Previous Page of 3Next Page

lịch sử các học thuyết kinh tế

spinner.gif

CÁC HỌC THUYẾT KINH TẾ CỦA TRƯỜNG PHÁI KEYNES 

Cách mạng Keynes: 

Bản thân tôi tin là mình đang viết một cuốn sách về lý thuyết kinh tế, là lý thuyết sẽ làm nên cuộc cách mạng rộng khắp không phải bssy giờ mà là suốt 10 năm tới. Đó sẽ là cách mà thế giới nghĩ về những vấn đề kinh tế. 

Keynes viết cho George Bernard Shaw 

(trích trong Skidelsky 1992 trang 520)

Tiểu sử  

- Sinh ra ở Cambridge nước Anh.  

- Cha: John Neville Keynes (1852-1949 ), nh kinh tế v gio dục trường Đại học Cambridge.- Mẹ: Fiorence Ada, người phụ nữ đầu tin tốt nghiệp Đại học Newham, lm thị trưởng ở Cambridge năm1932. B nổi tiếng hoạt động cho chủ nghĩa nữ quyền.  

Tiểu sử, tác phẩm : 

 John Maynard Keynes là nhà kinh tế học nổi tiếng, giáo sư kinh tế học của trường ĐH CamBridge.  

 Là chuyên gia trong lĩnh vực tài chính, tín dụng và lưu thông tiền tệ, làm cố vấn cho chính phủ Anh về ngân khố Quốc gia.  

 tác phẩm " Lý thuyết tổng quát về việc làm, lãi suất và tiền tệ " ( 1936)

1. hoàn cảnh ra đòi: 

 Cuộc khủng hoảng kinh tế thế giới ( 1929 -1933)... 

 30s của thế kỷ XX , lực lượng sản xuất đ pht triển mạnh mẽ, x hội hĩa ngy cng cao... 

 Sự thnh cơng trong thực tiễn của lý luận MC -LNIN về kế hoạch hố nền kinh tế quốc dn ở Lin Xơ (cũ)...

2. Đặc điểm phương pháp luân: 

-Thứ nhất, phân tích nền kinh tế dưới góc độ vĩ mô có hệ thống: các khoản thu nhập chung, lợi nhuận chung, việc làm chung, đầu tư chung..." 

-Thứ hai, phủ nhận cơ chế tự điều tiết của trường phi Tân cổ điển 

Kịch liệt phê phán lý luận cân bằng tổng quát của L. Walras.  

SỰ MẤT CÂN ĐỐI THƯỜNG XUYÊN  

CUNG > CẦU là Nhân tố tích cực của nền kt 

Thứ ba, đề cao vai trò của nhà nước trong việc điều tiết nền kinh tế 

II. CÁC HỌC THUYẾT KINH TẾ CỦA KEYNES 

 1.Thuyết " tổng cầu", " khuynh hướng tiêu dùng biên" và " số nhân đầu tư" 

 2. Lý thuyết lãi suất và hiệu quả cận biên của tư bản. 

 3. Lý thuyết về vai trò điều chỉnh kinh tế của Nhà nước. 

1.Thuyết " tổng cầu", " khuynh hướng tiêu dùng biên" và " số nhân đầu tư" 

a. Thuyết tổng cầu  

b. Khuynh hướng tiêu dùng biên  

c. Số nhân đầu tư  

a. Thuyết "tổng cầu" 

Nền kinh tế chịu tác động bởi hai nhân tố cơ bản: Tổng cung và Tổng cầu  

Hai nhân tố này Quyết định mức sản Lượng và việc làm Của nền kinh tế  

Nền kinh tế Giữ vai trò thụ động, chịu tác Động của tổng cầu  

Tổng cung:Toàn bộ số hàng hóa bán trên thị trường  

Tổng cầu:Toàn bộ số hàng hóa người ta mua 

Tổng cầu phụ thuộc vào các yếu tố:  

- Mức chi tiêu cá nhân của mỗi gia đình 

- Mức chi tiêu đầu tư 

- Mức chi tiêu của chính phủ  

- Chi tiêu của nước ngoài đối với hàng hóa sản xuất trong nước (xuất khẩu ròng).

Tổng cầu thường không Theo kịp tổng cung -> Tăng tổng cầu -> Tổng cầu > Tổng cung -> Tăng đầu tư, tăng việc làm->Tăng thu nhập, tăng sản lượng quốc gia  

b. Khuynh hướng tiêu dùng biên 

Thu nhập : 

Tiêu dùng -> Khuynh hướng tiêu dùng -> Là mối quan hệ giữa thu nhập và phần chi cho tiêu dùng  

Tiết kiệm ->Khuynh hướng tiết kiệm ->Là mối quan hệ giữa thu nhập và phần chi cho tiết kiệm

b. Khuynh hướng tiêu dùng biên 

 Hàm số tiêu dùng có dạng: C= f ( R) 

C là tiêu dùng; R là thu nhập 

*Tiêu dùng phụ thuộc vào các nhân tố 

Các nhân tố chủ quan ảnh hưởng tiêu dung: Xa hoa, hào phóng, thiển cận, phô trương 

Các nhân tố chủ quan ảnh hưởng tiết kiệm: Thận trọng, tính toán, hà tiện,Các động lực kinh doanh, tiền mặt. 

 Khuynh hướng tiêu dùng cận biên ( MPC) là mối quan hệ giữa sự gia tăng tiêu dùng so với gia tăng thu nhập. MPC = ∆C /∆R.  

 ví dụ: một đồng thu nhập tăng thêm dành 0,8 đồng cho tiêu dùng và 0,2 đồng cho tiết kiệm thì ta có MPC = ∆C /∆R = 0,8/1 = 0,8.

Previous Page of 3Next Page

Comments & Reviews

Login or Facebook Sign in with Twitter
library_icon_grey.png Add share_icon_grey.png Share

Who's Reading

Recommended