80 cau trac nghiem ke toan tai chinh 1 - ketoanblog.com

23.6K 9 45

1.Tài khoản dùng để: 

A.Ghi nhận tình hình biến động của tài sản (đúng) 

B.Ghi nhận tình hình biến động tài chính 

C.Ghi nhận tình hình biến động kinh tế 

D.Tất cả đều đúng  

2.vật liệu thừa cuối kỳ trước từ sản xuất để lại phân xưởng sản xuất kỳ này sử dụng để sản xuất sản phẩm,kế toán ghi:  

A.Nợ 621 Có 152(ghi âm) 

B.Nợ 621 Có 152(đúng) 

C.Nợ 152 Có 627 

D.Nợ 152 Có 154 

3.vật liệu thừa cuối kỳ từ sản xuất để lại xưởng kế toán ghi 

A.Nợ 621 Có 152(ghi âm) (đúng) 

B.Nợ 621 Có 152 

C.Nợ 152 Có 627  

D.Nợ 152 Có 154 

4.Tổng chi phí nguyên vật liệu trực tiếp phát sinh trong kỳ để sản xuất hai loại sản phẩm A và B là 120tr đượcc phân bổ theo tiêu thức số lượng SP,Biết rằng SPA hoàn thành 1000SP,SPB hoàn thành 500SP.chi phí NVL trực tiếp phân bổ cho SPA là: 

A.40tr 

B.50tr 

C.80tr(đúng) 

D.70tr 

5.Doanh nghiệp trích trước tiền lương nghỉ phép cho công nhân trực tiếp sản xuất,kế toán ghi 

A.Nợ 622/ có 335 (đúng) 

B.Nợ 622/ có 334 

C.Nợ 334/ có 335 

D.Nợ 335 /có 334  

6.Doanh nghiệp đã trích trước tiền lương nghỉ phép cho công nhân trực tiếp sản xuất SP nay thực tế phát sinh,ghi 

A.Nợ 622/có 335 

B.Nợ 335/ có 622 

C.Nợ 334/ có 335 

D.Nợ 335/ có 334 (đúng) 

7.giá trị phế liệu thu hồi ước tính thu hồi từ sản xuất nhập kho,ghi 

A.Nợ 152/ có 627 

B.Nợ 152/ có 154 (đúng) 

C.Nợ 152/ có 632 

D.Nợ 152/ có 811 

8.Tiền ăn giữa ca của công nhân trực tiếp sản xuất 

A.Nợ 622 (đúng) 

B.Nợ 627 

C.Nợ 334 

D.Nợ 431

9.Cuối kỳ,khi tính được giá thành thực tế thành phẩm nhập kho,kế toán ghi:  

A.Nợ 155/ có 154 

B.Nợ 632/ có 154 

C.Nợ 632/ có 631 

D.câu a và c đều đúng (đúng) 

10.Khi hàng hóa A được trao đổi để lấy hàng hóa B cùng một giá trị (biết A khác B) thì việc trao đổi này được coi là: 

80 cau trac nghiem ke toan tai chinh 1 - ketoanblog.comĐọc truyện này MIỄN PHÍ!