noi dung nhien vu phong chong toi pham trach nhiem cua sv

7.9K 1 0

Bài 15:Nội dung nhiệm vụ hđ phòng chống tội phạm

TRẢ LỜI:

*Nguyên cứu,xđ rõ các nguyên nhân , đk của tình trạng phạm tội :

-Sự tác động bởi những mặt trái của nền ktế thị trg.Nền kté thị trg bên cạnh những mặt ưu điểm cũng bộc lộ rõ nhiều mặt khuyết điểm trở thành nguyên nhân làm phát sinh tọi phạm , đó là: hình thành lối sống hg thụ xa hoa truỵ lạc của 1 số bộ phạn trong xh ; đã làm xuống cấp nhiều mặt về VH , đạo đức ,lói sống làm mất đi truyền thống VH tốt đẹp của dân tộc; đẩy mạnh tốc độ phan tầng xh

-tác động trực tiếp toàn diẹn của những hiện tg xh tiêu cực do chế độ cũ để lại

-hậu qủe của chế độ thực dân, đế quốc cùng với chiến tranh kéo dài ...

-tư tg trọng nam khinh nữ;những tđ tiêu cực tàn dư cảu chế độ xh cũ để lại tòn tại lâu dài tđ vào đới sống Xh làm nảy sinh các hiện tg tiêu cực trong đó có tọi phạm

-Sự thâm nhập ảnh hg của tội phạm tệ nạ XH của các quốc gia khác nhau

-Những cơ sở thiếu sót trong các mặt công tác quản lí của nhà nc các cấp các ngành bao gồm :sơ hở thiếu sót trong quản lí con ng quản lí văn hoá quản lí nghề nghiệp kinh doanh...

-Những thiếu sót trong GD đào đức loíi sống nâng cao trình độ VH của con ng

-hệ thong pháp luật chưa hoàn thiện việc thực thi phpá luật lém hiệu quả một số chính sánh về ktế ,xh chậm đổi mới tạo sơ hở cho tội phạm phát triển

-công tác đấu tranh tội phạm cảu các cơ quan chức năng nói chung và của các ngành côpng an nói riêng còn bộc lộ những sơ hở yếu kém thiếu sót thể hiện trên các mặt: trình độ nghiệp vụ,páhp luạt của một bộ phận chưa đáp ứng yêu cầu thực tiễn dẫn đến hữu khuynh né tránh thậm chí có ' số cán bộ biến chất tiếp tay cho tội phạm buông lỏng công tác đấu tranh chấn áp tội phạm ;Mối quan hệ giữa các cơ quan bảo vệ pháp luật chưa thực sự đồng bộ thiếu thống nhất trong quá trình điều tra truy tố...;số vụ phát hiện điều tra so với htực tế tội phạm xảy ra tội phạm ẩn còn nhiều; hđ đ/tra tội phạm sử lí chưa kịp thời đật hiệu quả ko cao

xử lí ko nghiêm

-Công tac squản lí nhà nc vêg an ninh trật tự còn bộc lộ nhiều sơ hở công tác GD cảu tạo chưa xoá bỏ đc tư tg phạm tội của các đối tg ng phạm tội

-trong ph/tr quần chúng t/gia đấu tranh chống tội phạm ở 1 số nơi chưa thực sự vững mạnh chưa đạt hiệu quả cao

*Nghiên cứu soạn thảo đề ra các chủ trg ,giải pháp biện pháp thích hợp nằhm từng bc xoá bỏ nguyên nhân đk của tội phạm

-các giải pháp phát triển ktế

-các giải pháp về hoàn thiện hệ thống pháp luật : phòng ngừa tội phạm kết hợp với thực hiện các chính sách xh phù hợp với các địa phương cụ thể ;nhà nc pahi xd chương trình đấu tranh phògn chống tội phạm ;mỗi cấp mỗi ngành phải căn cứ vào chức năng nhiệm vụ của mình để xd và tổ chức ch trình hành động cụ thể phòng chống tội phạm ;mỗi công dân phải thực nhận thức rõ tách nhiệm nghĩa vụ của mình trong công tác phòng ngừa tội phạm; nhà nc chính quyền các cấp phải thg xuyên kiểm tra tạo đk về chất và tinh thần nhằm duy trì và đẩy mạnh công tác phồng chống tội phạm

*Tổ chức tiến hành các hđ phòng ngừa tội phạm

-chính quyền các cấp tổ chức xh căn cứ vào chức năng nhiệm vụ cụ thể của mình để xd kế hoạch và tổ chức các hđ phòng ngừa tội phạm

-chính quyền các cấp tổ chức trỉên khai thực hiện ch trình phòng ngừa tội phạm khắc phục nguyên nhân đk của tội phạm ở mỗi cấp

-các bộ ngành triển khai ch trình phòng ngừa tội phạm nhằm khắc phục những nguyên nhân đk của tội phạm có lien quan

-từng hộ gđình mỗi cá nhân trực tiếp tgia hđ phòng ngừa tội phạm

*tổ chức tiến hành các hđ ptr điều tra .xử lí tội phạm

noi dung nhien vu phong chong toi pham trach nhiem cua svĐọc truyện này MIỄN PHÍ!