#2

114 13 20
                  

- 30/4 chán vler ;-; Chán vler ;-; Chán ;-; Chán ;-; Chán đến chết mất ;-; A hự hự . 

- Vì chán nên tớ ngoi lên đăng tranh nè -v- 

- Hơi mờ nhưng kệ đi ;-; Tớ không biết vẽ mắt ai chỉ tớ đi ;v; 

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

- Hơi mờ nhưng kệ đi ;-; Tớ không biết vẽ mắt ai chỉ tớ đi ;v; 

#30042017

- My Artbook -v-Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