Previous Page of 7Next Page

Tu tuong ho chi minh

spinner.gif

Câu 1: Những tinh hoa văn hóa nhân loại đã được HCM tiếp thu để làm giàu vốn văn hóa của Người 

CÂU 2:Tư tưởng HCM về cách mạng là sự nghiệp của dân chúng  

CÂU 3:Vận dụng TT HCM về xd đảng trong giai đoạn cách mạng mới 

CÂU 4:Tại sao nói chủ nghĩa Mác - lênin là cơ sở thế giới quan và phương pháp luận của tư tưởng HCM 

CÂU 5:Trình bày tư tưởng HCM về lực lượng của cách mạng giải phóng dân tộc 

CÂU 6: Trình bày tư tưởng HCM về đại đoàn kết dân tộc là mục tiêu, nhiệm vụ hàng đầu của đảng, của dân tộc 

CÂU 7:Tại sao nói TT HCM phụ thuộc rất lớn vào các yếu tố nhân cách phẩm chất và năng lực tư duy của chính Người sáng tạo ra nó ? 

CÂU 8:Trình bày tư tưởng HCM về tính tất yếu của bạo lực cách mạng 

CÂU 9: Trình bày tư tưởng HCM về đại đoàn kết dân tộc là đại đoàn kết toàn dân 

CÂU 10:Tại sao nói tư tưởng HCM là tài sản tinh thần vô giá của dân tộc VN. 

CÂU 11:Vận dụng tt HCM về vấn đề dân tộc và cách mạng giải phóng dân tộc trong công cuộc đổi mới hiện nay. 

CÂU 12:Trình bày quan điểm HCM về xây dựng nhà nước thể hiện quyền làm chủ của nhân dân lao động. 

CÂU 13:Tại so nói tt HCM là nền tảng tt và kim chỉ nam cho hành động của cách mạng VN.Vì: 

CÂU 14:Trình bày tt HCM về đặc trưng tổng quát của CNXH ở VN. 

CÂU 15: Vận dụng tt HCM về đại đoàn kết dân tộc trong công cuộc đỏi mới hiện nay. 

CÂU 16: Tại sao nói tt HCM phản ánh khát vọng của thời đại? 

CÂU 17: trình bày tt HCM về mục tiêu và động lực của cách mạng XHCN ở VN 

CÂU 18: Trình bày tt HCM về xây dựng nhà nước có hiệu lực pháp lý mạnh mẽ 

CÂU 19: tại sao nói tt HCM tìm ra các giải pháp đấu tranh giải phóng loài người. 

CÂU 20: Vận dụng tt HCM về cách mạng XHCN và con đường quá độ lên CNXH ở VN vào công cuộc đổi mới hiện nay. 

Câu 21:Trình bày quan điểm của HCM về vai trò và sức mạnh của đạo đức 

CÂU 22:Tại sao nói tt HCM cổ vũ các dân tộc đấu tranh vì những mục tiêu cao cả? 

CÂU 24: Trình bày quan điểm của HCM về những chuẩn mực đạo đức cách mạng 

Đề I: 

Câu 1: Những tinh hoa văn hóa nhân loại đã được HCM tiếp thu để làm giàu vốn văn hóa của Người? 

Kết hợp các giá trị truyền thống của văn hóa phương Đông với các thành tựu hiện đại của văn minh phương Tây đó chính là nét đặc sắc trong quá trình hình thành nhân cách và văn hóa HCM 

Đối với văn hóa phương Đông, cùng với những hiểu biết uyên bác về Hán học, HCM biết chắt lọc lấy những gì tinh túy trong các học thuyết triết học, hoặc trong tư tưởng của Lão Tử, Mặc Tử, ....Người tiếp thu những mặt tích cực của Nho giáo. Đó là các triết lý hành động, tư tưởng nhập thế, thành đạo,giúp đời,đó là ước vọng về một xã hội bình trị, hòa mục, hòa đồng, là triết lý nhân sinh; tu thân dưỡng tính; đề cao văn hóa lễ giáo, tạo ra truyền thống hiếu học. Người dẫn lời của Lênin: "Chỉ có những người cách mạng chân chính mới thu hái được những hiểu biết quý báu của các đời trước để lại" 

Về phật giáo HCM tiếp thu và chịu ảnh hưởng sâu sắc các tư tưởng vị tha, từ bi bác ái, cứu khổ cứu nạn, thương người như thể thương thân....là nếp sống có đạo đức, là tinh thần bình đẳng, dân chủ chống phân biệt đẳng cấp, là việc đề cao lao động chống lười biếng "nhất nhật bất tác,nhất nhật bất thực"...Đến khi đã trở thành người mácxit, Người lại tiếp tục tìm hiểu chủ nghĩa Tam Dân của Tôn Trung Sơn, vì thấy trong đó "những điều thích hợp với điều kiện nước ta'' 

Cùng với những tư tưởng triết học phương Đông HCM còn nghiên cứu tiếp thu ảnh hưởng của nền văn hóa dân chủ và cách mạng phương Tây.Người sớm làm quen với văn hóa Pháp, tìm hiểu được cuộc sống cách mạng ở Pháp và ở Mỹ. Đặc biệt, Người chịu ảnh hưởng sâu sắc về tư tưởng tự do, bình đẳng của Tuyên ngôn nhân quyền và dân quyền năm 1791 của Đại cách mạng Pháp. Người tiếp thu những giá trị của bản tuyên ngôn nhân quyền và dân quyền của đại cách mạng Pháp, các giá trị về quyền sống , quyền tự do,quyền mưu cầu hạnh phúc của Tuyên ngôn độc lập ở Mỹ năm 1776.HCM .Đã tự biết làm giàu trí tuệ của mình bằng vốn trí tuệ của thời đại.

Previous Page of 7Next Page

Comments & Reviews

Login or Facebook Sign in with Twitter
library_icon_grey.png Add share_icon_grey.png Share

Who's Reading

Recommended