Previous Page of 4Next Page

phan tich dau tu chung khoan

spinner.gif

Chương 4: Phân tích đầu tư chứng khoán 

4.1 Mục đích và yêu cầu của phân tích đầu tư chứng khoán 

4.2 Các phương pháp phân tích chứng khoán  

4.1 Mục đích và yêu cầu của phân tích đầu tư chứng khoán 

● Mục đích của phân tích đầu tư chứng khoán 

►Mục đích trung gian 

+ Lựa chọn chứng khoán để đầu tư  

+ Lựa chọn thời điểm mua, bán chứng khoán   

► Mục đích cuối cùng 

+ Tối đa hoá hiệu quả vốn đầu tư, 

+ Tối thiểu hoá rủi ro trong đầu tư chứng khoán.

4.1 Mục đích và yêu cầu của phân tích đầu tư chứng khoán 

● Yêu cầu của phân tích đầu tư chứng khoán 

Đưa ra các kết quả phân tích, đánh giá về mỗi loại chứng khoán trong quá khứ, hiện tại và ương lai để làm cơ sở ra quyết định loại chứng khoán, hoặc danh mục chứng khoán đầu tư.  

Đưa ra các biểu đồ, đồ thị về quy mô giao dịch, diễn biến về giá, chỉ số giá của từng loại chứng khoán, của một nhóm ngành, của từng thị trường và các chỉ số khác của TTCK; nhận dạng các xu thế về giá trong quá khứ, hiện tại và dự báo trong tương lai. 

4.2 Các phương pháp phân tích đầu tư chứng khoán 

4.2.1 Phân tích cơ bản (fundamental analysis) 

4.2.2 Phân tích kỹ thuật (technical analysis)

 

4.2.1 Phân tích cơ bản 

Phân tích cơ bản bao gồm các hoạt động phân tích môi trường đầu tư (như phân tích nền kinh tế toàn cầu, phân tích nền kinh tế quốc gia, phân tích ngành) và phân tích doanh nghiệp làm cơ sở cho việc ra quyết định thị trường đầu tư, lĩnh vực và danh mục các loại chứng khoán đầu 

4.2.1.1 Phân tích môi trường đầu tư 

(1) Phân tích nền kinh tế toàn cầu → rút ra xu hướng vận động của nền kinh tế toàn cầu 

(2) Phân tích tình hình kinh tế - chính trị - xã hội của quốc gia → cho phép xác định chiến lược đầu tư lâu dài 

(3) Phân tích ngành → mục tiêu là để lựa chọn những nghành đang có triển vọng phát triển để đầu tư

4.2.1.1 Phân tích môi trường đầu tư (tiếp) 

Phân tích nền kinh tế toàn cầu 

- Các diễn biến về chính trị trong khu vực cũng như của từng quốc gia; 

- Tốc độ tăng trưởng GDP của các khu vực cũng như của từng quốc gia;  

- Các chiến lược và chính sách kinh tế, tài chính của các quốc gia như: chính sách tỷ giá, chính sách lãi suất, hàng rào thuế quan, chính sách bảo hộ cho nền kinh tế nội địa...  

- Sự can thiệp của các tổ chức tài chính tiền tệ quốc tế như: chính sách đầu tư, hỗ trợ, chính sách lãi suất.. 

- Các liên kết kinh tế của các khu vực, các quốc gia, các tập đoàn kinh tế ... 

4.2.1.1 Phân tích môi trường đầu tư (tiếp) 

(2) Phân tích tình hình kinh tế - chính trị - xã hội của quốc gia  

* Môi trường chính trị xã hội 

- Tình hình chính trị  

- Môi trường pháp luật  

+ Tính đồng bộ của hệ thống pháp luật 

+ Tính khả thi của hệ thống pháp luật 

+ Tính hiệu quả của hệ thống pháp luật 

+ Tính quốc tế của hệ thống pháp luật 

+ Tính ổn định của hệ thống pháp luật

 

4.2.1.1 Phân tích môi trường đầu tư (tiếp) 

* Các điều kiện kinh tế vĩ mô 

- Tổng sản phẩm quốc nội (GDP) 

- Tỷ lệ lạm phát  

- Tỷ lệ thất nghiệp 

- Lãi suất  

- Thâm hụt ngân sách 

- Sự lạc quan hay bi quan của công chúng  

- Chu kỳ của nền kinh tế  

- Chính sách của chính phủ: chính sách tài chính, chính sách tiền tệ, 

4.2.1.1 Phân tích môi trường đầu tư (tiếp) 

(3) Phân tích ngành  

Phân tích ngành thực chất là phân tích quan hệ cung - cầu một, hoặc một nhóm hàng hóa, dịch vụ do một ngành nào đó đảm nhận  

- Phân tích chu kỳ sống của sản phẩm  

- Phân tích cơ cấu và và các thế lực của ngành

4.2.1.1 Phân tích công ty 

► Phân tích chiến lược phát triển của DN 

- Lịch sử của doanh nghiệp 

- Nguồn nhân lực của doanh nghiệp

Previous Page of 4Next Page

Comments & Reviews

Login or Facebook Sign in with Twitter
library_icon_grey.png Add share_icon_grey.png Share

Who's Reading

Recommended