Previous Page of 2Next Page

Cau Hoi trong tieng anh

spinner.gif

QUESTIONS 

CÂU HỎI & TỪ HỎI

 

Chúng ta đã biết để làm thành câu hỏi ta đặt trợ động từ lên đầu câu hay nói chính xác hơn là đảo trợ động từ lên trước chủ từ. Đối với câu chỉ có động từ thường ở thì Simple Present ta dùng thêm do hoặc does. Tất cả các câu nghi vấn đã viết trong các bài trước gọi là những câu hỏi dạng Yes-No Questions tức Câu hỏi Yes-No, bởi vì với dạng câu hỏi này chỉ đòi hỏi trả lời Yes hoặc No. 

Khi chúng ta cần hỏi rõ ràng hơn và có câu trả lời cụ thể hơn ta dùng câu hỏi với các từ hỏi. Một trong các từ hỏi chúng ta đã biết rồi là từ hỏi How many/How much. 

Trong tiếng Anh còn một loạt từ hỏi nữa và các từ hỏi này đều bắt đầu bằng chữ Wh. Vì vậy câu hỏi dùng với các từ hỏi này còn gọi là Wh-Questions. 

Các từ hỏi Wh bao gồm: 

What :gì, cái gì Which :nào, cái nào 

Who :ai Whom : ai 

Whose :của ai Why :tại sao, vì sao 

Where :đâu, ở đâu When :khi nào, bao giờ

Để viết câu hỏi với từ hỏi ta chỉ cần nhớ đơn giản rằng: 

Đã là câu hỏi dĩ nhiên sẽ có sự đảo giữa chủ từ và trợ động từ, nếu trong câu không có trợ động từ ta dùng thêm do 

Từ hỏi luôn luôn đứng đầu câu hỏi.

Như vậy cấu trúc một câu hỏi có từ hỏi là: 

 

Từ hỏi + Aux. Verb + Subject + ...

Ví dụ:  

What is this? (Cái gì đây? hoặc #ây là cái gì?) 

Where do you live? (Anh sống ở đâu?) 

When do you see him? (Anh gặp hắn khi nào?) 

What are you doing? (Anh đang làm gì thế?) 

Why does she like him? (Tại sao cô ta thích hắn?)

Câu hỏi với WHO - WHOM- WHOSE 

Who và Whom đều dùng để hỏi ai, người nào, nhưng Who dùng thay cho người, giữ nhiệm vụ chủ từ trong câu, còn Whom giữ nhiệm vụ túc từ của động từ theo sau. Ví dụ: 

Who can answer that question? (Who là chủ từ của can) 

Ai có thể trả lời câu hỏi đó? 

Whom do you meet this morning? (Whom là túc từ của meet) 

Anh gặp ai sáng nay?  

Lưu ý rằng: 

H Trong văn nói người ta có thể dùng who trong cả hai trường hợp chủ từ và túc từ. Ví dụ: 

Who(m) do they help this morning? 

Họ giúp ai sáng nay? 

Động từ trong câu hỏi với who ở dạng xác định. Ngược lại động từ trong câu hỏi với whom phải ở dạng nghi vấn: 

Who is going to London with Daisy? 

Ai đang đi London cùng với Daisy vậy? 

With whom is she going to London? 

(= Who(m) did she go to London with?) 

Cô ta đang đi London cùng với ai vậy? 

Whose là hình thức sở hữu của who. Nó được dùng để hỏi "của ai". 

"Whose is this umbrella?" "It's mine." 

"Cái ô này của ai?" "Của tôi." 

Whose có thể được dùng như một tính từ nghi vấn. Khi ấy theo sau whose phải có một danh từ. 

Whose pen are you using? (Bạn đang dùng cây bút của ai đấy?) 

Whose books are they reading? (Bạn đang đọc quyển sách của ai?)

 

Câu hỏi với WHAT - WHICH 

What và Which đều có nghĩa chung là "cái gì, cái nào". Tuy vậy which có một số giới hạn. Người nghe phải chọn trong giới hạn ấy để trả lời. Câu hỏi với what thì không có giới hạn. Người nghe có quyền trả lời theo ý thích của mình. Ví dụ: 

What do you often have for breakfast? 

Bạn thường ăn điểm tâm bằng gì? 

Which will you have, tea or coffee?  

Anh muốn dùng gì, trà hay cà phê? 

What và which còn có thể là một tính từ nghi vấn. Khi sử dụng tính từ nghi vấn phải dùng với một danh từ. Cách dùng giống như trường hợp whose nêu trên. 

What colour do you like? (Bạn thích màu gì?) 

Which way to the station, please?  

(Cho hỏi đường nào đi đến ga ạ?) 

Which có thể dùng để nói về người. Khi ấy nó có nghĩa "người nào, ai" 

Which of you can't do this exercise? 

Em nào (trong số các em) không làm được bài tập này? 

Which boys can answered all the questions?  

Những cậu nào có thể trả lời tất cả các câu hỏi? 

Lưu ý rằng trong văn nói có một số mẫu câu khó phân biệt trong tiếng Việt:

Previous Page of 2Next Page

Comments & Reviews (1)

Login or Facebook Sign in with Twitter


library_icon_grey.png Add share_icon_grey.png Share

Who's Reading

Recommended