Previous Page of 41Next Page

duong loi cach mang

spinner.gif

CHƯƠNG I: SỰ RA ĐỜI CỦA ĐẢNG CSVN VÀ CƯƠNG LĨNH CHÍNH TRỊ ĐẦU TIÊN CỦA ĐẢNG 3 

I - Sự biến đổi về kinh tế xã hội Việt Nam dưới sự thống trị của thực dân Pháp (trong cuối những năm của thế kỉ XIX đầu thế kỉ XX) 3 

1. Nguyễn Ái Quốc chuẩn bị các điều kiện về chính trị, tư tưởng và tổ chức cho việc thành lập Đảng cộng sản Việt Nam 4 

2. Sự phát triển phong trào yêu nước theo khuynh hướng vô sản 6 

3. Sự ra đời của các tổ chức cộng sản ở Việt Nam 7 

III - Hội nghị thành lập Đảng, cương lĩnh chính trị đầu tiên của Đảng và ý nghĩa sự ra đời của Đảng CSVN 7 

1. Hội nghị thành lập Đảng 7 

2. Cương lĩnh chính trị đầu tiên của Đảng 8 

3. ý nghĩa lịch sử sự ra đời Đảng cộng sản Việt Nam và cương lĩnh chính trị đầu tiên của Đảng. 8

CHƯƠNG II: ĐƯỜNG LỐI ĐẤU TRANH GIÀNH CHÍNH QUYỀN (1930-1945) 9 

I. Hoàn cảnh ra đời, nội dung, ý nghĩa "Luận cương chính trị tháng 10 - 1930" 9 

1. Hoàn cảnh ra đời 9 

2. Nội dung luận cương 9 

3. Ý nghĩa của luận cương: 10 

II. Chủ trương & nhận thức mới của Đảng về vấn đè dân tộc & dân chủ giai đoạn 1936 - 1939 11 

1. Khái quát hoàn cảnh lịch sử 11 

2. Chủ trương nhận thức mới của Đảng 11 

III.Hoàn cảnh lịch sử, nội dung, ý nghĩa sự chuyển hướng chiến lược cách mạng của Đảng giai đoạn 1939-1945 12 

1. Hoàn cảnh lịch sử 12 

2. Nội dung chủ trương chuyển hướng chỉ đạo chiến lược 13 

3. Ý nghĩa của sự chuyển hướng chỉ đạo chiến lược 13 

IV. Nguyên nhân thắng lợi, ý nghĩa và kinh nghiệm lịch sử của Cách mạng tháng 8 1945 13 

1. Nguyên nhân thắng lợi 13 

2. Ý nghĩa lịch sử của Cách mạng tháng 8 14 

3. Bài học kinh nghiệm 14 

CHƯƠNG III: ĐƯỜNG LỐI KHÁNG CHIẾN CHỐNG PHÁP - MỸ (1945-1975) 15 

I - Đường lối xây dựng, bảo vệ chính quyền và kháng chiến chống thực dân Pháp 15 

1. Chủ trương xây dựng và bảo vệ chính quyền cách mạng (1945-1946) 15 

2. Đường lối kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược và chế độ dân chủ nhân dân (1946-1954) 16 

II - Đường lối kháng chiến chống Mỹ cứu nước - thống nhất Tổ quốc (1954-1975) 20 

1. Đường lối GĐ 1954-1964 20 

2. Kết quả, ý nghĩa lịch sử, nguyên nhân thắng lợi, bài học kinh nghiệm 22 

Chương IV: ĐƯỜNG LỐI CÔNG NGHIỆP, HÓA HIỆN ĐẠI HÓA 23 

I - Chủ trương, kết quả, hạn chế, nguyên nhân của CNH trước thời kì đổi mới 23 

1. Chủ trương của Đảng về công nghiệp hoá 23 

2. Kết quả của CNH trước thời kì đổi mới 24 

3. Hạn chế của CNH trước thời kì đổi mới 24 

4. Nguyên nhân của những hạn chế 24 

II - Quá trình đổi mới tư duy về CNH -HĐH của Đảng từ ĐH VIII đến ĐH X 24 

1. Đại hội VIII (6/1996) 24 

2. Đại hội IX (4/2001) và Đại hội X (4/2006) 25 

III - Mục tiêu, quan điểm CNH - HDH của Đại hội Đảng X 25 

1. Mục tiêu 25 

2. Quan điểm 25 

IV- Nội dung, định hướng CNH-HDH gắn với phát triển k. tế tri thức 27 

1. Nội dung 27 

2. Định hướng phát triển các ngành và lĩnh vực kinh tế trong quá trình CNH - HDH gắn với kinh tế tri thức 27 

V - Kết quả, ý nghĩa, hạn chế, ng.nhân của CNH-HDH thời kì đổi mới 29 

1. Kết quả 29 

2. Ý nghĩa 30 

3. Hạn chế 30 

4. Nguyên nhân 31 

Câu hỏi: Phân biệt công nghiệp hóa và hiện đại hóa: 31 

Tại sao phải tiến hành công nghiệp hóa gắn với hiện đại hóa: 31 

CHƯƠNG V: ĐƯỜNG LỐI XÂY DỰNG NỀN KINH TẾ THỊ TRƯỜNG ĐỊNH HƯỚNG XHCN 32 

I - Quá trình đổi mới nhận thức của Đảng về nền kinh tế thị trường qua các Đại hội Đảng VI, VII, VIII, IX ,X 32 

1. Tư duy của Đảng về kinh tế thị trường từ Đại hội VI đến Đại hội VIII 32 

2. Tư duy của Đảng về kinh tế thị trường từ Đại hội IX đến Đại hội X 33 

II -Quá trình hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng XHCN ở nước ta 34

Previous Page of 41Next Page

Comments & Reviews (12)

Login or Facebook Sign in with Twitter


library_icon_grey.png Add share_icon_grey.png Share

Who's Reading

Recommended