uoc chung nho nhat

spinner.gif
/* Phan so */
#include <stdio.h>

int USCLN(int a, int b)
{
a = abs(a);
b = abs(b);
while (a != 0 && b != 0)
if (a > b)
a -= b;
else
b -= a;
if (a == 0)
return b;
else
return a;
}

int BSCNN(int a, int b)
{
return a * b / USCLN(a, b);
}

typedef struct tagphanso {
int tuso, mauso;

Bình luận & Đánh giá

library_icon_grey.png Thêm share_icon_grey.png Chia sẻ

Đang đọc

Đề nghị