About

  • Location:
    Hà Nội
  • Joined:
    2 years ago

Reading Lists

Chưa end
3 stories

238 Published Works

Featured work.

Sư huynh, rất vô lương - Tương Ba Lục (NP)

Social data: 7.4K reads. 66 votes. 41 comments.

Description:


Other Works by khuynhdiem.
[ Brothers Conflict ] Ràng buộc - Mộ Vũ Thần (chưa end)

[ Brothers Conflict ] Ràng buộc - Mộ Vũ Thần (chưa end)

1.2K 6 17

Chí tôn ngôn linh sư - Liễu Phú Ngữ (NP)

Chí tôn ngôn linh sư - Liễu Phú Ngữ (NP)

1.7K 24 17

Thiên hạ thứ nhất yêu nghiệt - Hồng Trần Huyễn (NP)

Thiên hạ thứ nhất yêu nghiệt - Hồng Trần Huyễn (NP)

7.1K 55 79

Gia rất tàn bạo - Nịnh Mông Tiếu (NP - chưa end)

Gia rất tàn bạo - Nịnh Mông Tiếu (NP - chưa end)

3.5K 47 40