For every story tagged #WattPride this month, Wattpad will donate $1 to the ILGA
Pen Your Pride

Câu 3: trình bày nội dung và điều kiện khách quan quy định sứ mệnh lịch sử của giai cấp công nhân?

47.2K 5 12

Trả lời:

*, Giai cấp công nhân: Là một tập đoàn XH, hình thành và phát triển cùng với quá trình phát triển của nền công nghiệp hiện đại. Với sự phát triển của LLSX có tính chất XH hoá ngay càng cao, là lực lượng lao động cơ bản trực tiếp hay tham gia vào quá trình SX và tái SX của cải vật chất và cải tạo các quan hệ XH, đại biểu cho lực lượng SX và phương thức SX tiên tiến trong thời kỳ hiện nay.

a, Nội dung:

- Nói một cách khái quát, nội dung sứ mệnh lịch sử của giai cấp công nhân là xóa bỏ chế độ TBCN, xóa bỏ chế độ người bóc lột người, giải phóng giai cấp công

nhân, nhân dân lao động và toàn thể nhân loại thoát khỏi mọi sự áp bức, bóc lột, nghèo nàn lạc hậu, xây dựng XH CSCN văn minh.

- Theo quan điểm của Ănghen, nội dung sứ mệnh lịch sử là: "Thực hiện sự nghiệp giải phóng thế giới ấy - đó là sứ mệnh lịch sử của giai cấp vô sản hiện đại".

- Theo Lênin: " Điểm chủ yếu trong học thuyết của Mác là ở chỗ nó đã làm sáng rõ vai trò lịch sử thế giới của giai cấp vô sản là người xây dựng xã hội XHCN".

b, Điều kiện khách quan quy định sứ mệnh lịch sử của giai cấp công nhân:

- Nền SX công nghiệp ngày càng hiện đại đã khách quan tạp ra giai cấp công nhân, họ vốn có đặc điểm: Đại diện cho PTSX tiên tiến, có lợi ích cơ bản đối lấp với lợi ích của giai cấp TS, có tinh thần cách mạng triệt để, có ý thức tổ chức kỷ luật cao, có hệ tư tưởng riêng. Do đó, không một giai cấp hay tầng lớp nào có được đặc điểm như giai cấp công nhân - "Giai cấp công nhân là sản phẩm của đại công nghiệp".

- Qua sự phát triển nền SX công nghiệp, giai cấp công nhân được trang bị nhiều

kiến thức mới về văn hoá cơ bản, khoa học công nghệ... và đó cũng là yêu cầu khách quan đối với giai cấp công nhân.

- Nền SX công nghiệp ngày càng hiện đại và XH hoá, quốc hoá ngày càng cao thì giai cấp công nhân càng được thêm lực lượng (cả về số lượng lẫn chất lượng). Do các giai cấp, các tầng lớp XH ngày càng được lôi cuốn, tham gia các quá trình SX công nghiệp hiện đại và nhiều hoạt động chính trị XH khác, họ cũng vươn lên làm chủ SX, làm chủ XH là một xu thế khách quan của lịch sử.

- Trong CNTB có mâu thuẫn cơ bản đã hình thành một cách khách quan, gồm 2 mặt:

+ Mặt kinh tế: là mâu thuẫn giữa LLSX ngày càng XH hoá cao với chế độ chiếm hữu tư nhân TBCN về TLSX.

+ Mặt chính trị - xã hội: là mâu thuẫn giữa giai cấp công nhân và giai cấp tư sản.

Cả hai mặt của mâu thuẫn cơ bản này không thể được giải quyết triệt để trong khuôn khổ CNTB, tất yếu dẫn đến cách mạng XHCN do giai cấp công nhân lãnh đạo vào tổ chức. Đó là sự quy định khách quan cho sứ mệnh lịch sử của giai cấp công nhân. Các giai cấp tầng lớp khác trong XH có lợi ích cơ bản thống nhất với lợi ích của giai cấp công nhân như trí thức, nông dân... sẽ là lực lượng tham gia vào cuộc cách mạng XHCN, còn giai cấp lãnh đạo cuộc cách mạng tất yếu này phải là giai cấp công nhân. Do mâu thuẫn cơ bản trong CNTB là mâu thuẫn giai

giai cấp công nhân và giai cấp TS, cuộc cách mạng này do giai cấp công nhân lãnh đạo nhằm mục tiêu cao cả là lật đổ giai cấp TS, giải phóng giai cấp công nhân, giai cấp khác trong XH và giải phóng con người.

Câu 3: trình bày nội dung và điều kiện khách quan quy định sứ mệnh lịch sử của giai cấp công nhân?Đọc truyện này MIỄN PHÍ!