Câu 8:Những thắng lợi vĩ đại của cách mạng việt nam

18.8K 9 5

Câu 8:Những thắng lợi vĩ đại của cách mạng việt nam dưới sự lãnh đạo của đảng từ năm 1930 đến nay.

* CMT8

a).Đầu năm 1945 cuộc CTTGT2 từng bước đi vào giai đoạn kết thúc,lực lượng phát xít liên tục bị thất bại .trước tình hình phát xít nhật có nguy cơ bị thất bại hoàn toàn ,uỷ ban khởi nghĩa toàn quốc thành lập ngày 13/8 công bố bản lệnh số 1hạ lệnh tổng khởi nghĩa.

-ý nghĩa:

+Thắng lợi của CMT8 tạo ra sự chuyển biến trong lịch sử dân tộc đánh đổ ách đô hộ trong nước hơn 80 năm của đế quốc phát xít và chấm dứt chế độ quân chủ phong kiến đã lỗi thời ở nước ta .

+CMT8 thành công đưa nước ta từ nước thuộc địa nửa phong kiến thành lập thành nước độc lập tự do từ một nước xoá tên trên bản đồ thế giới thành một nước có tên trên bản đồ thế giơí .

+CMT8 đưa nhân dân ta lên địa vị làm chủ đất nước ,đưa đảng cộng sản thành đảng lãnh đạo chính quyền cả nước.

+ CMT8 đã mở ra một kỷ nguyên mới trong lịch sử nước ta là kỷ nguyên độc lập tự do gắn liền với tiến lên CNXH.

Trên thế giới

+Đây là lần đầu tiên trong lịch sử một nước thuộc địa ở châu á giành được độc lập một phần tác động cổ vũ lớn đối với phong trào giải phóng dân tộc trên thế giới .

+CMT8 được coi là cuộc cách mạng điển hình nhất trong phong trào giải phóng dân tộc đã chứng ming cho một chân lý”một dân tộc nước không rộng lắm không đông lắm nhưng có sự lãnh đạo của đảngcủa một chính đảng cộng sản với đường lối Cm đúng đắn có thể dành thắng lợi trong cả nước”

+CMT8 góp phần đánh bại chủ nghĩa đế quốc và phát xít .

* Kháng chiến chống pháp .

- GĐ 1946-1947:đánh bại âm mưu đánh nhanh thắng nhanh của pháp bằng chiến dịch việt bắc thu đông 1947 .

- GĐ 1948-1950:bằng chiến dịch điện biên giới đưa chúng ta từ thế bị động sang thế chủ động và đưa địch từ chủ động sang bị động phòng thủ .

-GĐ 1951-1953: Đại hội đảng lần thứ 2(1951) đã thống nhất các lực lượng chính trị thành mặt trận liên hiệp quốc dân VN và chủ động hơn trong các chiến dịch

-GĐ 1953-1954:chiến thắng điện biên phủ (từ 13/3-7/5/1954

- Ý nghĩa

+Chiến thắng điện biên phủ giúp chúng ta bảo vệ được chính quyền cách mạng giải phóng  hoàn toàn miền bắc tạo điều kiện tiến lên hoàn thành cách  mạng dân tộc dân chủ trên phạm vi cả nước .

+Nhân dân ta cùng nhân dân lào ,campuchia đã đập tan ách thống trị của chủ nghĩa thực dân ở 3 nước đông dương .

+ Thắng lợi của nhân dân ta đã mở đầu sự sụp đổ của  chủ nghĩa thực dân cũ trước hết là hệ thống thuộc địa của pháp cổ vũ mạnh mẽ phong trào giải phóng dân tộc trên thế giới .

* Kháng chiến chôngs mỹ