For every story tagged #WattPride this month, Wattpad will donate $1 to the ILGA
Pen Your Pride

CONG NGHIEP HOA hien dai hoa 2

6.6K 0 1

CONG NGHIEP HOA, HIEN DAI HOA NEN KINH TE TRONG THOI KY QUA DO LEN CHU NGHIA XA HOI O VIET NAM

I. TINH TAT YEU VA TAC DUNG CUA CONG NGHIEP HOA, HIEN DAI HOA.

1.Tinh tat yeu cua cong nghiep hoa, hien dai hoa nen kinh te quoc dan.

a. Khai niem cong nghiep hoa - hien dai hoa.

- Tu cuoi the ky XVIII den nay trong lich su da dien ra cac loai cong nghiep hoa khac nhau:

+ Cong nghiep hoa TBCN

+ Cong nghiep hoa XHCN

* Xet ve mat luc luong san xuat, khoa hoc - cong nghe la giong nhau

*Khac nhau ve muc dich, phuong thuc tien hanh va su chi phoi cua quan he san xuat thong tri.

Cong nghiep hoa dien ra o cac nuoc khac nhau, thoi diem lich su khac nhau, dieu kien kinh te xa hoi khac nhau.Do vay, noi dung khai niem cung co su khac nhau.

Nhung theo nghia chung nhat, khai quat nhat thi: cong nghiep hoa la qua trinh bien mot nuoc co nen kinh te lac hau thanh mot nuoc cong nghiep.

- Quan niem cua Dang ta: Cong nghiep hoa, hien dai hoa la qua trinh chuyen doi can ban, toan dien cac hoat dong san xuat kinh doanh, dich vu va quan ly kinh te - xa hoi, tu su dung suc lao dong thu cong la chinh sang su dung mot cach pho bien suc lao dong voi cong nghe, phuong tien, phuong phap tien tien, hien dai, dua tren su phat trien cua cong nghiep va tien bo khoa hoc cong nghe, tao ra nang xuat lao dong xa hoi cao.

Quan niem tren cho thay, day la mot qua trinh ket hop chat che 2 noi dung:cong nghiep hoa va hien dai hoa trong qua trinh phat trien:

+ No khong chi don thuan la phat trien cong nghiep ma con phai thuc hien chuyen dich co cau trong tung nganh, linh vuc va toan bo nen kinh te quoc dan theo huong ky thuat va cong nghe hien dai.

+ La mot qua trinh khong chi tuan tu tu co gioi hoa sang tu dong hoa, tin hoc hoa ma con ket hop giua thu cong truyen thong voi cong nghe hien dai, tranh thu di nhanh vao hien dai o nhung khau co the va mang tinh quyet dinh.

- Do nhung bien doi cua nen kinh te va dieu kien cu the cua dat nuoc, CNH, HDHH o nuoc ta co nhung dac diem chu yeu sau:

+ CNH, HDH theo dinh huong XHCN, thuc hien muc tieu "dan giau, nuoc manh, xa hoi cong bang, dan chu, van minh"

+ CNH, HDH gan voi phat trien kinh te tri thuc

+ CNH, HDH trong dieu kien kinh te thi truong co su dieu tiet cua Nha nuoc

+ CNH, HDH trong boi canh toan cau kinh te va Viet Nam tich cuc, chu dong hoi nhap kinh te quoc te

b. Tinh tat yeu cua cong nghiep hoa- hien dai hoa:

- Moi phuong thuc san xuat xa hoi chi co the duoc xac lap mot cach vung chac tren mot co so vat chat ky thuat thich ung.

+ Noi co so vat chat ky thuat cua mot phuong thuc san xuat la noi co so vat chat - ky thuat do da dat den mot trinh do nhat dinh lam dac trung cho phuong thuc san xuat do.

+ Dac trung cua co so vat chat ky thuat cua cac phuong thuc san xuat truoc CNTB la cong cu thu cong nho be, lac hau.

+ Dac trung cua co so vat chat ky thuat cua Chu nghia tu ban la nen dai cong nghiep co khi hoa.

CNXH cung phai co mot nen kinh te phat trien cao hon dua tren luc luong san xuat hien dai va che do cong huu ve tu lieu san xuat chu yeu. Nhung phai cao hon CNTB ve hai phuong dien: trinh do ky thuat va co cau san xuat, gan voi thanh tuu cua cach mang khoa hoc - ky thuat hien dai.

CONG NGHIEP HOA hien dai hoa 2Đọc truyện này MIỄN PHÍ!