Previous Page of 13Next Page

Chương XII Vấn đề nguồn lực con người trong quá trình xd cnxh

spinner.gif

I. Nguồn lực con người và vai trò của nó trong sự 

nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội

1. Con người và nguồn lực con người 

a) Quan niệm của chủ nghĩa Mác - Lênin về con người và con người xã 

hội chủ nghĩa  

- Quan niệm về con người: 

Chủ nghĩa Mác-Lênin cho rằng, con người vừa là thực thể tự nhiên, 

vừa là thực thể xã hội, đồng thời là chủ thể cải tạo hoàn cảnh. 

Con người là một thực thể "song trùng" tự nhiên và xã hội, là sự kết 

hợp cái tự nhiên (sinh học) và cái xã hội. Hai yếu tố này gắn kết với nhau, 

đan quyện vào nhau, trong cái tự nhiên chứa đựng tính xã hội và cũng 

không có cái xã hội tách rời cái tự nhiên. 

Con người trong quá trình tồn tại không chỉ tác động vào tự nhiên,  

làm biến đổi thế giới tự nhiên mà con người còn quan hệ với nhau tạo nên 

bản chất người, làm cho con người khác với con vật. "Bản chất con người 

không phải là một cái trừu tượng cố hữu của cá nhân riêng biệt. Trong tính 

hiện thực của nó, bản chất con người là tổng hoà những quan hệ xã hội"1. 

Con người không thể tồn tại được một khi tách khỏi xã hội. Chỉ trong 

xã hội con người mới có thể trao đổi lao động, thông qua đó mà thoả mãn  

những nhu cầu trong cuộc sống, như ăn, ở, đi lại v.v.. Trong xã hội thông  

qua quan hệ với người khác mà mỗi người nhận thức về mình một cách đầy 

đủ hơn, trên cơ sở đó mà rèn luyện, phấn đấu vươn lên về mọi mặt, từng

 

1. C.Mác và Ph.Ăngghen: Toàn tập, Nxb. Chính trị quốc gia, Hà Nội, 1995, t. 3, tr. 11.

 

160 

 

bước hoàn thiện nhân cách. 

- Quan niệm về con người xã hội chủ nghĩa: 

Con người xã hội chủ nghĩa bao gồm cả những con người từ xã hội cũ 

để lại và cả những con người sinh ra trong xã hội mới. Con người sống 

dưới chế độ xã hội chủ nghĩa mang những nét đặc trưng của chủ nghĩa xã 

hội, song vẫn còn chịu ảnh hưởng không ít những tư tưởng, tác phong, thói 

quen của xã hội cũ. Cho nên, quá trình xây dựng con người mới xã hội chủ 

nghĩa là quá trình diễn ra cuộc đấu tranh gay go, quyết liệt giữa cái cũ và 

cái mới, cái tiến bộ và cái lạc hậu. 

Con người xã hội chủ nghĩa vừa là chủ thể trong quá trình xây dựng 

chủ nghĩa xã hội, vừa là sản phẩm của quá trình đó. 

Một mặt, trong lao động sản xuất, đấu tranh xã hội, con người tạo ra 

những điều kiện cơ sở vật chất ngày một tốt hơn, phục vụ con người ngày 

một chu đáo hơn, cuộc sống của con người ngày càng đầy đủ hơn, môi 

trường xã hội ngày càng trong sạch, ngày càng nhân văn hơn, do vậy, càng 

có những điều kiện để xây dựng nên những phẩm chất của con người xã  

hội chủ nghĩa. Mặt khác, cũng chính trong quá trình lao động cải tạo tự 

nhiên, cải tạo xã hội mà con người cải tạo chính bản thân mình, tự rèn 

luyện khắc phục những hạn chế, thiếu sót của bản thân. 

Mỗi thời kỳ lịch sử, trên cơ sở của sự phát triển lực lượng sản xuất,  

của trình độ phát triển xã hội, cần phải xác định mô hình con người cần xây 

dựng. Toàn bộ mọi hoạt động của xã hội, hệ thống luật pháp, những chính 

sách kinh tế - xã hội, mục tiêu của giáo dục - đào tạo phải hướng vào mục 

tiêu đó, hình thành những phẩm chất con người theo bản chất, mục tiêu xã 

hội chủ nghĩa. Một khi con người đã hình thành với những phẩm chất tốt 

đẹp đó lại trở thành chủ thể tự giác để phát triển xã hội theo mục tiêu xã hội 

chủ nghĩa. 

Dựa trên lý luận chủ nghĩa Mác-Lênin, tiếp thu những giá trị truyền 

thống của dân tộc, căn cứ vào điều kiện cụ thể của Việt Nam, những đặc 

trưng con người xã hội chủ nghĩa mà chúng ta phấn đấu xây dựng là:

Previous Page of 13Next Page

Comments & Reviews (4)

Login or Facebook Sign in with Twitter


library_icon_grey.png Add share_icon_grey.png Share

Who's Reading

Recommended