Đặc điểm kt thị trường

spinner.gif

- Còn ở trình độ kém phát triển: + kết cấu hạ tầng còn ở trình độ thấp, công nghệ lạc hậu. Cơ cấu kinh tế còn mất cân đối và kém hiệu quả. + chua có hệ thống thị trường theo đúng nghĩa của nó. + Thu nhập quốc dân và thu nhập bình quân đầu người còn thấp, do đó sức mua còn hạn chế. + Còn chịu ảnh hưởng lớn của mô hình kt chỉ huy với cơ chế tập trung quan liêu bao cấp.

- nền kinh tế thị trường với nhiều thành phần kinh tế, trong đo kt NN giữ vai trò chủ đạo.

- Nền kinh tế thị trường phát triển theo cơ cấu kinh tế “mở”: đa dạng hóa, đa phương háo kt với moin quốc giá, tổ chức kt, củng cố vị thế. Mở rộng kte đoi ngoại, tăng cường hội nhập kte thế giới.

- Nền kinh tế thị trường phát triển theo định hướng XHCN với sự quản lý vĩ mô của Nhà nước. Dây là đặc điểm cơ bản  của nền kt thị trường nc ta.

CÁC GIÁI PHÁP:

- Thực hiện nhất quán chính sách kt nhiều thành phần

- Mở rộng phân công lđ, phát triển kt vùng, lãnh thổ, tạo lập đồng bộ các yếu tố thị trường

- Đẩy mạnh công tác nghiên cứu, ứng dụng khao học và công nghệ, đẩy mạnh CNH HĐH.

- Giữ vững ổn dịnh chính trị, hoàn thiện hệ thống luật pháp, đổi mới các chính sách tài chính, tiền tệ, giá cả

- Xây dựng và hoàn thiện hệ thống điều tiết kt vĩ mô, đào tạo dội ngũ cán bộ quản lý kt và các nhà kinh doanh giỏi

- Thực hiện chính sách đối ngoại có lợi cho phát triển kt thị trường định hướng xhcn.

Comments & Reviews

Login or Facebook Sign in with Twitter
library_icon_grey.png Add share_icon_grey.png Share

Who's Reading

Recommended