For every story tagged #WattPride this month, Wattpad will donate $1 to the ILGA
Pen Your Pride

hcm van dung va phat trien sang tao chu nghia mac-lenin

17.7K 8 9

Tiếp thu và vận dụng sáng tạo nguyên tắc thống nhất giữa lí luận và thực tiễn của CN Mác - Lênin vào điều kiện của CM Việt Nam theo tư tưởng HCM

Để giải quyết tốt mọi nhiệm vụ của cách mạng đặt ra, Đảng ta phải nắm vững nguyên tắc của chủ nghĩa Mác - Lênin về sự thống nhất giữa lý luận và thực tiễn. Hồ Chí Minh thấy rõ cán bộ, đảng viên của Đảng phải được học tập lý luận, hiểu lý luận và biết vận dụng lý luận để giải quyết công việc cách mạng. Người đã đặt ra câu hỏi với cán bộ, đảng viên là vì sao phải học tập lý luận?

Để giải quyết tốt mọi nhiệm vụ của cách mạng đặt ra, Đảng ta phải nắm vững nguyên tắc của chủ nghĩa Mác - Lênin về sự thống nhất giữa lý luận và thực tiễn. Hồ Chí Minh thấy rõ cán bộ, đảng viên của Đảng phải được học tập lý luận, hiểu lý luận và biết vận dụng lý luận để giải quyết công việc cách mạng. Người đã đặt ra câu hỏi với cán bộ, đảng viên là vì sao phải học tập lý luận? Hồ Chí Minh cho rằng, một Đảng mạnh là một Đảng phải có lý luận tiền phong hướng dẫn. Đảng lấy chủ nghĩa Mác - Lênin làm kim chỉ nam cho hành động của mình, nên đã lãnh đạo cách mạng thu được những thắng lợi to lớn và căn bản. Nhưng mặt khác, vì trình độ lý luận thấp kém, cho nên đứng trước nhiệm vụ cách mạng ngày càng mới và phức tạp, trong việc lãnh đạo, Đảng ta không khỏi lúng túng, không tránh khỏi sai lầm, khuyết điểm: "Đảng ta còn có nhiều nhược điểm mà một trong những nhược điểm lớn là trình độ lý luận còn thấp kém" [1] . Vì vậy, công tác tổ chức học tập lý luận, nâng cao trình độ lý luận cho cán bộ, đảng viên là công việc cần thiết và thường xuyên của Đảng.

Đảng ta tổ chức học tập lý luận cho cán bộ, đảng viên là để "nâng cao trình độ lý luận của Đảng ta đặng giải quyết sự đòi hỏi của nhiệm vụ cách mạng và tình hình thực tế của Đảng ta, để Đảng ta có thể làm tốt hơn nhiệm vụ cách mạng vĩ đại của mình" [2] . Muốn thế phải nâng cao trình độ lý luận chung của Đảng, phải tổ chức học tập lý luận trong Đảng, trước hết là trong những cán bộ cốt cán của Đảng.

Cán bộ, đảng viên cần học tập, tiếp thu và vận dụng chủ nghĩa Mác - Lênin như thế nào?

Hồ Chí Minh luôn nhấn mạnh: "Lý luận phải liên hệ với thực tế" [3] . Lý luận rất cần thiết nhưng học tập, tiếp thu lý luận mà không liên hệ và vận dụng vào thực tiễn thì không có kết quả. Cán bộ, đảng viên học tập nâng cao trình độ lý luận là cốt để áp dụng vào thực tế. Khi học tập lý luận thì nhằm mục đích: "Học để vận dụng chứ không phải học lý luận vì lý luận" [4] .

Người làm cách mạng phải nắm vững lý luận cách mạng để hiểu rõ mọi hoàn cảnh khó khăn, phức tạp, xác định rõ mâu thuẫn nảy sinh và phát triển để giải quyết đúng đắn các vấn đề cách mạng đặt ra.

Cán bộ, đảng viên tiếp thu và nắm vững lý luận là nắm cái gì?

Hồ Chí Minh chỉ rõ: "Học tập chủ nghĩa Mác - Lênin là học tập cái tinh thần xử trí mọi việc..., là học tập những chân lý phổ biến của chủ nghĩa Mác - Lênin để áp dụng một cách sáng tạo vào hoàn cảnh thực tế của nước ta" [5] . Tiếp thu lý luận chủ nghĩa Mác - Lênin là tiếp thu những nguyên lý, quy luật chung nhất. Từ đó, chúng ta vận dụng, soi sáng vào điều kiện cụ thể của nước mình.

hcm van dung va phat trien sang tao chu nghia mac-leninĐọc truyện này MIỄN PHÍ!