Previous Page of 7Next Page

bài tập và bải giải tài chính doanh nghiệp

spinner.gif

BÀI TẬP TÀI CHÍNH DOANH NGHIỆP 

Phần II  

Tài sản lưu động, vốn lưu động trong doanh nghiệp  

 

2.1 - Tóm tắt nội dung cơ bản:  

- Khái niệm, đặc điểm của TSLĐ trong doanh nghiệp.  

- Phân loại, kết cấu VLĐ trong doanh nghiệp  

- Phương pháp xác định nhu cầu VLĐ trong các khâu: Dự trữ - Sản  

xuất - Lưu thông.  

- Xác định VLĐ thừa, thiếu và hướng giải quyết vốn thừa thiếu đó.  

- Các chỉ tiêu đánh giá hiệu suất sử dụng VLĐ trong doanh nghiệp.  

 

2.2 - Bài tập  

 

Bài tập số 15  

 

Căn cứ vào những tài liệu sau đây tại DN Công nghiệp X  

Hãy tính:  

1. Nhu cầu vốn nguyên vật liệu chính cho doanh nghiệp X năm kế hoạch.  

2. Số vốn lưu động tiết kiệm được do tăng tốc độ luân chuyển vốn năm  

kế hoạch.  

 

Tài liệu:  

1. Kỳ luân chuyển bình quân về vốn nguyên vật liệu chính năm báo cáo: 60  

ngày.  

2. Theo kế hoạch sản xuất năm kế hoạch doanh nghiệp sản xuất 3 mặt hàng  

A, B và C. Sản lượng sản xuất cả năm như sau:  

+ Sản phẩm A là: 4.200 cái.  

+ Sản phẩm B là: 6.000 cái.  

+ Sản phẩm C là: 3.600 cái.  

3. Định mức tiêu hao về nguyên vật liệu chính Z cho mỗi đơn vị sản phẩm  

+ Sản phẩm A là: 18 kg.  

+ Sản phẩm B là: 24 kg.  

+ Sản phẩm C là: 25 kg  

4. Nguyên vật liệu chính Z do 3 đơn vị cung cấp:  

+ Đơn vị M cả năm bán 70 tấn, cứ 30 ngày cung ứng một lần.  

+ Đơn vị N cả năm bán 50 tấn, cứ 54 ngày cung ứng một lần.  

+ Đơn vị H cả năm bán 30 tấn, cứ 40 ngày cung ứng một lần.  

5. Ngày hàng đi trên đường, ngày chuẩn bị sử dụng, ngày kiểm nhận nhập  

kho và ngày bảo hiểm tính chung là 20 ngày.  

6. Ngoài ra trong năm kế hoạch còn dự kiến dùng nguyên vật liệu chính Z  

cho nhu cầu khác là: 2.160 kg.  

7. Giá bình quân 1 kg nguyên vật liệu chính Z dự tính là: 2.000 đồng.  

8. Hệ số xen kẽ vốn nguyên vật liệu chính dự tính là : 0.8.  

 

Bài tập số 16  

Căn cứ vào những tài liệu sau đây tại DN công nghiệp Chế Biến Y  

Hãy tính:  

1. Nhu cầu vốn nguyên vật liệu chính năm kế hoạch.  

1Bμi tËp tμi chÝnh doanh nghiÖp  

2. Số vốn nguyên vật liệu chính tiết kiệm được do tăng tốc độ luân chuyển  

vốn năm kế hoạch.  

 

I. Tài liệu năm báo cáo  

1. Tổng chi phí về nguyên vật liệu chính dùng để sản xuất sản phẩm thực tế 3  

quý đầu năm là: 250 triệu đồng.  

2. Dự kiến tổng chi nguyên vật liệu chính dùng trong quý IV là: 110 triệu  

đồng.  

3. Vốn nguyên vật liệu chính chiếm dùng bình quân thực tế 3 quý đầu năm:  

Quý I : 82 triệu đồng Quý III : 86 triệu đồng  

Quý II : 84 triệu đồng dự kiến Quý IV : 84 triệu đồng  

4. Biết rằng năm báo cáo không dùng nguyên vật liệu chính cho nhu cầu  

khác.  

 

II. Tài liệu năm kế hoạch  

1. Theo kế hoạch sản xuất thì nhiệm vụ sản xuất đối với những sản phẩm sản  

xuất năm trước tăng 20% so với năm báo cáo. Đồng thời doanh nghiệp lại  

sản xuất thêm một mặt hàng mới với sản lượng là: 720 sản phẩm.  

2. Mức tiêu hao về nguyên vật liệu chính cho những sản phẩm sản xuất năm  

trước sẽ giảm 5% so với năm báo cáo; Mức tiêu hao về nguyên vật liệu  

chính cho một đơn vị sản phẩm mới sản xuất là: 4.000 đồng.  

1. Trong năm kế hoạch doanh nghiệp còn dùng nguyên vật liệu chính cho sửa  

chữa lớn TSCĐ với số tiền là: 18,72 triệu đồng.  

2. Kỳ luân chuyển bình quân về nguyên vật liệu chính năm kế hoạch dự kiến  

rút ngắn được 10,5 ngày so với năm báo cáo.  

 

Bài tập số 17  

 

Căn cứ vào những tài liệu dưới đây tại DN Cơ Khí Y  

Hãy xác định:  

1. Nhu cầu vốn NVL chính về thép tròn năm kế hoạch cho DN Cơ Khí?  

2. Số vốn lưu động tiết kiệm do giảm bớt định mức tiêu hao vật tư năm KH?

Previous Page of 7Next Page

Comments & Reviews (21)

Login or Facebook Sign in with Twitter


library_icon_grey.png Add share_icon_grey.png Share

Who's Reading

Recommended