Previous Page of 23Next Page

Tu tuong ho chi minh

spinner.gif

CÂ U HỎ I TRẮC NGHIỆ M TƯ TƯỞ NG HỒ CHÍ MINH

 

1. Thâ n phụ Hồ Chí Minh là Nguyễn Sinh Sắ c. ô ng sinh năm nào?  

a. 1860  

b. 1862  

c. 1863  

d. 1883  

2. Thâ n mẫu Hồ Chí Minh là bà Hoà ng Thị Loan. Bà sinh nă m nào?  

a. 1865  

b. 1866  

c. 1868  

d. 1870  

3. Nguyễ n Sinh Cung (Hồ Chí Minh) đế n Huế lầ n thứ nhất và o năm nào ?  

a. 1895  

b. 1896  

c. 1898  

d. 1901  

4. Đến Huế lần thứ nhất, Hồ Chí Minh ở đó thời gian bao lâ u?  

a. 5 năm  

b. 6 năm  

c. 7 năm  

d. 10 năm  

5. Nguyễn Tất Thà nh đến Huế lần thứ 2 năm nà o?  

a. 1904  

b. 1905  

c. 1906  

d. 1908  

6. Ngườ i thầ y giáo đầ u tiên củ a Nguyễ n Tất Thà nh là ai?  

a. Vương Thú c Quí  

b. Nguyễ n Sinh Sắc  

c. Trầ n Thâ n  

7. Nguyễn Tất Thà nh vào học trường Phá p-Việt Đô ng Ba và o năm nào?

a. 9/1905  

b. 9/1906  

c. 9/1907  

d. 9/1908  

8. Nguyễ n Tất Thà nh trú ng tuyể n vào trường Quố c học Huế năm học nà o?  

a. Năm học 1905-1906  

b. Nă m họ c 1907-1908  

c. Năm học 1995-1910  

9. Nguyễ n Tấ t Thà nh lầ n đầ u tiê n đượ c nghe khẩ u hiệ u TỰ DO-BÌNH ĐẲNG-BÁC Á I củ a Pháp  

vào nă m nà o?  

a. 9/1903  

b. 9/1904  

c. 9/1905  

10. Nguyễ n Tất Thà nh đã tham dự cuộc biểu tình chống thuế củ a nông dâ n tỉnh Thừ a Thiên vào  

thờ i gian nà o?  

a. 5/1905  

b. 5/1906  

c. 5/1908  

11. Nguyễ n Tất Thà nh đã dừ ng châ n ở Phan Thiết và o năm nà o?  

a. 9/1908  

b. 9/1909  

c. 9/1910  

12. Trườ ng Dục Thanh ở Phan Thiết đượ c thành lập và o năm nà o?  

a. 1905  

b. 1906  

c. 1907  

13. Nguyễn Tất Thà nh dạy họ c ở trườ ng Dụ c Thanh thời gian nà o?  

a. 9/1910 đến 2/1911  

b. 9/1910 đế n 3/1911  

c. 9/1910 đế n 4/1911  

14. Nguyễn Tấ t Thà nh tìm đến hã ng Năm Sao đang cập bế n Nhà Rồ ng Sài Gòn để lấ y hàng và  

đón khá ch di Mác-xây khi nà o?  

a. 1/6/1911  

b. 2/6/1911

c. 4/6/1911  

d. 5/6/1911  

15. Nguyễ n Tấ t Thà nh ra đi tìm đường cứ u nước tại bến cả ng Nhà rồng Sà i Gò n đi sang Pháp  

vào thờ i gian nà o?  

a. 2/6/1911  

b. 4/6/1911  

c. 5/6/1911  

16. Nguyễ n Tất Thà nh lú c ra đi tìm đường cứu nước bao nhiêu tuổi?  

a. 19 tuổi  

b. 20 tuổi  

c. 21 tuổ i  

17. Nguyễ n Tấ t Thà nh -Nguyễn Ai Quố c nhắ c lạ i: "Khi tôi độ 13 tuổ i, lầ n đầ u tiên tô i đượ c nghe  

ba chữ Pháp: Tự do, bình đẳ ng, bác ái ... và từ thuở ấ y, tô i rấ t muốn là m quen với nề n văn  

minh Pháp, muốn tìm xem những gì ẩn sau nhữ ng từ ấy" vào nă m nà o?  

a. 1920  

b. 1921  

c. 1923  

18. Từ 6/1911 đế n cuối 1913, Nguyễ n A i Quốc làm phụ bếp thuỷ thủ trê n các tà u biển đi từ Đô ng  

Nam Á sang Châ u â u tới nướ c nào?  

a. Phá p, Italia  

b. Tây Ban Nha, Bồ Đào Nha  

c. Các nướ c châu phi  

d. Tấ t cả các nước trên  

19. Từ nă m 1914 đến cuố i 1917, Nguyễ n Tấ t Thà nh ở nướ c Anh, Ngườ i đã là m những công việc gì?  

a. Lao độ ng châ n tay đố t lò  

b. Qué t tuyết  

c. Phụ bế p  

d. Tấ t cả cá c cô ng việc trên  

20. Nguyễ n Tấ t Thành kí tên là Nguyễ n A i Quốc gử i Bả n yê u sá ch của nhân dân An Nam tớ i Hộ i  

nghị hoà bình vec-xâ y và o ngà y tháng nă m nào?  

a. 15/6/1919  

b. 18/6/1919  

c. 18/7/1919

21. Nguyễ n A i Quốc đọ c Sơ thả o lầ n thứ nhấ t Luận cương về vấ n đề dâ n tộ c và vấn đề thuộ c  

địa củ a Lênin và o năm nà o?  

a. Thá ng 6 năm 1920  

b. Thá ng 7 nă m 1920  

c. Thá ng 10 năm 1920  

22. Nguyễ n A i Quốc dự Đại hội Tua tán thà nh quố c tế 3 tham gia thà nh lập Đảng Cộng sản  

Pháp khi nào?  

a. Thá ng 6 năm 1920  

b. Thá ng 7 năm 1920  

c. Thá ng 12 năm 1920  

23. ?

Previous Page of 23Next Page

Comments & Reviews

Login or Facebook Sign in with Twitter
library_icon_grey.png Add share_icon_grey.png Share

Who's Reading

Recommended