ke toan ngan sanh xa, phuong

5.9K 1 0

CHƯƠNG I. QUY ĐịNH CHUNG VỀ KẾ TOÁN NSNN VÀ HOẠT ĐỘNG NGHIỆP VỤ KBNN

Điều 1: Kế toán ngân sách nhà nước (NSNN) và hoạt động nghiệp vụ kho bạc nhà nước (KBNN) là công việc thu thập, xử lý, kiểm tra, giám sát, phân tích và cung cấp thông tin về tình hình thu, chi NSNN, các loại tài sản do KBNN đang quản lý và các hoạt động nghiệp vụ KBNN; việc thu thập và xử lý thông tin của kế toán phải đảm bảo kịp thời, đầy đủ, chính xác, trung thực, liên tục và có hệ thống.

KBNN các cấp tổ chức công tác kế toán và bộ máy kế toán theo quy định của Luật NSNN ngày 16/12/2002, Luật Kế toán ngày 17/6/2003 và các quy định của Chế độ này.

Điều 2: Đối tượng của Kế toán NSNN và hoạt động nghiệp vụ KBNN:

Bao gồm:

1- Tiền và các khoản tương đương tiền;

2- Quỹ NSNN và các quỹ tài chính nhà nước khác;

3- Các khoản thanh toán trong và ngoài hệ thống KBNN;

4- Tiền gửi các đơn vị, tổ chức, cá nhân tại KBNN;

5- Kết dư NSNN các cấp;

6- Các khoản tín dụng nhà nước;

7- Các khoản đầu tư tài chính nhà nước;

8- Các tài sản nhà nước được quản lý tại KBNN.

Điều 3: Nhiệm vụ kế toán NSNN và hoạt động nghiệp vụ KBNN:

1. Thu thập, xử lý tình hình thu, chi NSNN các cấp, các loại tài sản do KBNN quản lý và các hoạt động nghiệp vụ KBNN, bao gồm:

a/ Các khoản thu, chi NSNN các cấp;

b/ Dự toán kinh phí ngân sách của các đơn vị sử dụng NSNN;

c/ Các khoản vay, trả nợ vay trong nước và nước ngoài của nhà nước và của các đối tượng khác theo qui định của pháp luật;

d/ Các quĩ tài chính, nguồn vốn có mục đích;

e/ Tiền gửi của các tổ chức, cá nhân hoặc đứng tên cá nhân (nếu có);

f/ Các loại vốn bằng tiền: tiền mặt, tiền gửi ngân hàng;

g/ Các khoản tạm ứng, cho vay, thu hồi vốn vay và vốn khác của KBNN;

h/ Các tài sản quốc gia, kim khí quí, đá quí và các tài sản khác thuộc trách nhiệm quản lý của KBNN;

i/ Các hoạt động giao dịch, thanh toán trong và ngoài hệ thống KBNN;

k/ Các hoạt động nghiệp vụ khác.

2. Kiểm soát việc chấp hành chế độ quản lý tài chính, chế độ thanh toán và các chế độ, qui định khác của nhà nước liên quan đến thu, chi NSNN và hoạt động nghiệp vụ KBNN trong phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn của KBNN.

3. Chấp hành chế độ báo cáo kế toán theo quy định; Cung cấp đầy đủ, kịp thời, chính xác các số liệu, thông tin kế toán cần thiết, theo quy chế trao đổi dữ liệu và cung cấp thông tin giữa các đơn vị trong ngành Tài chính và với các đơn vị liên quan theo quy định; Phục vụ việc quản lý, điều hành, quyết toán NSNN và điều hành các hoạt động nghiệp vụ của hệ thống KBNN.

ke toan ngan sanh xa, phuongĐọc truyện này MIỄN PHÍ!