Previous Page of 2Next Page

de 2 kien truc may tinh

spinner.gif

Sinh viên Lớp

1. Hiệu suất của hệ thống tính toán đa vi xử lý là : 

a) số lượng các phép toán trong 1 đơn vị thời gian V 

b) số lượng byte thông tin truyền được trong 1 đơn vị thời gian  

c) số xung được phát sinh trong 1 đơn vị thời gian . 

2. Các toán tử A và B nào có thể được thực hiện song song ? 

a) A: R = R1+R2 b) А: R = R1+R2 c) A: R = R1+R2  

В: Z = R+C В: R1 = C1+C2 В: R = C1+C2 

d) tất cả đều có thể e) tất cả đều không thể V 

3. Phương pháp xử lý kết hợp giả thiết rằng: 

a) xử lý chỉ những dữ liệu thoả mãn những tiêu chuẩn lựa chọn nhất định V 

b) xử lý tất cả các loại dữ liệu  

c) cho phép sử dụng dữ liệu theo chỉ dẫn  

4. Các bộ ghi tham gia vào cấu trúc của vi xử lý băng chuyền vector có vai trò gì ?  

a) tạo nên bộ nhớ đa khối trung tâm  

b) là những thanh ghi có chức năng : mỗi thanh ghi cho phép lưu giữ vector được tạo bởi 1 vài chục từ V 

c) được sử dụng để tăng tốc cho quá trình tính toán V 

5. Cấu trúc ở hình dưới đây tương ứng với tầng nào của hệ thống tính toán theo sự phân loại Flin ? 

a) RLRD - nhóm riêng lẻ các lệnh và 1 nhóm riêng lẻ dữ liệu 

b) RLTD -nhóm riêng lẻ các lệnh và tập hợp nhóm dữ liệu V 

c) TLTD - tập hợp nhóm các lệnh và tập hợp nhóm dữ liệu  

d) TLRD - tập hợp nhóm các lệnh và nhóm riêng lẻ dữ liệu  

6. Đơn vị hiệu suất của hệ thống tính toán là : 

a) MHz 

b) Flops (Floating point operations per second) - số phép tính với điểm uốn diễn ra trong 1 giây V 

c) MIPS (Million Instructions Per Second) - một triệu lệnh trong 1 giây  

7. Kiến trúc nào sau đây không có trong sự phân loại Flin ? 

a) RLRD b) RLTD V c) TLTD d) RLTD 

* xem ý nghĩa của các từ viết tắt ở câu 5. 

8. Hãy lựa chọn công thức liên hệ của dạng " sắp xếp lại bằng cách đảo lộn toàn bộ" .  

a) {bn,....,bk,....,bn} = {an,....,ak,...., } 

b) iđr= | iđv +1|8 đv= đầu vào đr= đầu ra 

c) {bn, bn-1,..., b2, b1} = {b1, bn,..., b3, b2} V 

9. Hãy lựa chọn công thức liên hệ tương ứng với phương án sắp xếp trong hình sau : 

000 000 a) {b8, ..., bk, ..., b1}= {а8, ..., аk, ..., а1} 

001 001 b) iвых. = | iвх. +1| mod 8 V 

010 010 c) {b8, ..., bk, ..., b1}= {b1, b8, ..., bk, ..., b2} 

011 011 

100 100 

101 101 

110 110 

111 111 

10. Hệ thống tính toán với kiến trúc nào thì rẻ hơn ? 

a) hệ thống claster (hệ thống phân loại ) V 

b) kiến trúc song song với vi xử lý vector  

c) kiến trúc khối song song  

11. Tiêu chuẩn xác định hiệu suất của hệ thống phân loại (claster )là gì ? 

a) phương pháp liên kết các vi xử lý với nhau V 

b) kiểu của các vi xử lý trong hệ thống  

c) hệ điều hành  

12. Interface SCI là : 

a) bản mạch để lắp các thiết bị mạng 

b) sự liên hợp giữa các thanh và mạng nội bộ 

c) vi xử lý thông tin  

13. Hệ thống tính toán nào có hiệu quả hơn khi giải quyết bài toán có tính song song tự nhiên ? 

a) hệ thống tính toán để xử lý thông tin thường (thông tin không phải là số)  

b) hệ thống tính toán băng chuyền vector  

c) vi xử lý ma trận  

d) hệ thống tính toán đa vi xử ý. V 

14. Phương án ghi và đọc dữ liệu song song nào có thể xảy ra khi làm việc với bộ nhớ nhiều khối được biểu diễn trong hình sau ? 

АЛУ1 АЛУ2 АЛУ3 АЛУ4  

 

а11 а12 а13 а14  

а21 а22 а23 а24  

а31 а32 а33 а34  

а41 а42 а43 а44  

a. chỉ theo hang V 

b. chỉ theo cột  

c. theo cả hàng và cột

 

15. Transputer (tranzito-computer) là: 

a) hệ thống claster V 

b) vi xử lý nhỏ  

c) môi trường thông tin  

16. các máy tính liên tiếp thuộc tầng nào của hệ thống tính toán theo sự phân loại Flin

Previous Page of 2Next Page

Comments & Reviews

Login or Facebook Sign in with Twitter
library_icon_grey.png Add share_icon_grey.png Share

Who's Reading

Recommended