoµ b×nh,ph¸t triÓn ®Êt n¬íc theo ®Þnh h¬íng x• héi chñ nghÜa.

b,NhiÖm vô x©y dùng nÒn quèc phßng toµn d©n an ninh nh©n d©n v÷ng m¹nh hiÖn nay

- X©y dùng lùc l¬¬nghj quèc phßng ,an ninh ®¸p øng yªu cÇu b¶o vÖ v÷ng ch¾c Tæ quèc ViÖt Nam x• héi chñ nghÜa

- X©y dùng lùc l¬îng quèc phßng an ninh lµ x©y dùng lùc l¬îng chÝnh trÞ vµ lùc l¬îng vò trang nh©n d©n ®¸p øng yªu cÇu cña quèc phßng,an ninh b¶o vÖ tæ quèc ViÖt Nam x• héi chñ nghÜa

c,X©y dùng tiÒm lùc quèc phßng an ninh ngµy cµng v÷ng m¹nh

- X©y dùng tiÒm lùc chÝnh trÞ, tinh thÇn

+,TiÒm lùc chÝnh trÞ ,tinh thÇn cña nÒn quèc phßng toµn d©n an ninh nh©n d©n lµ kh¶ n¨ng vÒ chÝnh trÞ tinh thÇn cã thÓ huy ®éng t¹o nªn søc m¹nh ®Ó thùc hiÖn nhiÖm vô quèc phßng an ninh.

tiÒm lùc chÝnh trÞ ®¬îc biÓu hiÖn ë n¨ng lùc l•nh ®¹o cña §¶ng, qu¶n lý ®iÒu hµnh cña Nhµ n¬íc;ý chÝ quyÕt t©m cña nh©n d©n ...s½n sµng ®¸p øng yªu cÇu thùc hiÖn nhiÖm vô quèc phßng,an ninh b¶o vÖ Tæ quèc trong mäi ®iÒu kiÖn hoµn c¶nh t×nh huèng. Nã lµ nh©n tè c¬ b¶n t¹o nªn søc m¹nh cña quèc phßng ,an ninh t¸c ®éng to lín ®Õn hiÖu qu¶ x©y dùng vµ sö dông c¸c tiÒm lùc kh¸c lµ c¬ së nÒn t¶ng cña tiÒm lùc qu©n sù,an ninh.

+, X©y dùng tiÒm lùc chÝnh trÞ tinh thÇn cÇn tËp trung x©y dùng t×nh yªu quª h¬¬ng ®Êt n¬íc niÒm tin ®èi víi sù l•nh ®¹o cña §¶ng qu¶n lý cña Nhµ n¬íc ®èi víi chÕ ®é XHCN. X©y dùng hÖ thèng chÝnh trÞ trong s¹ch v÷ng m¹nh ph¸t huy quyÒn lµm chñ cña nh©n d©n, x©y dùng khèi ®¹i ®oµn kÕt toµn d©n n©ng cao c¶nh gi¸c c¸ch m¹ng gi÷ v÷ng æn ®Þnh chÝnh trÞ trËt tù an toµn x• héi. thùc hiÖn tèt gi¸o dôc quèc phßng an ninh.

- X©y dùng tiÒm lùc kinh tÕ

+, tiÒm lùc kinh tÕ cña nÒn quèc phong toµn d©n an ninh nh©n d©n lµ kh¶ n¨ng vÒ kinh tÕ cña ®Êt n¬íc cã thÓ khai th¸c huy ®éng nh»m phôc vô cho quèc phßng an ninh. Nã ®¬îc biÓu hiÖn ë nh©n lùc, vËt lùc tµi lùc cña quèc gia cã htÓ huy ®äng cho quèc phßng an ninh vµ tÝnh c¬ ®éng cña nÒn kinh tÕ ®Êt n¬íc trong mäi ®iÒu kiÖn hoµn c¶nh,lµ c¬ së vËt chÊt cña c¸c tiÒm lùc kh¸c

+, X©y dùng tiÒm lùc kinh tÕ cña nÒn quèc phßng toµn d©n,an ninh nh©n d©n lµ t¹o nªn kh¶ n¨ng vÒ kinh tÕ cña ®Êt n¬íc. Do ®ã cÇn tËp trung vµo ®Èy m¹nh c«ng nghiÖp ho¸,hiÖn ®¹i ho¸ ®Êt n¬íc x©y dùng nÒn kinh tÕ ®éc lËp tù chñ; KÕt hîp chÆt chÏ ph¸t triÓn kinh tÕ - x• héi víi t¨ng c¬êng quèc phßng an ninh ph¸t triÓn c«ng nghiÖp quèc phßng trang bÞ kü thuËt hiÖn ®¹i cho qu©n ®éi vµ c«ng an. KÕt hîp x©y dùng c¬ së h¹ tÇng kinh tÕ víi c¬ së h¹ tÇng quèc phßng cã kÕ ho¹ch chuyÓn s¶n xuÊt tõ thßi b×nh sang thêi chiÕn vµ duy tr× sù ph¸t triÓn cña nÒn kinh tÕ.

