Previous Page of 3Next Page

NGUON GOC HINH THANH TU TUONG HCM 2

spinner.gif

mang tien phong cho nen ngay tu nhung nam 1924 - 1925, Nguyen ai Quoc da de nghi 

QTCS cu di Quang Chau de xuc tien viec xay dung phong trao cong nhan va cong san o 

Dong Nam a, chi dao phong trao nong dan o chau a, chuan bi thanh lap DCS Viet Nam. o 

day, Nguoi da mo cac lop huan luyen chinh tri va thang 6-1925 Nguoi thanh lap Hoi Viet 

Nam cach mang thanh nien. Trong thoi gian nay, Nguoi da dao tao, boi duong duoc mot 

the he cach mang dau tien, lam hat nhan cho phong trao giai phong dan toc va giai phong 

giai cap o Viet Nam. Khi phan tich su sang tao cua Nguyen ai Quoc trong hoat dong nay, 

co the rut ra mot so bai hoc sau: 

- Viec Nguyen ai Quoc ve Quang Chau de xay dung phong trao cach mang o Dong Nam 

a va phong trao nong dan chau a la buoc di cach mang hop voi logic phat trien cua su 

nghiep cach mang cua Nguoi. Sau khi tim duoc con duong giai phong dan toc va giai 

phong giai cap, Nguoi xuc tien ngay viec giac ngo quan chung ve con duong cach mang. 

Viec ket hop nhiem vu chung do QTCS giao va nhiem vu doi voi cach mang Viet Nam la 

mot sang tao doc dao cua Nguyen ai Quoc. 

- De giac ngo quan chung ve con duong cach mang Viet Nam, Nguyen ai Quoc da tap 

hop nhung thanh nien yeu nuoc day nhiet huyet cach mang de boi duong, giao duc ly 

tuong cach mang, duong loi va phuong phap cach mang. Day la su bat dau het suc sang 

tao, vi Nguoi da nhin thay o nhung nguoi thanh nien tre nay nhung trien vong to lon co 

the tham gia van dong va lanh dao cach mang Viet Nam. Nhung hoc tro cach mang dau 

tien cua Nguoi nhu Tran Phu, Le Hong Phong, Nguyen Luong Bang, Pham Van Dong, 

v.v. da co nhung cong hien rat xung dang cho phong trao cach mang Viet Nam. Tu lop 

thanh nien dau tien nay, chu nghia Mac - Lenin duoc truyen ba vao Viet Nam, DCS Viet 

Nam duoc thanh lap voi duong loi dung dan ngay tu dau, doi quan cach mang Viet Nam 

da tung buoc nhan len, phat trien thanh lan song cach mang manh me, nhan chim moi luc 

luong phan cach mang, nhan chim moi am muu xam luoc cua cac de quoc, thuc dan hung 

manh nhu phat xit Nhat, thuc dan Phap va de quoc My. 

Xuat phat tu luan diem cua Lenin: "Khong co ly luan cach mang thi khong co cach mang 

van dong... Chi co theo ly luan cach mang tien phong, Dang cach mang moi lam noi trach 

nhiem cach mang tien phong", Nguyen ai Quoc chuan bi luc luong bat dau bang viec 

giao duc ly luan cach mang cho thanh nien. Bang hoat dong giao duc ly luan va dua ly 

luan cach mang vao phong trao quan chung, Nguyen ai Quoc da tham nhuan sau sac tu 

tuong cua Cac Mac: "Luc luong vat chat chi co the bi danh do boi suc manh vat chat, 

nhung ly luan se tro thanh suc manh vat chat khi tham nhap vao quan chung"3. 

4. Chu tich Ho Chi Minh phat hien, khoi day va to chuc thanh cong suc manh "doi non,  

lap bien" cua dan toc Viet Nam.  

La nguoi theo chu nghia Mac - Lenin, Nguyen ai Quoc - Ho Chi Minh nhan thuc rat sau 

sac vai tro cua quan chung trong lich su. Nhung sang tao cua Nguoi la o cho, som nhan 

thay nhan dan Viet Nam "co mot long nong nan yeu nuoc, do la mot truyen thong quy 

bau cua ta. Tu xua den nay, moi khi To quoc bi xam lang, thi tinh than ay lai soi noi, no 

ket thanh mot lan song vo cung manh me, to lon, no luot qua moi su nguy hiem kho 

khan, no nhan chim tat ca lu ban nuoc va lu cuop nuoc"4. Ho Chi Minh cung nhan ra 

rang, ngoai cong nhan va nong dan, luc luong "goc" cua cach mang, thi tieu tu san tri 

thuc, binh linh va nhung tang lop khac co the tham gia cuoc cach mang giai phong dan 

toc, khi ho yeu nuoc, cam thu bon de quoc, thuc dan, mong muon dat nuoc doc lap. Day 

la diem dac biet sang tao trong tu tuong Ho Chi Minh. Nhung quan diem nhu vay khong 

hoan toan dong nhat voi mot so dong chi lanh dao cua QTCS trong thoi gian do. Hon ai 

het, Ho Chi Minh la nguoi nhan thay suc manh to lon cua dan toc Viet Nam dang bi ren 

xiet duoi got giay cua bon de quoc, thuc dan. Bang su kien tri va sang tao cua minh, 

Nguoi da khoi day tinh than yeu nuoc quat cuong cua hang chuc trieu dong bao ca nuoc, 

to chuc thanh mot doi quan bach chien, bach thang. Sang tao lon lao cua Ho Chi Minh la 

da xay dung duoc DCS cho giai cap cong nhan Viet Nam, dai bieu loi ich cua toan dan 

toc; xay dung Nha nuoc Viet Nam dan chu cong hoa, cua dan, do dan va vi dan, ma 

khong xoa nhoa ban chat giai cap cua Dang va Nha nuoc. Ho Chi Minh da vuot qua benh 

giao dieu de van dung mot cach tai tinh ly luan ve Dang, ve Nha nuoc, ve cach mang 

trong nhung tinh huong phuc tap nhat. 

5. Sang tao trong cuoc chien tranh nhan dan vi dai cua dan toc Viet Nam.

Previous Page of 3Next Page

Comments & Reviews

Login or Facebook Sign in with Twitter
library_icon_grey.png Add share_icon_grey.png Share

Who's Reading

Recommended