மாந்த்ரீகன்

311 6 5
                  

அவன் வர்றான்...............

#மாந்த்ரீகன் முதல் பாகம் புத்தகமாய், ஜூலை 15 முதல் ஸ்ரீ பதிப்பகத்தினரால் வெளியிடப்பட இருக்கின்றது.....

தற்போதைய இக்கட்டான சமுதாய சூழ்நிலையால் (print on demand) ஆர்டரின் பேரில் மட்டுமே புத்தகம் அச்சிடப்படும். ஆர்டர் வந்த உடனே உங்களுக்கான புத்தகங்களின் கொரியர் வேலை ஆரம்பித்துவிடும்.

தள்ளுபடி விலையில் புத்தகம் வேண்டுவோர் இன்பாக்ஸ் வரவும். புத்தக பதிப்பாளரை தொடர்பு கொள்ள வேண்டிய மெயில் ஐடி:

usha_buji@hotmail.com

#மாந்த்ரீகன் - நவநாகரீக யுவதி காலம் கடந்து சென்று காதல் கொள்ளும் கதைக்களம்.

#மாந்த்ரீகன் - நவநாகரீக யுவதி காலம் கடந்து சென்று காதல் கொள்ளும் கதைக்களம்

Oops! This image does not follow our content guidelines. To continue publishing, please remove it or upload a different image.


You've reached the end of published parts.

⏰ Last updated: Jul 07, 2020 ⏰

Add this story to your Library to get notified about new parts!

மாந்த்ரீகன்Where stories live. Discover now