Previous Page of 3Next Page

Bo may nha nuoc CHXHCN VN

spinner.gif

Bộ máy nhà nước CHXHCN VN.

- Bộ máy nhà nước là hệ thống cơ quan nhà nước từ trung ương đến địa phương, được tổ chức theo nguyên tắc tập trung thống nhất tạo thành một cơ chế đồng bộ thực hiện chức năng, nhiệm vụ của nhà nước. 

- Bộ máy nhà nước CHXHCN VN là hệ thống cơ quan nhà nước từ trung ương đến địa phương, có tính độc lập tương đối về cơ cấu tổ chức, được thành lập và có thẩm quyền theo quy định của pháp luật, nhân danh nhà nước thực hiện chức năng, nhiệm vụ của nhà nước bằng hình thức, phương pháp đặc thù. 

- Bộ máy nhà nước Việt Nam gồm: Quốc hội, Chính phủ, Chủ tịch nước, Tòa án, Viện kiểm sát, chính quyền địa phương.

I. Quốc hội: 

- Quốc hội là cơ quan đại biểu cao nhất của nhân dân, cơ quan quyền lực nhà nước cao nhất của nhà nước CHXHCN VN. Quốc hội có quyền lập pháp, quyết định những vấn đề cơ bản quan trọng của đất nước, quyền giám sát tối cao. 

Quốc hội là cơ quan nhà nước do nhân dân cả nước bầu ra, có nhiệm kỳ là 5 năm. 

- Hoạt động của Quốc hội thông qua kỳ họp là chủ yếu. Quốc hội họp mỗi năm 2 lần, trong trường hợp cần thiết Uỷ ban thường vụ Quốc hội có thể triệu tập kỳ họp bất thường. 

- Cơ cấu: UBTVQH, Hội đồng dân tộc và các Uỷ ban. 

1. UBTVQH: 

- Là cơ quan thường trực của Quốc hội, do Quốc hội thành lập và chịu trách nhiệm trước Quốc hội. 

- Cơ cấu: Chủ tịch, phó chủ tịch, ủy viên. 

Nhiệm vụ, quyền hạn: + Tổ chức, chuẩn bị, triệu tập và chủ trì kỳ họp Quốc hội. 

+ Công bố và chủ trì đại biểu Quốc hội. 

+ Điều hành và phối hợp hoạt động của các Hội đồng và ủy ban. 

+ Hướng dẫn và tạo điều kiện đại biểu Quốc Hội hoạt động. 

+ Thay mặt Quốc hội trong hoạt động đối ngoại. 

+ Giám sát việc tuân theo pháp luật trong hoạt động cơ quan nhà nước. 

+ Ban hành pháp luật, Nghị quyết trong phạm vi vấn đề được giao. 

+ Thay mặt Quốc hội, thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn Quốc hội trong thời gian giữa 2 kỳ họp. 

2. Hội đồng dân tộc. 

- Do Quốc hội thành lập, chịu trách nhiệm và báo cáo công tác trước Quốc hội, UBTVQH. 

- Cơ cấu: Chủ tịch, phó chủ tịch, ủy viên. 

- Nhiệm vụ, quyền hạn:  

+ Nghiên cứu, kiến nghị với Quốc hội những vấn đề dân tộc. 

+ Kiểm tra, giám sát việc thực hiện chính sách dân tộc và chinh sách phát triển kinh tế- xã hội ở miền núi và vùng có đồng bào dân tộc thiểu số. 

Chủ tịch Hội đồng dân tộc được tham gia phiên họp UBTVQH bàn về chính sách dân tộc, được Chính phủ tham khảo ý kiến khi thực hiện chính sách dân tộc. 

Hội đồng dân tộc còn có quyền hạn như ủy ban. 

3. Các Uỷ ban (7 ủy ban). 

- Do Quốc hội thành lập, chịu trách nhiệm và báo cáo trước Quốc hội. 

- Gồm: UB pháp luật, UB khoa học công nghệ và môi trường, UB văn hóa giáo dục thanh niên, thiếu niên và nhi đồng, UB quốc phòng và an ninh, UB đối ngoại, UB các vấn đề xã hội, UB kinh tế ngân sách. 

- Cơ cấu: Chủ tịch, phó chủ tịch, ủy viên. Được bầu trong kỳ họp đầu tiên của mỗi khóa. 

- Nhiệm vụ, quyền hạn:  

+ Thẩm tra dự án luật, báo cáo được Quốc hội, UBTVQH giao. 

+Trình dự án luật, pháp lệnh. 

+ Thực hiện quyền giám sát trong phạm vi luật định. 

+ Kiến nghị những vấn đề thuộc thẩm quyền của UB.

Previous Page of 3Next Page

Comments & Reviews (18)

Login or Facebook Sign in with Twitter


library_icon_grey.png Add share_icon_grey.png Share

Who's Reading

Recommended