Previous Page of 2Next Page

11 nha nuoc cua dan,do dan,vi dan

spinner.gif

*Tthcm ve nha nuoc cua dan, do dan, vi dan. 

1- Tthcm ve nha nuoc cua dan, do dan, vi dan. 

- The nao la nha nuoc cua dan?Quan diem nhat quan cua Ho Chi Minh la xac lap tat ca moi quyen luc trong nha nuocva trong xa hoi deu thuoc ve nhan dan.Nhan dan lao dong lam chu Nha nuoc th dan den mot he qua la nhan dan co  

quyen kiem soat Nha nuoc, cu tri bau ra cac dai bieu, uy quyen cho cac dai bieu do ban  

va quyet dinh nhung van de quoc ke dan sinh

Ho Chi Minh da neu len quan diem dan la chu va dan lam chu. Dan la chuco nghia la xac dinh vi the cua dan, c#n dan lam chu co nghia la xac dinhquyen,nghiavu cua dan.  

The nao la nha nuoc do dan? 

Na nuoc do do nhan dan lua chon bau ra nhung dai bieu cua minh, nha nuoc do do dan ung ho, giup do, dong thue de chi tieu, hoat dong; nha nuoc do lai do dan phe binh xay dung, giup do. Do do Bac yeu cau tat ca cac co quan nha nuoc la phai dua vao dan, lien he chat che voi nhan dan, lang nghe y kien va chiu su kiem soat cua nhan dan. "Neu chinh phu lam hai dan thi dan co quyen duoi chinh phu" nghia la khi co quan nha nuoc khong dap ung loi ich va nguyen vong cua nhan dan thi nhan dan co quyen bai mien no. 

- The nao la nha nuoc vi dan? 

Do la nha nuoc phuc vu loi ich va nguyen vong chinh dang cua nhan dan, khong co dac quyen dac loi, thuc su trong sach, can kiem liem chinh. Trong nha nuoc do, can bo tu chu tich tro xuong deu la cong boc cua dan. 

"Viec gi co loi cho dan ta phai het suc lam, Viec gi co hai den dan ta phai het suc tranh" 

HCM chu y moi quan he giua nguoi chu nha nuoc la nhan dan voi can bo nha nuoc la cong boc cua dan, do dan bau ra, duoc nhan dan thua uy quyen. La nguoi phuc vu, nhung can bo nha nuoc dong thoi la nguoi lanh dao, huong dan nhan dan. "Neu khong co nhan dan thi chinh phu khong du luc luong. Neu khong co chinh phu thi nhan dan khong ai dan duong". Can bo la day to cua nhan dan la phai trung thanh, tan tuy, can kiem liem chinh..., la nguoi lanh dao thi phai co tri tue hon nguoi, sang suot, nhin xa trong rong, gan gui voi dan, trong dung hien tai...Can bo phai vua co duc vua co tai. 

2- Tthcm ve su thong nhat giua ban chat GCCN voi tinh nhan dan va tinh dt cua nha nuoc ta. 

Nha nuoc ta mang ban chat giai cap, "la nha nuoc dan chu nhan dan dua tren nen tang lien minh cong nong, do GCCN lanh dao." Ban chat GCCN bieu hien o cho: 

- Nha nuoc ta do dang cua GCCN lanh dao. Dang lanh dao bang nhung chu truong, duong loi thong qua to chuc cua minh trong quoc hoi, chinh phu, cac nganh, cac cap cua nha nuoc; duoc the che thanh phap luat, chinh sach, ke hoach cua nha nuoc. 

- Ban chat giai cap con the hien o dinh huong dua nuoc ta di len CNXH. "Bang cach phat trien va cai tao nen kt quoc dan theo CNXH, bien nen kt lac hau thanh 1 nen kt XHCN voi cong nghiep va nong nghiep hien dai, khoa hoc va ky thuat tien tien". 

- Ban chat giai cap cua nha nuoc ta con the hien o nguyen tac to chuc co ban la nguyen tac tap trung dan chu. "Nha nuoc ta phat huy dan chu den cao do...moi dong vien duoc tat ca luc luong cua nhan dan dua cach mang tien len. Dong thoi phai tap trung cao do de thong nhat lanh dao nhan dan xay dung CNXH." 

Ben canh dan chu, bac cung nhac den chuyen chinh, "che do nao cung co chuyen chinh. Van de la ai chuyen chinh voi ai?" "Dan chu la cua quy bau cua nhan dan, chuyen chinh la cai khoa, cai cua de de phong ke pha hoai...dan chu cung can chuyen chinh de giu gin lay dan chu." 

Ban chat giai cap cua nha nuoc ta thong nhat voi tinh nhan dan va tinh dt. Tinh thong nhat the hien o cho: 

- Nha nuoc dan chu moi ra doi la ket qua cua cuoc dau tranh lau dai va gian kho voi su hy sinh xuong mau cua bao the he CM. 

- Nha nuoc ta vua mang ban chat giai cap vua co tinh nhan dan va tinh dt vi no lay loi ich cua dt lam nen tang va bao ve loi ich cho nhan dan. Trong thoi gian nguoi lanh dao dat nuoc, nho sach luoc mem deo, cung nhu Nguoi dung nap nhieu nhan si, tri thuc, quan lai cao cap cua che do cu vao bo may nha nuoc da the hien tu tuong nha nuoc ta la nha cua khoi dai doan ket toan dt. 

- Nha nuoc ta vua ra doi da dam nhiem vai tro lich su la to chuc toan dan khang chien de bao ve thanh qua cua cach mang. 

3- Tu tuong HCM ve 1 nha nuoc phap quyen co hieu luc phap ly manh me. 

Nha nuoc co hieu luc phap ly manh me truoc het la 1 nha nuoc hop hien.  

Nha nuoc phap quyen co hieu luc phap ly la nha nuoc quan ly dat nuoc bang phap luat va phai lam cho phap luat co hieu luc trong thuc te. Trong nha nuoc dan chu, dan chu va phap luat luon di doi voi nhau, dam bao cho chinh quyen tro nen manh me. Moi quyen dan chu phai duoc the che hoa bang hien phap va phap luat. De tien toi 1 nha nuoc phap quyen manh me, co hieu luc, Bac ho cho rang, phai nhanh chong dao tao, boi duong nham hinh thanh mot doi ngu vien chuc nha nuoc co trinh do van hoa, am hieu phap luat, thanh thao nghiep vu hanh chinh va nhat la phai co dao duc can kiem liem chinh chi cong vo tu, mot tieu chuan co ban cua nguoi cam can cong ly.

Previous Page of 2Next Page

Comments & Reviews

Login or Facebook Sign in with Twitter
library_icon_grey.png Add share_icon_grey.png Share

Who's Reading

Recommended