- X©y dùng tiÒm lùc khoa häc c«ng nghÖ

+, tiÒm lùc khoa häc c«ng nghÖ lµ kh¶ n¨ng vÒ khoa häc vµ c«ng nghÖ cña quèc gia cã thÓ khai th¸c huy ®éng cho quèc phßng an ninh. Nã ®¬îc biÓu hiÖn ë sè l¬îng chÊt l¬îng ®éi ngò c¸n bé kü thuËt c¬ së vËt chÊt kü thuËt cã thÓ huy ®éng ®Ó phôc vô an ninh quèc phßng...

+, X©y dùng tiÒm lùc khoa häc c«ng nghÖ cña nÒn quuèc phßng toµn d©n an ninh nh©n d©n lµ t¹o nªn kh¶ n¨ng vÒ khoa häc c«ng nghÖ cña quèc gia cã thÓ khai th¸c huy ®éng ®Ó phôc vô cho quèc phßng,an ninh. Thùc hiÖn tèt c«ng t¸c ®µo t¹o båi d¬ìng sö dông cã hiÖu qu¶ ®éi ngò c¸n bé khoa häc kü thuËt lÊy ngµnh khoa häc qu©n sù an ninh lµm nßng cèt ®Ó nghiªn cøu.

- X©y dùng tiÒm lùc qu©n sù an ninh

+, tiÒm lùc qu©n sù an ninh lµ kh¶ n¨ng vÒ vËt chÊt vµ tinh thÇn cã thÓ huy ®éng t¹o thµnh søc m¹nh phôc vô cho nhiÖm vô qu©n sù an ninh cho chiÕn tranh. Nã ®¬îc biÓu hiÖn ë kh¶ n¨ng duy tr× vµ kh«ng ngõng ph¸t triÓn tr×nh ®é s½n sµng chiÕn ®Êu cña c¸c lùc l¬îng vò trang nh©n d©n nguån dù tr÷ vÒ søc ng¬êi søc cña trªn c¸c lÜnh vùc ®êi sèng x• héi nh©n d©n cã thÓ huy ®éng, lµ nh©n tè c¬ b¶n lµ biÓu hiÖn tËp trung trùc tiÕp søc m¹nh qu©n sù an ninh cña nhµ n¬íc gi÷ vai trß nßng cèt ®Ó b¶o vÖ Tæquèc trong mäi t×nh huèng

+, CÇn tËp trung vµo x©y dùng lùc l¬îng vò trang nh©n d©n v÷ng m¹nh toµn diÖn g¾n qu¸ tr×nh c«ng nghiÖp ho¸ hiÖn d¹i ho¸ ®Êt n¬íc víi qu¸ tr×nh t¨ng c¬êng vò khÝ trang bÞ cho c¸c lùc l¬îng vò trang nh©n d©n x©y dùng ®éi ngò c¸n bé lùc trong lùc l¬îng vò trang nh©n d©n ®¸p øng yªu cÇu nhiÖm vô b¶o vÖ tæ quèc trong t×nh h×nh míi. Bè trÝ lùc l¬îng lu«n ®¸p øng yªu cÇu chuÈn bÞ cho ®Êt n¬íc vÒ mäi mÆt s½n sµng ®éng viªn thêi chiÕn t¨ng c¬êng nghiªn cøu khoa häc qu©n sù nghÖ thuËt qu©n sù trong chiÕn tranh b¶o vÖ Tæ quèc hiÖn nay.

d/ X©y dùng thÕ trËn quèc phßng toµn d©n an ninh nh©n d©n v÷ng ch¾c

- thÕ tr©n quèc phßng an ninh lµ sù tæ chøc bè trÝ lùc l¬îng tiÒm lùc mäi mÆt cña ®Êt n¬íc vµ cña toµn d©n trªn toµn bé l•nh thæ theo yªu cÇu cña quèc phßng an ninh b¶o vÖ tæ quèc XHCN

- Néi dung x©y dùng thÕ trËn quèc phßng toµn d©n an ninh nh©n d©n gåm: ph©n vïng chiÕn l¬îc vÒ quèc phßng an ninh kÕt hîp víi vïng kinh tÕ trªn c¬ së quy ho¹ch c¸c vïng d©n c¬ theo nguyªn t¾c b¶o vÖ ®i ®«i víi x©y dùng ®Êt n¬íc.X©y dùng hËu ph¬¬ng,t¹o chç gi÷a v÷ng ch¾c cho thÕ trËn quèc phßng,an ninh.X©y dùng khu vùc phßng thñ tØnh (thµnh phè) t¹o nÒn t¶ng cña thÕ trËn quèc phßng toµn d©n,an ninh nh©n d©n

xay dung nen quoc phong an ninhTruyện Miễn Phí Bạn Sẽ Yêu Thích