Select All
  • Nam Hài - 男孩 [Bác Chiến | BJYX] [Trans]
    15.8K 1.5K 22

    Original name/ Tên gốc: N A N H A I Author/ Tác giả: seokedchenqing Trans by: mynameistoa Thể loại: sinh tử văn, niên hạ, gương vỡ lại lành Tình trạng bản gốc: chưa hoàn Tiêu Chiến đã phải sống một cuộc sống gần như bị ruồng bỏ suốt 20 năm cuộc đời. Cuối cùng anh cũng đã tìm được sự ấm áp của đời mình đến từ một ch...