Đối tượng phải lập ĐTM

spinner.gif

Đối tượng phải lập báo cáo ĐTM:

1. Chủ dự án sau đây phải lập bc DDTM:

a) Dự án công trình quan trọng quốc gia

b) Dự án có sử dụng 1 phần diện tích đất hoặc có ảnh hưởng xấu đến khu bảo tồn thiên nhiên, vườn quốc gia, cac khu di sản, các khu di tích lịch sử, văn hóa, di sản tự nhiên danh lam thắng cảnh đã được xếp hạng;

c) Dự án có nguy cơ ảnh hưởng xấu đến nguồn nước lưu vực sông, vùng ven biển, vùng có hệ sinh thái được bảo vệ

d) Dự án xây dựng kết cấu hạ tầng khu kinh tế, khu công nghiệp, khu công nghệ cao, khu chế xuất, cụm làng nghề

e) Dự án xây dựng mới đô thị, khu dân cư tập trung

f) Dự án  khai thác sử dụng nước dưới đất, tài nguyên thiên nhiên quy mô lớn

g) Dự án khác có tiềm ẩn nguy cơ lớn gây tác động xấu đối với môi trường

2. Chính phủ quy định danh mục các dự án phải lập báo cáo đánh giá tác động môi trường

Comments & Reviews

Login or Facebook Sign in with Twitter
library_icon_grey.png Add share_icon_grey.png Share

Who's Reading

Recommended