✨ဖတ်ပေးနော် မျှော်နေတဲ့သူလေးတွေ✨

1.7K 68 4
                  

ကိုကိုသူ့အစ်ကို စေညွှန်းရာ Fic ကိုဖတ်ချင်တယ်ဆိုတဲ့သူတွေအတွက် ဖန်တီးပေးလိုက်ပါပြီ🤍🤍

Oops! This image does not follow our content guidelines. To continue publishing, please remove it or upload a different image.

ကိုကိုသူ့အစ်ကို စေညွှန်းရာ Fic ကိုဖတ်ချင်တယ်ဆိုတဲ့သူတွေအတွက် ဖန်တီးပေးလိုက်ပါပြီ🤍🤍

🎉 You've finished reading 🖤DEAR LAWYER~ချစ်ရပါသော ရှေ့နေလေး🖤 🎉
🖤DEAR LAWYER~ချစ်ရပါသော ရှေ့နေလေး🖤Where stories live. Discover now