Previous Page of 14Next Page

nghi dinh 138 huong dan thi hanh luat doanh nghiep

spinner.gif

CHÍNH PHæ  

_______ 

SÑ: 139/2007/N-CP CØNG HOÀ XÃ HØI CHæ NGH(A VIÆT NAM 

Ùc l­p - Tñ do - H¡nh phúc 

_____________________________________ 

Hà NÙi, ngày 05 tháng 9 nm 2007  

NGHÊ ÊNH 

H°Ûng d«n chi ti¿t thi hành mÙt sÑ iÁu cça Lu­t Doanh nghiÇp 

________ 

 

CHÍNH PHæ 

 

Cn cé Lu­t TÕ chéc Chính phç ngày 25 tháng 12 nm 2001; 

Cn cé Lu­t Doanh nghiÇp ngày 29 tháng 11 nm 2005; 

Xét Á nghË cça BÙ tr°ßng BÙ K¿ ho¡ch và §u t°, 

 

NGHÊ ÊNH : 

iÁu 1. Ph¡m vi iÁu chÉnh 

NghË Ënh này h°Ûng d«n chi ti¿t thi hành mÙt sÑ iÁu cça Lu­t Doanh nghiÇp liên quan ¿n thành l­p, tÕ chéc qu£n lý, ho¡t Ùng, tÕ chéc l¡i và gi£i thà doanh nghiÇp. 

iÁu 2. Ñi t°ãng áp dång 

Ñi t°ãng áp dång cça NghË Ënh này bao gÓm: 

1. Công ty trách nhiÇm hïu h¡n, công ty cÕ ph§n, công ty hãp danh và doanh nghiÇp t° nhân, bao gÓm c£ công ty trách nhiÇm hïu h¡n, công ty cÕ ph§n °ãc chuyÃn Õi të doanh nghiÇp 100% vÑn nhà n°Ûc, doanh nghiÇp cça tÕ chéc £ng và cça các tÕ chéc chính trË - xã hÙi, doanh nghiÇp liên doanh, doanh nghiÇp 100% vÑn n°Ûc ngoài (sau ây gÍi chung là doanh nghiÇp); 

2. Doanh nghiÇp liên doanh, doanh nghiÇp 100% vÑn n°Ûc ngoài không ng ký l¡i theo NghË Ënh sÑ 101/2006/N-CP ngày 21 tháng 9 nm 2006 cça Chính phç quy Ënh vÁ viÇc ng ký l¡i, chuyÃn Õi và ng ký Õi Gi¥y chéng nh­n §u t° cça các doanh nghiÇp có vÑn §u t° n°Ûc ngoài theo quy Ënh cça Lu­t Doanh nghiÇp và Lu­t §u t° (sau ây gÍi t¯t là NghË Ënh sÑ 101/2006/N-CP); 

3. HÙ kinh doanh cá thÃ; 

4. Các tÕ chéc, cá nhân khác liên quan ¿n thành l­p, tÕ chéc qu£n lý và ho¡t Ùng, tÕ chéc l¡i và gi£i thà doanh nghiÇp. 

iÁu 3. Áp dång Lu­t Doanh nghiÇp, iÁu °Ûc quÑc t¿ và pháp lu­t liên quan 

1. ViÇc thành l­p, tÕ chéc qu£n lý và ho¡t Ùng cça doanh nghiÇp áp dång theo quy Ënh cça Lu­t Doanh nghiÇp; trë các tr°Ýng hãp quy Ënh t¡i kho£n 2 và 3 iÁu này. 

2. Tr°Ýng hãp iÁu °Ûc quÑc t¿ mà n°Ûc CÙng hòa xã hÙi chç ngh)a ViÇt Nam là thành viên có quy Ënh khác vÁ hÓ s¡, trình tñ, thç tåc và iÁu kiÇn thành l­p, ng ký kinh doanh, c¡ c¥u sß hïu và quyÁn tñ chç kinh doanh, thì áp dång theo các quy Ënh cça iÁu °Ûc quÑc t¿ ó. 

Trong tr°Ýng hãp này, n¿u các cam k¿t song ph°¡ng có nÙi dung khác vÛi cam k¿t a ph°¡ng thì áp dång theo nÙi dung cam k¿t thu­n lãi h¡n Ñi vÛi doanh nghiÇp và nhà §u t°. 

3. Tr°Ýng hãp có sñ khác nhau giïa các quy Ënh cça Lu­t Doanh nghiÇp và các lu­t sau ây vÁ hÓ s¡, trình tñ, thç tåc và iÁu kiÇn thành l­p, ng ký kinh doanh; vÁ c¡ c¥u tÕ chéc qu£n lý, th©m quyÁn cça các c¡ quan qu£n lý nÙi bÙ doanh nghiÇp, quyÁn tñ chç kinh doanh, c¡ c¥u l¡i và gi£i thà doanh nghiÇp thì áp dång theo quy Ënh cça lu­t ó. 

a) Lu­t Các tÕ chéc tín dång;  

b) Lu­t D§u khí; 

c) Lu­t Hàng không dân dång ViÇt Nam;  

d) Lu­t Xu¥t b£n; 

) Lu­t Báo chí; 

e) Lu­t Giáo dåc ; 

g) Lu­t Chéng khoán; 

h) Lu­t Kinh doanh b£o hiÃm;  

i) Lu­t Lu­t s°; 

k) Lu­t Công chéng; 

l) Lu­t sía Õi, bÕ sung các lu­t quy Ënh t¡i kho£n này và các lu­t ·c thù khác °ãc QuÑc hÙi thông qua sau khi NghË Ënh này có hiÇu lñc thi hành. 

iÁu 4. Ngành, nghÁ c¥m kinh doanh 

1 Danh måc ngành, nghÁ c¥m kinh doanh gÓm: 

a) Kinh doanh vi khí quân dång, trang thi¿t bË, kù thu­t, khí tài, ph°¡ng tiÇn chuyên dùng quân sñ, công an; quân trang (bao gÓm c£ phù hiÇu, c¥p hiÇu, quân hiÇu cça quân Ùi, công an), quân dång cho lñc l°ãng vi trang; linh kiÇn, bÙ ph­n, phå tùng, v­t t° và trang thi¿t bË ·c chçng, công nghÇ chuyên dùng ch¿ t¡o chúng; 

b) Kinh doanh ch¥t ma túy các lo¡i; 

c) Kinh doanh hóa ch¥t b£ng 1 (theo Công °Ûc quÑc t¿); 

d) Kinh doanh các s£n ph©m vn hóa ph£n Ùng, Ói tråy, mê tín dË oan ho·c có h¡i tÛi giáo dåc th©m mù, nhân cách; 

) Kinh doanh các lo¡i pháo; 

e) Kinh doanh các lo¡i Ó ch¡i, trò ch¡i nguy hiÃm, Ó ch¡i, trò ch¡i có h¡i tÛi giáo dåc nhân cách và séc kho» cça tr» em ho·c tÛi an ninh, tr­t tñ an toàn xã hÙi; 

g) Kinh doanh các lo¡i thñc v­t, Ùng v­t hoang dã, gÓm c£ v­t sÑng và các bÙ ph­n cça chúng ã °ãc ch¿ bi¿n, thuÙc Danh måc iÁu °Ûc quÑc t¿ mà ViÇt Nam là thành viên quy Ënh và các lo¡i thñc v­t, Ùng v­t quý hi¿m thuÙc danh måc c¥m khai thác, sí dång;

Previous Page of 14Next Page

Comments & Reviews

Login or Facebook Sign in with Twitter
library_icon_grey.png Add share_icon_grey.png Share

Who's Reading

Recommended